Uncategorized Category

Ang mahalagang pagpapakasakit ni Kristo

Nawa ang Pagpapala ng Makapangyarihang Diyos at ang unyon ng Banal na Espiritu ay dumating sa lahat ng aking mga mambabasa ngayon! Kapag Iniisip natin ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, ano ang nasa isip mo? Maawain? Mabait? Hero? Gusto kong mag-isip ng Ating Panginoon bilang isang Champion, na kung saan tayo ay […]

Read More

Kristovu dragocjenu žrtvu

Neka blaženstvo Svemogućeg Boga i zajedništvo Duha Svetoga dolaze danas na sve moje čitatelje! Kada razmišljamo o našem Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu, što vam se dogodilo? Milostivi? Dobronamjeran? Junak? Volio bih misliti na našega Gospodina kao prvaka, koji smo kao ljudska rasa, koji može naporno raditi i pokušati se replicirati u našem životu. Židovski […]

Read More

Каштоўны ахвяра Хрыста

Дабраславеньне Усемагутнага Бога і аб’яднанне Святога Духа прыйдзе на ўсіх маіх чытачоў сёння! Калі мы думаем пра Госпада і Збаўцы нашага Ісуса Хрыста, што прыходзіць на розум? Міласэрны? Добразычлівая? Hero? Я хацеў бы думаць, Госпада нашага, як чэмпіён, які мы, як чалавечая раса можа працаваць і паспрабаваць прайграць ў нашым жыцці. Габрэйскі першасьвятар быў кіраўніком […]

Read More

O precioso sacrifício de Cristo

Que a Bênção do Deus Todo-Poderoso e a união do Espírito Santo cheguem a todos os meus leitores hoje! Quando pensamos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que vem à sua mente? Misericordioso? Benevolente? Herói? Eu gostaria de pensar em Nosso Senhor como um Campeão, o qual nós somos como raça humana, podemos […]

Read More

Deireadh na Máthar Eaglais Naofa?

Beannachtaí mo dheartháireacha agus mo dheirfiúracha, Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo lucht leanúna agus léitheoirí mo bhlag. Tá Dia tar éis beannú liom le daoine (bíonn siad ag aillíoch, Críostaithe nó duine ar bith ó reiligiún eile) chun suim a ghlacadh i mo bhlaganna a léamh. Tháinig mé chun aghaidh a thabhairt […]

Read More

Sự kết thúc của Giáo Hội Thánh Mẹ?

Xin chào các anh chị em của tôi, Tôi muốn gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến tất cả những người theo dõi và độc giả của tôi trên blog của tôi. Thiên Chúa đã ban phước cho tôi với mọi người (héo hủi họ là người vô thần, Kitô hữu hay bất cứ ai […]

Read More

圣母教堂的结束?

