Odíď odo mňa, prekliaty, do večného ohňa pripraveného pre diabla a jeho anjelov

Varovanie pred nasledovaním DIELA ČASŤ 2

Aaron Joseph Paul Hackett | Odpustenie/Oslobodenie | 23.08.2022

Priepasť nemá dno

Komory prehradených sú také veľké, že žiadne ľudské bytosti nepoznajú hĺbku, šírku a rozsah žalárov pekla. Po mnoho storočí Boh svojim svätým na zemi ukazoval videnie pekla. Od svätého Jána Bosca a svätej Kataríny Sienskej až po nášho prvého pápeža Petra. Mnísi, mníšky a dokonca aj hriešnici, ktorí boli ušetrení večného ohňa, mali tie najstrašnejšie vízie pekla. Podelím sa s vami o jedno videnie, ktoré ukázal sv. Peter, náš prvý pápež.

Citát – Znova som videl mužov a ženy so sčernenou tvárou v ohnivej jame, povzdychol som si, plakal a spýtal som sa: “Kto sú títo, pane?” Povedal mi: To sú muži, ktorí navštevovali prostitútky a cudzoložníkov, ktorí majúc vlastné ženy, cudzoložili; a tiež ženy toho istého druhu, ktoré scudzoložily a mali svojich manželov, a tak bez prestania platia pokutu.“ [1]

Videl som tam aj dievčatá v čiernom rúchu a štyroch hrôzostrašných anjelov, ktorí držali v rukách rozžeravené reťaze, ktoré dali dievčatám okolo krku, aby ich odviedli do tmy.

Znova som plakal a opýtal som sa anjela: Kto sú títo, pane? A povedal mi: To boli panny, ktoré poškvrnili svoje panenstvo, bez toho, aby o tom ich rodičia vedeli. Teraz teda bez prestania platia splatnú pokutu. Potom som tam videl nahých mužov a ženy s odrezanými rukami a nohami na mieste ľadu a snehu, kde ich požierali červy. Keď som to videl, rozplakal som sa a spýtal som sa: Kto sú títo, pane? Odpovedal: „To sú tí, ktorí ubližovali sirotám, vdovám a chudobným a neverili v Pána. Takže platia bez prestania splatnú pokutu.“

Potom som sa pozrel a videl som ďalších visiacich nad kanálom vody. Ich jazyky boli extrémne suché, pred ich očami sa rozprestieralo veľa ovocia. Ale nesmeli ich jesť. Spýtal som sa: Kto sú títo, pane? Odpovedal: „To sú tí , ktorí porušili pôst pred stanoveným časom, takže bez prestania platia tento trest“

Toto videnie, ktoré bolo ukázané svätému Petrovi, jasne ilustruje druh trestu, ktorému čelí každá duša. Všetci sme zodpovední za svoje činy, slová, myšlienky a skutky. Ja, ty, neveriaci, pohania atď. Nikto nemôže uniknúť spravodlivému Božiemu súdu!

„Ale ak naša bezbožnosť slúži na preukázanie Božej spravodlivosti, čo povieme? Že je Boh nespravodlivý, keď na nás vyvoláva hnev? (Hovorím ľudským spôsobom.) V žiadnom prípade! Lebo ako by potom mohol Boh súdiť svet? Ale ak skrze moju klamstvo oplýva Božia pravdovravnosť na jeho slávu, prečo som stále odsúdený ako hriešnik? A prečo nerobiť zlo, aby mohlo prísť dobro? — ako nás niektorí ľudia ohováračsky obviňujú. Ich odsúdenie je spravodlivé.” [2]

Snažíme sa uvažovať a myslieť si, že vieme lepšie ako Boh. Toto je hrdé myslenie. Ako môžeme pochopiť Boží súd? Ako určí, kto pôjde do neba, pekla alebo očistca? Svätý Tomáš Akvinský rieši túto otázku vo svojej otázke Summa Theologica 88, článok jeden o Božom súde

“Je napísané (Matúš 12:41): “Muži z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho.” Preto bude súd po vzkriesení.

Ďalej je napísané (Ján 5:29): „Tí, čo robili dobré veci, vyjdú na vzkriesenie života, ale tí, čo páchali zlo, na vzkriesenie k súdu.“ Preto by sa zdalo, že po vzkriesení bude súd.

