Ac efe a ddaliodd y ddraig, y sarff hynafol honno, sef Diafol a Satan, a’i rhwymo am fil o flynyddoedd

Iesu’n Dinistrio Gweithiau’r Diafol RHAN 3Br. Anthony Paul o Glwyfau Sanctaidd Iesu | Maddeuant / Gwaredigaeth | 30/08/2022

Nid oes gennych unrhyw hawliau i’r enaid hwn!

Pam mae’n rhaid i mi gyfaddef fy holl gamweddau? Os oes gan Dduw y gallu i faddau pechodau, yna gall ei offeiriad roi rhyddhad i mi a byddaf yn dda! Y mae gan yr Offeiriad yr awdurdod a roddwyd iddynt gan Iesu Grist [1], ond ni all meddyg wella claf yn iawn oni bai ei fod yn gwybod HYNODION beth sy’n ei wneud yn glaf. Mae Duw yn gwybod eich holl bechodau, eich bywyd, a’ch calon [2], mae Duw yn dymuno ichi ddeall pwysigrwydd cyfaddef eich holl bechodau!

Mae’r cythreuliaid sy’n gweithio i Satan, yn gyfreithlon. Sy’n golygu, pan fyddwn yn cyflawni pechodau, rydym yn ymuno â rhengoedd uffern a’r angylion syrthiedig. Rhufeiniaid 8:27 “A’r hwn sy’n chwilio calonnau dynion, a ŵyr beth yw meddwl yr Ysbryd, oherwydd y mae’r Ysbryd yn eiriol dros y saint yn ôl ewyllys Duw.” Rwyf am gyflwyno enghraifft o gyffes annelwig.

Ar ol gweddi agoriadol y gyffes, dywed y gwr ieuanc wrth yr Offeiriad, hyny yw dau fis er ei gyffes ddiweddaf. Mae’n adrodd y canlynol i offeiriad Duw,

Nhad, roeddwn i’n cerdded lawr y stryd a dwi’n sylwi ar berson yn sefyll o’r neilltu, roedd hi’n giwt a rhywiol iawn. Yna gwahoddodd fy ffrindiau fi i gael cwpl o gwrw. Wrth gwrs, roedden nhw’n gwybod fy mod i o dan oed, ond nid fy mai i yw hynny Dad, rydych chi’n gwybod bod Duw yn deall fy mod i’n ifanc a bod gen i lawer o emosiynau yn mynd o gwmpas y tu mewn i mi! Cefais ychydig tipsy dim byd rhy ddifrifol. O ie, dwi’n digwydd benthyg rhywfaint o arian gan fy rhieni, peidiwch â phoeni Dad, byddaf yn eu talu’n ôl. Roeddwn i’n ormod o wastraff i fynd i’r eglwys ddydd Sul. Ond mi wna i lan tro nesa. Hmmm, ie, fe lithrodd gweddi fy meddwl oherwydd roeddwn i eisiau gweld y fideos tik toc diweddaraf. Mae fy athrawes mae hi’n ddiflas, felly wnes i ddim hepgor y rhan honno o’r wers. Rydych chi’n gwybod pa mor ddiflas y gall ysgol fod , gan eich bod chi’n arfer bod yn oedolyn ifanc hefyd.

Rydw i’n mynd i stopio yma. Nid cyffes yw’r amser na’r lle i ddechrau dweud stori gyfan wrth was Duw. Mae hwn yn fater difrifol iawn! Nid ydych yn ystyried eich pechodau; mewn gwirionedd, rydych chi’n ei ddileu ac yn ceisio beio rhywun arall am eich crebwyll gwael. Efallai mai dyma fydd eich cyffes olaf oherwydd bydd Duw yn eich barnu yn syth ar ôl eich marwolaeth, Mathew 12:36- “Rwy’n dweud wrthych, ar ddydd y farn bydd dynion yn rhoi cyfrif am bob gair diofal a lefarant;” Dyma sut yr ydych i ddweud eich pechodau wrth Offeiriad Duw….

Pechadur: Bendithia fi Dad oherwydd mae dau fis wedi mynd heibio ers fy nghyffes ddiwethaf.

Offeiriad: Beth yw dy bechodau, fy mab?