问候我的兄弟姐妹们, 我想向所有关注我和博客的读者表示热烈的感谢。上帝赐福给我的人(他们是无神论者,基督徒或其他任何宗教的人)都有兴趣阅读我的博客。我来解决这个震撼罗马天主教会的丑闻。 弗里斯特 对于任何被神职人员虐待,殴打或无论如何被侵犯的男性或女性,我深表遗憾!令我感到悲伤的是,任何人,我都不关心宗教或肤色或社会地位。邪恶是邪恶的,错误是错的,期间!我们需要团结人类,努力实现共同利益,努力建设社区而不是摧毁社区。对于每个基督徒或非基督徒的人来说,这不是上帝自己创造人类行事的方式。任何有常识的人都可以理解,某些自然写在我们心中的东西,可以感觉到这是邪恶的,不应该被任何地方接受。 第二, “道德生活的实践应该受到慈善的激励,这使得基督徒有了成为上帝孩子的精神自由。”CCC 1828“新法律成为”爱的法则“不应该因为恐惧而被实践上帝,但凭着他的恩典,我们选择在我们的生活中做正确的事。“CCC 1972年。我们信仰唯一真神,我们有幸得到自由的恩赐。在某种意义上说,我们正在行使自己意志的自由,成为世界的伟大榜样,成为世上基督之光。通过这样做,从天堂倾倒的美德给了我们做正确事情的机会。它从教皇弗朗西斯一直到你和我。如果我们作为上帝的信徒向世人说我们是基督的管家,那么我们最好表现得像这样!我们都会考虑到我们做了什么,或者我们没有说什么或做什么。如果我们什么也不做,让邪恶接管,那么我们应该为分散在世上的羊群负责! 第三, 对于所有采取一系列誓言在圣洁中顺从的牧师,那么,你有责任将基督的羊群作为他在世界上的首席管家。如果你看到邪恶在继续,那么大声说出来。如果你发现教区正在发生一些事情,那就说吧!告诉主教有什么不好的事情发生并不是罪。如果他不采取行动,那么它将在他的头上,而不是你的。记住,我们都会在上帝面前回答。你不能告诉Just Judge,你不想说什么,因为你不想被人抨击或被贴上麻烦制造者的标签。最好是通过从内部摧毁教会让胭脂牧师伤害你的同伴来进行暴露。记住我的爱牧师,在你所接受的洗礼和你给人民的洗礼中,要求在世界上继承基督的使命!“CCC 871让我提醒你,我们的主人在马太福音16章中告诉彼得第18节“所以我告诉你们,你们是彼得,在这磐石上,我要建造我的教会,地狱之门不会胜过它”。无论在教会中做了什么邪恶,耶稣基督本人都不会让他的教会失败或被我们自己的人性弱点所摧毁。 最后一部分, 兄弟会和姐妹们,任何做过这种邪恶的教会成员,都曾对全能的上帝进行精神谋杀,他们必须并且会为他们的罪行作出回应。但我求求你们,不要因离开教会而进行属灵自杀。我们,每一个信仰这个世界的人都可以做坏事!没有人能免受这种邪恶的伤害。不是我,你,教皇,穆斯林,佛教徒,非信徒。我们内心都有堕落的本性。我们需要为我们的宗教秩序祷告。我们需要为我们的牧师祷告。如果没有人为他们祈祷,那么我们可以说我们做了一些事情来防止这种情况吗?如果我们不采取任何行动并支持我们的教会,那么我们也应对此事负责。我们怎样才能做出改变来结束滥用?我们都需要为圣灵的智慧祈祷,让我们知道阻止它传播更多。牧师,宗教兄弟和姐妹,奉献的处女,执事,你们都在基督面前为基督誓言!尊重这些誓言并互相追究。你没有把自己的生命交给教皇弗朗西斯或红衣主教。不,你们都为上帝起了誓言。记住你回应侍奉上帝的呼召的原因,因为你想成为整个世界的光明者!我们作为受洗的基督之子,是如何扩展和建立我们教会的“活石”。 CCC 1268。 我以这个祷告结束, 父亲在天堂,我们要求宽恕深深地冒犯你。原谅我们作为一个教会,伤害你的男女同胞。原谅我们在履行责任和对教会的承诺方面相互失败。我们祈祷那些伤害了这么多的牧师有机会获得宽恕,但也要为他们或任何人做出的选择做出弥补并承担责任。 我们坚持承诺,我们的主和救主耶稣基督不会允许这个教会或破裂或失败。 随着圣母玛利亚和天堂所有圣徒的代祷,为受害者带来和平与治愈,为你的人民和整个世界带来信心。 我们通过基督我们的主阿门问这个问题。 尊敬, 亚伦J.

Read More

The end of Holy Mother Church?

Greetings my brothers and sisters, I want to extend a warm thank you to all my followers and readers of my blog. God has blessed me with people (wither they be atheist, Christians or anyone from other religion) to take interest in reading my blogs. I have come to address this scandal that has rocked […]

Read More

魔鬼,一个恶毒的检察官

我想双脚跳进这个博客。这是由四部分组成的系列的第3部分。你有没有坐过某个地方,突然间你开始随意的想法跳到你身边?想到你过去犯过的错误甚至是诱惑?甚至在最奇怪的地方也会发生这种情况,而且大部分时间都不合适?如果您阅读我最近的2篇博客,我明确地解释了使用圣经中关于魔鬼如何攻击我们的段落。他是一名前高级天使,正在执行摧毁任务。当你看到“检察官”这个词时,你会想到什么想法?也许是一个有很多证据并且正在追求“他们”给我的人的想法?或许你会看到有人决心要你。女士们,先生们,我将从我个人的经历中分享他如何追随你,特别是如果你是基督的追随者! 他的攻击性质我们来得非常迅速。有时当我开车或在我的工作站时,他只是在等我。等待机会让我兴奋不已。有时,我的灵魂告诉我某些事情是不对的,有时我会感到非常不安的邪恶感。我所知道的是,当我有这个“警告”时,我必须决定是否开始祈祷,否则我会倾向于他的攻击,他非常好地提醒我我的失败。这就是我所谓的热身攻击。当我父亲因为做孩子这样的事情而生气,或者可能是我让母亲哭泣的时候,他喜欢精确定位时间。他会这样做足以让你敞开心扉。记住我说的话,他只需要一个小小的摆动空间就可以打开门,真的让你拥有它。他的一个热身之处在于你可能度过了美好的一天,当你拿起电话时,你会有一个可怕的顾客,因为他被扯了一圈,希望有人来解决他的问题。现在那个人对你没有生气,但是因为你接了电话,你会得到他/她的充分愤怒。然后在一个艰难的电话后,你的整个心情变化。你不再高兴,但感到前卫。 一旦他让你离开,那么他将继续在你最薄弱的地方击中你。因为你的思想不再专注于你应该做的事情。他对你采取“刺戳”。就像一个像你的胃一样在最弱的地方工作的拳击手,他试图让你疲惫不堪。然后他继续和你一起玩“来吧AJ,你记得你曾经喜欢在大学里这样做,”还记得你有多自由吗?记住你有多兴奋以及之后的感受“他正试图骄傲地打我。大多数时候我意识到发生了什么,然后继续挑逗他。然后他将转向更个性化的东西。 “你还记得AJ何时从你那里借钱而且你从来没有还过你的钱?他是一块*那是对的吗?那个胖子 – &^%$。有时他会提醒你伤害你的家人。 “你的母亲一直比你更爱你的妹妹,她的眼睛永远不会有任何错误!”为什么你这么想帮助一个不爱你的女人呢!“我倾向于认为家庭的攻击更多,因为,这只是你的家人。你和他们一起长大,只是想要更好的生活,并希望被接受,但不知何故,它从来没有真正出现过。 我最讨厌的是当他向你抛出诱惑时。对我来说,因为我已经结婚了,他喜欢把那些“单身生活比已婚生活更美好”或“你的配偶从来没有真正爱过你,她只是利用你,因为你有一个成功的职业生涯,她讨厌你的家人。”“天哪一个老太太很可爱是不是她,天哪你想和她在一起,哪怕只是一场短暂的时间正确的AJ?就像过去的美好时光一样。有时候,我必须打这么辛苦我开始冒汗了,我的心脏率很高,我的眼睛扩张。无论是恶习,喝酒,吸烟,赌博等,我都有那种“深刻的诱惑”。他喜欢给我那些肾击,让我跪倒在地。为了对抗那些,我请求主帮助他。耶稣,这个哨子兽正在把我逼到极限。我觉得我再也无法抗拒,我的上帝对我的弱点怜悯,问你的石榴裙下克服这个邪。我将不得不重复类似的祷告3或4次,直到诱惑消失。现在我不会说我成功的时候,但我们必须始终强忍着神的帮助摆布。他的父亲是不是让我在工作效率,我求求你为你的神圣的勇气做正确的事情,并帮助我在时候,一切都走错了。 我的兄弟姐妹们记住这一点,他可能是这个世界的国王,但你属于一个更高的国王。我们的国王是耶稣基督,他已经战胜了敌人的作品。我们不禁要问,耶稣洗脏了长袍他最宝贵的鲜血,让一个出来了,那么它是像雪一样白!当我们堕落并接受我们的试探时,我们就犯下了致命的罪。但是,如果我们抵制和斥责思想,不给它任何权力作用于我们,那么它就会成为泡影,我们将在基督里成为精神上的强大。我们必须始终把基督视为我们生命中船长。他要经过只有通过耶稣基督,我们得救了这个世界和波涛汹涌的大海的力量!愿基督的仁慈总是我们个人的自我之前,让是把你的最重要的事情在这个世界上。阿门! 最佳, 亚伦J.