Odpovedám, že tak ako operácia odkazuje na začiatok, z ktorého veci prijímajú svoje bytie, tak súd patrí k pojmu, v ktorom sú privedené do svojho konca. Teraz rozlišujeme dvojitú operáciu v Bohu. Jedným z nich je, že najprv dal veciam ich bytie, tým, že utvoril ich prirodzenosť a ustanovil rozdiely, ktoré prispievajú k ich dokonalosti: od tohto diela sa hovorí, že Boh odpočíval (Genesis 2:2). Jeho ďalšou činnosťou je, že pôsobí pri vládnucich tvoroch; a o tom je napísané (Ján 5:17): “Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.” Preto v Ňom rozlišujeme dvojitý súd, ale v opačnom poradí. Jeden zodpovedá dielu vládnutia, ktoré nemôže byť bez súdu: a týmto súdom je každý jednotlivo posudzovaný podľa svojich skutkov, nielen ako prispôsobený sebe, ale aj ako prispôsobený vláde vesmíru. Preto sa odmena jedného človeka oneskoruje pre dobro iných (Hebrejom 11:13-40) a trest jedného vedie k zisku druhého. V dôsledku toho je potrebné, aby existoval iný, a to všeobecný súd, ktorý by na druhej strane korešpondoval s prvým tvorením vecí v bytí, aby tak, ako vtedy všetky veci bezprostredne vychádzali od Boha, tak napokon svet dostane svoj konečný doplnok tým, že každý konečne dostane svoj vlastný osobný príspevok. Pri tomto súde sa teda Božská spravodlivosť prejaví vo všetkých veciach, zatiaľ čo teraz zostáva skrytá, pretože s niektorými ľuďmi sa niekedy zaobchádza pre zisk iných, inak, ako by si ich zjavné skutky vyžadovali. Z toho istého dôvodu potom dôjde k všeobecnému oddeleniu dobrých od zlých, pretože už nebude dôvod, aby dobrí profitovali zo zlých, alebo zlí z dobrých: kvôli čomu sú dobrí osožní. medzitým zmiešané s bezbožnými, pokiaľ tento životný stav riadi Božia prozreteľnosť.“ [3]

Keď sa dopustíme hriechu proti Bohu, je to „obvinenie“ proti nám na váhach súdu. Démoni majú „zákonné právo“ na dušu, pretože my vedome alebo nevedome rozhodnúť sa robiť zlo, slúžiť zlému kniežaťu tohto sveta. Spoveď sa používa na to, aby sa tvoje hriechy dostali pred Všemohúceho Boha. Rozhrešenie, ktoré prichádza na konci vyznania, prelomí zákonnú moc démonov nad vaším životom. Modlime sa, aby Božie milosrdenstvo pretrhlo reťaze hriechov v našich životoch!

Modlitba za oslobodenie

Pane zľutuj sa. Bože, náš Pane, Kráľ vekov, Všemocný a Všemohúci, Ty, ktorý si všetko stvoril a ktorý si všetko premenil jednoducho svojou vôľou. Ty, ktorý si v Babylone premenil na rosu plamene „sedemkrát horúcejšej“ pece a ochránil a zachránil tri sväté deti. Ty si lekár a lekár našich duší. Ty si spása tých, ktorí sa k Tebe obracajú. Prosíme Ťa, aby si urobil bezmocný, vyhnal a vyhnal každú diabolskú moc, prítomnosť a machináciu; každý zlý vplyv, zloba alebo zlé oko a všetky zlé činy namierené proti Tvojmu služobníkovi… [osobám]… a na tomto mieste …. [miestach]… kde je závisť a zloba, daj nám hojnosť dobra , vytrvalosť, víťazstvo a charita. Ó Pane, Ty , ktorý nás miluješ, prosíme Ťa, aby si natiahol svoje mocné ruky a svoje najvyššie a najmocnejšie ramená a prišiel nám na pomoc. Pomôž nám, ktorí sme stvorení na tvoj obraz; zošli nad nami anjela pokoja, aby nás chránil na tele i na duši. Nech Boh drží na uzde a porazí každú zlú moc, každý jed alebo zlomyseľnosť, ktorú proti nám vzývajú skorumpovaní a závistliví ľudia. Potom pod ochranou Tvojej autority môžeme vďačne spievať: „Pán je moja spása; koho sa mám báť? Nebudem sa báť zlého, pretože Ty si so mnou, môj Bože, moja sila, môj mocný Pán, Pán pokoja, Otec všetkých vekov.” [4]

Boh vam vsetkym zehnaj,

Aaron Joseph Paul Hackett

Vášnivý brat laik


[1] Svätí, ktorí videli peklo od Dr. Paula Thigpena str. 120 Publish by Tan Books 2019

[2] Rimanom 3:5-8

[3] https://www.newadvent.org/summa/5088.htm

[4] https://www.catholicexorcism.org/deliverance-prayers-for-the-laity

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: