Yambamba udrako, inyoka endala, onguDeveli noSathane, yambopha iminyaka eyinkulungwane.

UJesu ubhubhisa imisebenzi KADEVELI PART 3U-Br. Anthony Pawuli Wemanxeba Angcwele KaJesu | Intethelelo/Ukukhululwa | 08/30/2022

Awunawo amalungelo kulo mphefumulo!

Kungani kufanele ngivume wonke amaphutha ami? Uma uNkulunkulu enamandla okuthethelela izono, khona-ke umpristi wakhe anganginika intethelelo futhi ngizoba muhle! UmPristi unalo igunya abalinikwe nguJesu Kristu [1], kodwa udokotela akakwazi ukwelapha isiguli ngendlela efanele ngaphandle kokuba azi EXACLTY ukuthi yini emenza agule. UNkulunkulu uyazazi zonke izono zakho, impilo yakho, kanye nenhliziyo yakho [2], uNkulunkulu ufisa ukuba uqonde ukubaluleka kokuvuma zonke izono zakho!

Amadimoni asebenzela uSathane, angabomthetho. Okusho ukuthi uma senza izono, singena ezinhlwini zesihogo nezingelosi eziwile. KwabaseRoma 8:27 “Futhi ohlola izinhliziyo zabantu uyakwazi okuqondwe nguMoya, ngokuba uMoya ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu.” Ngifuna ukwethula isibonelo sokuvuma izono okungacacile.

Ngemva komthandazo wokuvula isivumo, insizwa ithi kuMpristi, lokho sekunezinyanga ezimbili yagcina ukuvuma izono. Ulandisa okulandelayo kumpristi kaNkulunkulu,

Baba, bengihamba emgwaqeni ngabona umuntu omi eduze kwakhe, muhle kakhulu futhi e-sexy. Khona-ke abangane bami bangimema ukuba ngiphuze obhiya abambalwa. Yebo, babazi ukuthi ngimncane, kodwa akulona iphutha lami Baba, uyazi uNkulunkulu uyaqonda ukuthi ngimncane futhi nginemizwa eminingi ezungeza ngaphakathi kimi! I got a bit tipsy nothing serious kakhulu. Hhayi-ke, kwenzeka ngiboleka imali kubazali bami, ungakhathazeki Baba, ngizobabuyisela. Bengimosha kakhulu ukuthi ngiye esontweni ngeSonto. Kodwa ngizokulungisa ngokuzayo. Hmmm, yebo umthandazo uvele washelela engqondweni yami ngoba bengifuna ukubona amavidiyo akamuva e-tik toc. Uthisha wami unesicefe, ngakho angiyeqanga leyo ngxenye yesifundo. Uyazi ukuthi isikole singaba yisicefe kanjani , njengoba nawe wawungumuntu omdala osemusha.

Ngizoma lapha. Ukuvuma izono akusona isikhathi noma indawo yokuqala ukutshela inceku kaNkulunkulu indaba yonke. Lolu wudaba olubucayi kakhulu! Anizicabangeli izono zenu; empeleni, uvele uyibhulashe futhi uzama ukusola omunye umuntu ngokwahlulela kwakho okubi. Lokhu kungase kube isivumo sakho sokugcina njengoba uNkulunkulu eyokwahlulela ngokushesha ngemva kokufa kwakho, Mathewu 12:36- “Ngithi kini: Ngosuku lokwahlulela abantu bayoziphendulela ngawo wonke amazwi ayize abawakhulumayo; Yile ndlela okufanele utshele ngayo izono zakho kumPristi kaNkulunkulu….

Soni: Ngibusise Baba ngoba sekuphele izinyanga ezimbili ngigcinile ukuvuma izono.

Umfundisi: Ziyini izono zakho ndodana?