Read More

悪質な、悪質な検察官

私は両方の足でこのブログにジャンプしたかった。これは4部構成のシリーズの第3部です。あなたはどこかに座っていたことがあります。突然ランダムな思考があなたに飛び乗るようになりますか?あなたが過去にした誘惑のためのミスについてどう思いますか?それは奇妙な場所でも、大抵の場合でも、適切でないときに起こります。あなたが私の最後の2つのブログを読んだら、悪魔が私たちを攻撃したいと思う方法についての聖書からの抜粋を明示しました。彼は破壊する使命を果たしていた元高位の天使です。あなたが “検察官”という言葉を見ると、どんな考えがあなたに飛びますか?たぶん、多くの証拠を持っていて、私のところに「自分たち」を追いかけている人のアイデアですか?あるいは、あなたを得ることに決めた人がいるかもしれません。皆さん、特にあなたがキリストの信者である場合、私は自分の経験から分かち合います。 彼の攻撃の性質は非常に迅速に来ます。時には私が運転しているときや私のワークステーションで、彼はただ私を待っています。私を台無しにする機会を待っている。時々、私の魂は私に、何かが正しくないと言います、時には私は非常に不安な邪悪な気持ちになります。私が知っているすべては、私はこの「警告」を持っているとき、私は祈って開始するかを決定しなければならないか、他の私は、彼の攻撃を受けやすいだろうということです、彼は私の失敗を私に思い出させるのは非常に良いです。それは私が彼のウォームアップ攻撃と呼ぶものです。彼は、ピンポイント回に愛したときに多分子、またはように私は私の母の叫びを作った時に何かをするための私の怒りのための私のお父さん。彼はあなたの心を開くために十分にこれを行います。私が言ったことを覚えておいて、彼はドアを開けて本当にそれを持てるようにするために、ちょっとした揺れの部屋しか必要としません。彼のウォームアップのもう一つは、あなたが素晴らしい一日持つかもしれないし、あなたが電話を拾うとき、あなたは彼の周りギュッと彼の問題を解決するために誰かを望んでいるされているので、怒っている顧客を持っているということです。今、その人はあなたに怒っていませんが、あなたが電話に答えたので、あなたは彼/彼女から完全な怒りを得るでしょう。その後、厳しい電話の後、気分が変わります。あなたはもはや幸せではなく、鋭い気がします。 彼があなたをつかまえたら、彼はあなたの最も弱いところであなたを襲っていくでしょう。あなたの心はもはやあなたがしていると思われるものに焦点を当てていないからです。彼はあなたに「ジャブ」を持っています。あなたの胃のような最も弱い領域で働くボクサーのように、彼はあなたを疲れさせようとしています。彼は、その後、あなたはどう感じたか覚えている自由、「あなたは大学でこれをやって愛するために使用覚えて、AJに来る」気に行き、一緒にプレイ?あなたがどのように興奮し、後で彼がどのように感じたかを覚えておいてください。「彼は私を誇りで打つことを試みています。ほとんどの場合、私は何が起こっているのかを知ってから、続けて、彼を罵倒します。その後、より個人的なものに移動します。 “AJはあなたがそういうときに覚えているので、あなたからお金を借りたことがあります。彼はちょっとしたことだったよね?その脂肪 – &^%$。時々、彼はあなたに傷ついた家族を思い出させます。 「あなたのお母さんはいつもより多くのあなた、あなたの妹を愛し、彼女は彼女の目に間違った操作を行うことはできません!」あなたは同じくらいあなたを愛していなかった女性を支援する気になぜ!「私は、家族の攻撃があるため、よりを傷つける考える傾向あなたの家族だけです。あなたは彼らと一緒に育ち、より良い人生を望んで受け入れられたかったのですが、どういうわけかそれは本当に知事に出てきたことはありません。 私が一番嫌いなのは、誘惑をあなたに投げるときです。私は結婚しているので、「独身の人生は結婚よりも良い」、「あなたの配偶者は本当にあなたを愛したことはありません。あなたは成功したキャリアを持っていて、あなたの家族が嫌いです。おばあさんがかわいそうだったんだよね、ちょっとだけAJだったら彼女と一緒にいたいですか?ちょうど良い昔のように。時々私はとても激しく戦って汗を流し、心拍数が高く、私の目が大きくなってしまいます。私は悪徳、飲酒、喫煙、ギャンブルなどにかかわらず、それらの “深い誘惑”を持っています。彼は私に腎臓のパンチを与えて私を私の膝に落とすのが大好きです。それらを戦うために、私は彼の助けを借りて主に懇願します。イエス様、この笛の獣が私を私の限界に追いやっています。私はもはや抵抗することができないと感じます、私の弱点を慈悲して、この悪を克服するためにあなたの恵みを求める。誘惑がなくなるまで、3〜4回同様の祈りを繰り返さなければなりません。今私はいつも成功しているとは言いませんが、神の助けの慈悲でいつも戦わなければなりません。父は私が職場で生産的になることは許されません。すべてがうまくいかない時には、あなたの聖なる勇気が正しいことをし、私を助けてくれることを祈っています。 私の兄弟姉妹はこれを覚えている、彼はこの世の王であるかもしれないが、あなたはもっと高い王に属している。私たちの王はイエス・キリストであり、彼はすでに私たちの敵の働きを打ち砕いています。私たちは、最も貴重な血で汚れた服を洗うようにイエスに求めなければなりません。それが出てきたら、白い雪のようです!私たちが落ちて誘惑を受け入れると、私たちは死の罪を犯しました。しかし、私たちが思考に抵抗して叱責し、それを私たちに働かせる権限を与えなければ、それは薄い空気の中に消え、私たちはキリストの中で霊的に強くなるでしょう。私たちはいつも私たちの船の船長としてキリストを見る必要があります。彼はこの世界の荒い海を通り抜ける力があり、イエス・キリストを通してのみ救われます!キリストの慈悲が常に私たちの個人的な自己の前に来て、あなたの上にこの世にあなたのすべてを置くことを可能にしてください。アーメン! ベスト、 アーロンJ

Read More