Pechadur : O Dad, yr wyf wedi godinebu gweledol â’m llygaid ac yn meddwl am wraig mewn chwant. Fe wnes i gam-drin alcohol a meddwi. Rwy’n esgeuluso gofal priodol ohonof fy hun ac yn hongian allan gyda thyrfa ddrwg. Fe wnes i dorri’r 4 ydd gorchymyn a dwyn oddi wrth fy rhieni. Doeddwn i ddim yn gwerthfawrogi awdurdod fy rhieni. Rhoddais bethau materol o flaen fy ngweddïau ac roeddwn yn esgeulus yn fy ymddygiad tuag at Dduw. Edrychais ar fideos pechadurus ar fy ffôn. Esgeulusais fy nyletswyddau fel myfyriwr ac fel mab trwy sgipio ysgol. Ni ddangosais unrhyw barch at y rhai sy’n gofalu am fy addysg.

Mae hwn yn gyffes dda! Torodd y llanc y gorchymyn 1af trwy osod pethau eraill yn lle Duw. Roedd yn sathru ar y 4 ydd pennaeth trwy beidio ag anrhydeddu ei rieni a’r rhai sydd ag awdurdod priodol drosto. Torrwyd y 7fed gorchymyn oherwydd lleidr nwyddau oddi wrth ei rieni. Rydych chi’n gweld bod pob pechod a gyflawnir yn drosedd ddifrifol yn erbyn Duw Hollalluog. Mae gan bob pechod lefel o gosb a roddir iddo, gan ddibynnu ar gyflwr bywyd person. Mae rhyw cyn priodi yn ddrwg. Mae rhyw gyda pherson nad yw’n briod yn waeth i chi. Mae treisio plentyn yn arswydus. Mae’r cyhuddiadau yn llawer trymach, os oedd person mewn urdd grefyddol ac wedi cyflawni’r un troseddau.

Mewn cyffes, rydych chi am ddweud wrth “gig a thatws” eich pechodau, ond peidiwch â mynd i fanylion graffig. Mae bod yn annelwig a cheisio “lliwio” rydych chi’n pechu oherwydd bod gennych chi gywilydd, yn gwneud y gyffes yn annilys ac yn cael ei ddefnyddio fel condemniad yn eich erbyn. O gatecism Cyngor Trent dywed:

Pwrpas y Gwelliant

Yn drydydd, rhaid i’r edifeiriol ffurfio dyben sefydlog a chadarn o ddiwygiad bywyd. Hyn y mae y Prophwyd yn ei ddysgu yn eglur yn y geiriau a ganlyn : Os bydd i’r drygionus edifeirwch am ei holl bechodau a gyflawnodd, a chadw fy holl ngorchmynion, a gwneuthur barn, a chyfiawnder, byw fydd Iâ byw, ac ni bydd marw: cofia ei holl anwireddau y rhai a wnaeth efe. Ac ychydig ar ôl: Pan fydd yr annuwiol yn troi oddi wrth ei ddrygioni a wnaeth, ac yn gwneud barn a chyfiawnder, efe a achub ei enaid yn fyw. Ymhellach ymlaen ychwanega: Tröer a gwnewch edifeirwch am eich holl anwireddau, ac ni bydd anwiredd yn adfail i chwi. Bwriwch oddi wrthych eich holl gamweddau, y rhai y camweddasoch, a gwnewch i chwi eich hunain galon newydd ac ysbryd newydd. I’r wraig a gymerwyd mewn godineb y gorchmynnodd Crist ein Harglwydd yr un peth: Dos ymaith, ac na phecha mwyach; a hefyd i’r cloff a iachaodd efe wrth bwll Bethsaida: Wele, iachawdwriaeth a iachâaist, na phecha mwyach.

Ac

Rhesymau Dros Yr Amodau Hyn

Fod tristwch am bechod a dyben pendant o osgoi pechod i’r dyfodol yn ddau gyflwr anhepgor i lygredigaeth y mae natur a rheswm yn eu dangos yn eglur. Mae’n rhaid i’r sawl a fyddai’n cael ei gymodi â ffrind y mae wedi’i wneud o’i gam edifar ei fod wedi ei anafu a’i droseddu, a rhaid i’w ymddygiad yn y dyfodol fod yn gyfryw ag i osgoi tramgwyddo mewn unrhyw beth yn erbyn cyfeillgarwch.

Heblaw hyny, y mae y rhai hyn yn amodau y mae dyn yn rhwym o roddi ufudd-dod iddynt ; canys y ddeddf y mae dyn yn ddarostyngedig iddi, boed naturiol, dwyfol, neu ddynol, y mae yn rhwym o ufuddhau. Os felly, trwy rym neu dwyll, y cymer yr edifeiriol unrhyw beth oddi wrth ei gymydog , y mae yn rhwym i adferiad. Yn yr un modd os yw, trwy air neu weithred, wedi anafu un ei gymydog anrhydedd neu enw da, y mae dan rwymedigaeth i adgyweirio yr anaf trwy gaffael rhyw fantais iddo neu roddi rhyw wasanaeth iddo. Adnabyddus i bawb yw gorchymmyn St.

Nid oes gan y diafol hawl i’ch enaid pan fo’r gyffes yn ddilys. Y mae ei gadwynau ef wedi eu dryllio, ac nis gellir ei dal yn dy erbyn yn dy farn, os buost farw mewn cyflwr o ras. Gad inni fwrw ymaith yr Un drwg o’n bywydau, rhoi ein calon, meddwl, ac enaid i’r Hollalluog Dduw ac yn Enw Iesu Grist, y Nasaread yr ydym yn Ymwadu, yn ceryddu ac yn gwrthod ffyrdd Satan a thrwy eiriolaeth y Forwyn Ddihalog. Mair, rho ein calonnau iddi, i eiriol yn ddiogel i ni gael marwolaeth hapus a Sanctaidd. Byddwch yn siwr i wneud archwiliad dyddiol o gydwybod a mynd i gyffes ddwywaith y mis.

Arholiad Dyddiol o Gydwybod.

Cyffesaf i Ti, fy Arglwydd, Duw a Chreawdwr, i’r Un a ogoneddwyd ac a addolir yn y Drindod Sanctaidd, i’r + Tad, Mab ac Ysbryd Glân, fy holl bechodau a droseddais holl ddyddiau fy mywyd, ar bob awr, yn y presennol a’r gorffennol, ddydd a nos, mewn meddwl, gair a gweithred: trwy gluttony, meddwdod, bwyta’n ddirgel, chwant, siarad segur, digalondid, segurdod, gwrth-ddweud, esgeulustod, ymosodol, hunan-gariad, celcio, dwyn, dweud celwydd , anonestrwydd, chwilfrydedd, cenfigen, cenfigen, dicter, drwgdeimlad, a chofio camweddau, casineb, dialedd, (chwarae â phwerau ocwlt); (gallwch grybwyll eich pechodau eraill yr ydych yn dymuno eu mynegi gerbron Duw) a thrwy fy holl synhwyrau: golwg, clyw, arogl, blas, cyffwrdd; a phob pechod arall, ysprydol a chorfforol, trwy yr hwn y digiais di, Fy Nuw a’m Creawdwr, a pheri anghyfiawnder i’m cymydogion . Yn drist am hyn, ond yn benderfynol o edifarhau, yr wyf yn sefyll yn euog ger dy fron Di, fy Nuw. Dim ond fy helpu, fy Arglwydd a Duw, yr wyf yn ostyngedig weddïo i Ti â dagrau. Maddeu fy mhechodau yn y gorffennol trwy Dy drugaredd a rhyddha fi oddi wrth bob peth a gyffesais yn Dy Bresennoldeb, oherwydd Da wyt a Charwr y ddynoliaeth.

Amen.

O Dduw, + gollyngwch, gofalwch, a maddeu fy mhechodau gwirfoddol ac anwirfoddol, mewn gair a gweithred, hysbys ac anhysbys, ddydd a nos, mewn meddwl a meddwl; maddeu i ni oll, yn Dy ddaioni a’th gariad at ddynolryw.

O Dduw, bydd drugarog wrthyf, bechadur:

Dduw bendithia chi gyd,

Anthony Paul o Glwyfau Sanctaidd Iesu

Brawd Lleyg angerddol


[1]Mathew 16:18-20 RSVCE

[2]Salm 44:21 RSVCE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: