Monthly Archives: December 2019

Ιερά καθήκοντα προς το μέρος των γονέων 1 Ααρών Τζόζεφ Χάκετ | Διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης | 12/29/2019

Η ειρήνη και τα καλά λόγια είναι πάνω σας, οι αδελφοί και οι αδελφές μου, που ακολουθούν και πιστεύουν στο Ζωντανό Λόγο του Θεού! Η Αιώνια Σοφία Του να ανοίγει τις καρδιές σας και να ξεκαθαρίσει το μυαλό σας για να καταλάβει τις ακόλουθες διδασκαλίες. Ας δούμε την Τέταρτη Εντολή που γράφτηκε από τον ίδιο τον Θεό […]

Read More

Parentes autem ad sacra ministeria, pars I Nabu Aaron Josephum | Vetus Testamentum doctrina | 12/29/2019

Pax et bonum quod nuntio vobis: qui sequitur me, Fratres et Sorores, et in Verbi Dei vivi dare! Sit eius corda vestra aeterna Sapientia, et aperiam mentem inclinaveris cor tuum, patet a sequentibus doctrinas hominum. Quaeramus domino nostro regi Quarto autem praecepto, quod est digito dei scripta a se prophetam ad Moysen in monte Sinai. “Honora patrem tuum […]

Read More

Doveri sacri alla parte 1 dei genitori Aaron Joseph Hackett | Insegnamento dell’Antico Testamento | 2019/12/29

Pace e buone notizie siano su di voi, fratelli e sorelle che seguite e credete nella Parola di Dio che dà vivente! Possa la sua Saggezza Eterna aprire i vostri cuori e liberare la mente per comprendere i seguenti insegnamenti. Guardiamo al Quarto Comandamento che è stato scritto dal dito di Dio stesso al profeta Mosè sul […]

Read More

Deberes sagrados a los padres de uno parte 1 Aaron Joseph Hackett | Enseñanza del Antiguo Testamento | 29/12/2019

¡Paz y buenas noticias sean con ustedes, mis hermanos y hermanas que siguen y creen en la Palabra de Dios que da vida! Que su Sabiduría eterna abra sus corazones y aclare su mente para comprender las siguientes enseñanzas. Miremos el Cuarto Mandamiento que fue escrito por el dedo de Dios mismo al profeta Moisés en el […]

Read More

Heilige Pflichten gegenüber den Eltern Teil 1 Aaron Joseph Hackett | Altes Testament Lehre | 29.12.2013

Friede und gute Botschaft sei mit euch, meine Brüder und Schwestern, die dem lebendig gebenden Wort Gottes folgen und daran glauben! Möge seine ewige Weisheit Ihr Herz öffnen und Ihren Verstand für das Verständnis der folgenden Lehren klären. Schauen wir uns das vierte Gebot an, das vom Finger Gottes selbst an den Propheten Moses auf dem Berg […]

Read More

Obligations sacrées envers la partie 1 de ses parents Aaron Joseph Hackett | Enseignement de l’Ancien Testament | 29/12/2019

Que la paix et la bonne nouvelle soient sur vous, mes frères et sœurs qui suivent et croient en la Parole vivante de Dieu! Que sa sagesse éternelle ouvre vos cœurs et libère votre esprit pour comprendre les enseignements suivants. Regardons le quatrième commandement qui a été écrit par le doigt de Dieu lui-même au prophète Moïse […]

Read More

Pyhät velvollisuudet vanhempiensa osaan 1 Aaron Joseph Hackett | Vanhan testamentin opetus | 12.29.2019

Rauha ja hyvät sanomat olkoon teille, veljeni ja sisareni, jotka seuraat ja uskovat elävään Jumalan sanan antamiseen! Antakaa hänen iankaikkisen viisautensa avata sydämesi ja puhdistaa mielesi seuraavien opetusten ymmärtämiseen. Katsokaamme neljää käskyä, jonka itse Jumalan sormi kirjoitti profeetta Moosekselle Siinain vuorella. “Kunnioita isääsi ja äitiäsi, jotta päiväsi kestäisivät pitkään maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle.”Tämä käsky on […]

Read More

Mga Banal na Tungkulin sa bahagi 1 ng mga magulang Aaron Joseph Hackett | Pagtuturo sa Lumang Tipan | 12/29/2019

Kapayapaan at mabuting balita ay nasa iyo, aking mga kapatid at sumusunod sa paniniwala ng Buhay na nagbibigay ng Salita ng Diyos! Nawa’y buksan ng kanyang Eternal Wisdom ang iyong mga puso at linisin ang iyong isip upang maunawaan ang mga sumusunod na turo. Tingnan natin ang Ika-apat na Utos na isinulat ng daliri ng Diyos mismo […]

Read More

Püha kohustused vanemate suhtes 1 Aaron Joseph Hackett | Vana Testamendi õpetus | 29.12.2019

Rahu ja head sõnumit teile, mu vennad ja õed, kes järgite Jumala Sõna elavat ja usute sellesse! Las tema igavene tarkus avab teie südame ja puhastab teie mõistmise järgmiste õpetuste mõistmiseks. Vaatame neljandat käsku, mille Jumala enda sõrm oli kirjutanud Siinai mäel asuvale prohvet Moosesele. “Austage oma isa ja ema, et teie päevad võiksid olla pikad maal, mille […]

Read More

Heilige plichten voor deel 1 van de ouders Aaron Joseph Hackett | Oudtestamentische leer | 2019/12/29

Vrede en goede tijdingen zij met u, mijn broeders en zusters die volgen en geloven in het Levende gevende Woord van God! Moge zijn eeuwige wijsheid je harten openen en je geest helder maken om de volgende leringen te begrijpen. Laten we kijken naar het vierde gebod dat door de vinger van God zelf aan de profeet […]

Read More