Soni : Baba ngiphinge ngamehlo ami ngacabanga intokazi egcwele inkanuko. Ngaphuza ngokweqile futhi ngadakwa. Angikunaki ukunakekelwa okufanele futhi ngihlale nesixuku esibi. Ngephule umkhuzi wesi-4 futhi ngeba abazali bami. Angizange ngilazise igunya labazali bami. Ngangibeka izinto ezibonakalayo ngaphambi kwemithandazo yami futhi ngangidebeselele ekuziphatheni kwami kuNkulunkulu. Ngabuka amavidiyo anesono efonini yami. Ngadebeselela imisebenzi yami njengomfundi nanjengendodana ngokweqa isikole. Angizange ngibonise inhlonipho ngalabo abanakekela imfundo yami.

Lesi isivumo esihle! Le nsizwa yephule umyalo wokuqala ngokubeka ezinye izinto endaweni kaNkulunkulu. Wephula umkhuzi wesi-4 ngokungahloniphi abazali bakhe nalabo abanegunya elifanele phezu kwakhe. Umyalo wesi-7 wephulwa ngenxa yesela lempahla kubazali bakhe. Uyabona zonke izono ezenziwayo ziyicala elikhulu kuNkulunkulu uSomandla. Isono ngasinye sinezinga elithile lesijeziso esisetshenziswa kuso, kuye ngesimo sokuphila komuntu. Ucansi ngaphambi komshado lubi. Ucansi nomuntu ongeyena owakwakho lubi kakhulu. Ukudlwengulwa kwengane kuhlasimulisa umzimba. Amacala anzima kakhulu, uma umuntu ebesohlelweni lwenkolo futhi ephule umthetho ofanayo.

Ekuvumeni izono, ufuna ukutshela “inyama namazambane” ngezono zakho, kodwa ungangeni emininingwaneni ecacile. Ukungacacile nokuzama “ukukugqamisa” ukona ngoba unamahloni, kuzokwenza ukuvuma izono kungabi namandla futhi kusetshenziswe njengesijeziso kuwe. Kusukela kuCatechism of the Council of Trent state:

Inhloso Yokuchitshiyelwa

Okwesithathu, ophendukayo kufanele akhe inhloso engaguquki futhi eqinile yokuchitshiyelwa kwempilo. Lokhu uMprofethi ufundisa ngokusobala ngala mazwi alandelayo: Uma omubi ephenduka ezonweni zakhe zonke azenzileyo, futhi egcina yonke imiyalo yami, enze ukwahlulela nokulunga, amaqhwa aphilayo ayakuphila, angafi, angiyikufa. khumbulani zonke iziphambeko zakhe azenzileyo. Ngemva kwesikhashana, lapho omubi ephenduka ebubini bakhe abenzileyo, enze ukwahlulela nokulunga, uyakusindisa umphefumulo wakhe. Futhi phezu kwalokho uyanezela: Phendukani futhi niphenduke ngenxa yazo zonke izono zenu, futhi ububi abuyikuba incithakalo yenu. Lahlani kini zonke iziphambeko zenu eniphambukile ngazo, nizenzele inhliziyo entsha nomoya omusha. Kowesifazane obanjwe ephinga uKristu iNkosi yethu wamyala kanjena, wathi: “Hamba, ungabe usona; nakuso isishosha asiphulukisa echibini laseBetsayida: “Bheka, usuphilile, ungabe usona;

Futhi

Izizathu Zalezi Zimo

Ukuthi ukudabuka ngesono nenjongo eqinile yokugwema isono esikhathini esizayo kuyizimo ezimbili ezibalulekile emvelweni yokuzisola futhi ukucabanga kubonisa ngokucacile. Lowo ozobuyisana nomngane omonile kumelwe azisole ngokumlimaza nokumcasula, futhi ukuziphatha kwakhe kwesikhathi esizayo kumelwe kube okokugwema ukucasula kunoma yini emelene nobungane.

Ngaphezu kwalokho, lezi izimo lapho umuntu ebophekile ukuba alalele; ngoba umthetho umuntu angaphansi kwawo, kungakhathaliseki ukuthi ungowemvelo, owaphezulu, noma owomuntu, ubophekile ukuwulalela. Ngakho-ke, uma, ngenkani noma ngokukhwabanisa, ophendukayo ethathe noma yini kumakhelwane wakhe , unesibopho sokubuyisela. Ngokunjalo uma, ngezwi noma ngesenzo elimaze umakhelwane wakhe udumo noma idumela, ungaphansi kwesibopho sokulungisa ukulimala ngokumzuzisa okuthile noma ukumnikeza inkonzo ethile. Kwaziwa yibo bonke isisho sikaSt Augustine: Isono asithethelelwa ngaphandle uma lokho okuthathiwe kubuyiselwe.

Udeveli akanalo ilungelo emphefumulweni wakho lapho ukuvuma kusemthethweni. Amaketanga akhe agqashuliwe, futhi angeke kwabanjelwa wena ekwahluleleni kwakho, uma ufe usesimweni somusa. Masimlahle omubi ezimpilweni zethu, sinikele inhliziyo, ingqondo, nomphefumulo wethu kuNkulunkulu onamandla onke nangeGama likaJesu Kristu uMnazaretha Siyamdela, Sikhuze futhi Silahle izindlela zikaSathane nangokuncenga kweNtombi Emsulwa. Mary, sinikele izinhliziyo zethu kuye, ukuze asinxusele ngokuphepha ukuba sibe nokufa okujabulisayo nokuNgcwele. Qiniseka ukuthi uhlola unembeza nsuku zonke futhi uye ekuvumeni izono kabili ngenyanga.

Ukuhlola Unembeza Kwansuku Zonke.

Ngiyazivuma kuwe, Nkosi yami, Nkulunkulu noMdali, kuye okhazinyulisiwe nokhonzwayo eZiqu-zintathu eziNgcwele, + uYise, iNdodana noMoya oNgcwele, zonke izono zami engizenzile izinsuku zonke zokuphila kwami, ngehora ngalinye. esikhathini samanje nakudala, imini nobusuku, ngemicabango nangesenzo: ngokuminza, ngokudakwa, ngokudla ngasese, inkanuko, ukukhuluma okuyize, ukudangala, ubuvila, ukuphikisana, ukunganaki, ukuba nolaka, ukuzithanda, ukuqola, ukweba, ukuqamba amanga. , ukungathembeki, ilukuluku, umona, umona, intukuthelo, ukucasuka, nokukhumbula izinto ezimbi, inzondo, ukuziphindiselela, (ukudlala ngamandla emimoya); (ungabala ezinye izono zakho ofisa ukuzichaza phambi kukaNkulunkulu) nangayo yonke imizwa yami: ukubona, ukuzwa, ukuhogela, ukunambitha, ukuthinta; nazo zonke ezinye izono, ezingokomoya nezingokwenyama, engikuthukuthelise ngazo, Nkulunkulu Wami noMdali, futhi ngabangela ukungabi nabulungisa komakhelwane bami . Ngidabukile ngalokhu, kodwa ngizimisele ukuphenduka, nginecala phambi kwaKho, Nkulunkulu wami. Ngisize kuphela, Nkosi yami noNkulunkulu, ngikhuleka kuWe ngokuzithoba ngezinyembezi. Thethelela izono zami ezedlule ngomusa Wakho futhi ungikhulule kukho konke engikuvuma eBukhoneni Bakho, ngoba Umuhle futhi Ungumthandi Wesintu.

Amen.

O Nkulunkulu, + thethelela, uthethelele, futhi uthethelele izono zami zokuzithandela nezingathandeki, ngezwi nangesenzo, ezaziwa nezingaziwa, emini nasebusuku, engqondweni nasemcabangweni; sithethelele sonke, ngobuhle Bakho nothando lwakho ngesintu.

Nkulunkulu, ngihawukele mina soni;

UNkulunkulu anibusise nonke,

Anthony Pawuli wamanxeba aNgcwele kaJesu

Passionist Lay Brother


[1]—Mathewu 16:18-20

[2]IHubo 44:21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: