Religion Category

जर्मनी, तुम परमेश्वर के पुत्र के साथ विश्वासघात क्यों करते हो?

एक ले भाई वोट के प्रति प्रतिक्रिया हारून जोसेफ पॉल हैकेट | रिबुकिंग | 09/14/2022 “उठ, हम चलें; देख, मेरा विश्वासघात करनेवाला निकट है।” जर्मनी के भाइयों और बहनों, हे प्रभु परमेश्वर आपके लिए कैसे रोते हैं! मत्ती 26:41 “तो क्या तुम मेरे साथ एक घंटे तक नहीं जाग सकते थे? देखो और प्रार्थना करो […]

Read More

Γερμανία, γιατί προδίδεις τον Υιό του Θεού;

Μια απάντηση λαϊκού αδελφού στην ψηφοφορία Aaron Joseph Paul Hackett | Επίπληξη | 14/09/2022 «Σήκω, ας πάμε. Βλέπετε, ο προδότης μου είναι κοντά». Αδελφοί και αδελφές της Γερμανίας, ω πόσο κλαίει ο Κύριος ο Θεός για εσάς! Ματθαίος 26:41 «Λοιπόν, δεν θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε μαζί μου μια ώρα; Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην […]

Read More

გერმანია, რატომ ღალატობ ღვთის ძეს?

Lay ძმა პასუხი კენჭისყრაზე აარონ ჯოზეფ პოლ ჰეკეტი | საყვედური | 09/14/2022 „ადექი, წავიდეთ; აი, ჩემი მოღალატე ხელთ არის“. ძმებო და დებო გერმანელებო, ოჰ, როგორ ტირის თქვენზე უფალი ღმერთი! მათე 26:41: „მაშ, ერთი საათი არ შეგიძლია ჩემთან ყურება? იფხიზლეთ და ილოცეთ, რათა არ შეხვიდეთ განსაცდელში; სული ჭეშმარიტად მსურველია, ხორცი კი სუსტია“. რატომ უშვებ სატანას შენს […]

Read More

Saksa, miksi petät Jumalan Pojan?

Maallikkoveli vastaus äänestykseen Aaron Joseph Paul Hackett | Nuhtelee | 14.09.2022 “Nouse, mennään; katso, kavaltajani on käsillä.” Saksan veljet ja sisaret, oi kuinka Herra Jumala itkee teitä! Matteus 26:41 “Etkö siis voisi valvoa kanssani yhtä tuntia? Valvo ja rukoile, ettet joutuisi kiusaukseen; Henki tosin on altis, mutta liha on heikko.” Miksi sallit Saatanan sydämiisi? Miksi […]

Read More

Germany, bakit mo ipinagkanulo ang Anak ng Diyos?

Sagot ng isang Lay brother sa boto Aaron Joseph Paul Hackett | Pagsaway | 09/14/2022 “Tumindig, tayo’y umalis; tingnan mo, malapit na ang nagkanulo sa akin.” Mga kapatid sa Germany, oh, ang Panginoong Diyos ay umiiyak para sa iyo! Mateo 26:41 “Kung gayon, hindi ba kayo makapuyat na kasama ko ng isang oras? Magbantay at […]

Read More

Saksamaa, miks sa reedad Jumala Poja?

Ilmalik vend vastus hääletusele Aaron Joseph Paul Hackett | Noomib | 14.09.2022 „Tõuse üles, lähme; näe, mu äraandja on käes.” Saksamaa vennad ja õed, oh kuidas Issand Jumal teid nutab! Matteuse 26:41 „Niisiis, kas te ei võinud koos minuga tundi valvata? Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse; vaim on küll valmis, aga liha […]

Read More

Tyskland, hvorfor forråder du Guds søn?

En lægbrors svar på afstemningen Aaron Joseph Paul Hackett | Irettesættelse | 14/09/2022 “Rejs dig, lad os gå; se, min forræder er lige ved hånden.” Brødre og søstre i Tyskland, åh, hvor Herren Gud græder over jer! Matthæus 26:41 “Kunne du så ikke våge med mig en time? Våg og bed, at du ikke må […]

Read More

Německo, proč zrazuješ Syna Božího?

Odpověď laického bratra na hlasování Aaron Joseph Paul Hackett | Pokárání | 14.09.2022 „Vstaň, pojďme; vidíš, můj zrádce je na dosah.” Bratři a sestry němečtí, ó, jak Pán Bůh nad vámi pláče! Matouš 26:41 „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení; duch je skutečně ochotný, ale tělo […]

Read More

Njemačko, zašto izdaješ Sina Božjega?

Odgovor brata laika na glasovanje Aaron Joseph Paul Hackett | Prekoravanje | 14.09.2022 “Ustani, idemo; vidi, moj izdajica je pri ruci.” Braćo i sestre Njemačke, o kako Gospodin Bog plače za vama! Matej 26:41 “Dakle, ne biste li mogli bdjeti sa mnom jedan sat? Bdijte i molite da ne padnete u napast; duh je voljan, […]

Read More

德国,你为什么要背叛神的儿子?

外行兄弟对投票的回应 亚伦约瑟夫保罗哈克特 |斥责| 2022 年 9 月 14 日 起来,我们走吧;看,我的背叛者就在眼前。” 德国的兄弟姐妹们,哦,主神为你们哭泣!马太福音 26:41 “那么,你不能和我一起看一个小时吗?警醒祷告,免得入了试探;心灵固然愿意,肉体却软弱了。”你为什么让撒旦进入你的心里?你为什么相信谎言之父?撒旦欺骗了我们的第一个父母[ 1],然后他激起了该隐的愤怒,谋杀了他的兄弟亚伯[2],现在在德国天主教教团的投票下,撒旦获得了对德国的统治! 不知是什么影响了德意志大牧羊人(红衣主教)大人,这不是全能神的律法!你和任何侍奉造物主上帝的人都知道,从咬下禁果到现在,撒但已经赢得了多少灵魂!听命于撒但的堕落六翼天使只需要一个立足点,毁灭的工作就可以开始了。 De Romano Pontifice的摘录, lib。二、盖帽。 30 “反对这一点:首先,如果异端仍然“在实际中” [实际上],凭借性格与教会联合,他将永远无法与她“在实际中”切割或分离,因为性格是不可磨灭的。但没有人否认有些人可能“实际上”与教会分离。因此,这个角色并没有使异端在教会中“实际” ,而只是表明他在教会中并且他必须回到她身边。类似地,当一只羊在山上迷路时,在它上面留下的标记并不让它在羊圈里,而是表明它是从哪个羊圈逃出来的,应该把它带回哪个羊圈。这个真理在圣托马斯那里得到证实,他说( Summ . Theol. III, q. 8, a. 3)那些没有信仰的人并没有“实际上”与基督联合,而只是潜在地——而圣托马斯。托马斯在这里指的是内在的结合,而不是由信仰告白和可见的迹象所产生的外在的结合。因此,由于品格是内在的,而不是外在的,根据圣托马斯的说法,只有品格并不能将一个人“实际上”与基督联合起来。 阁下,您怎么能允许您的主教兄弟的这个投票机构投票改变全能上帝的法律?自我们的上帝将律法赐给摩西[ 3] 给耶稣基督以来,全能上帝的教义一直是一致的,强化了诫命的教义[4] 。主啊,请允许我从《天主教教理问答》中唤醒您的记忆 – CCC 1955 ““神圣与自然”的法则6 为人类指明了行善并达到目的的道路。自然法规定了支配道德生活的首要和基本的戒律。它取决于对上帝的渴望和对他的顺服,他是一切美好事物的源头和评判者,以及对他人平等的感觉。它的主要戒律在十诫中表达出来。这条法则被称为“自然”,不是指非理性存在者的本性,而是因为规定它的理性完全属于人类本性: 那么这些规则写在哪里,如果不是在我们称之为真理的那道光的书中呢?一切正义的律法都写在其中;从它,法律进入正义的人的内心,不是它迁移到它里面,而是它在它上面留下印记,就像一个环上的印章,传递到蜡上,而不离开环。自然法则无非就是上帝赋予我们的悟性之光。通过它,我们知道我们必须做什么和必须避免什么。上帝在创造之初就赋予了这种亮光或法则。 [5] 就像我们的十字架圣保禄神父教导我们“哦,我的上帝!教我如何表达自己。我希望我都充满爱!不仅如此:我希望我能在火中唱赞美诗并赞美非受造之爱赐予我们的奇妙怜悯!感谢上帝赐予的礼物难道不是真正的责任吗?是的,当然,但我不知道如何。我希望这样做,但我不知道如何. 越来越渴望爱这位伟大的上帝而昏倒是微不足道的。为他消耗自己是微不足道的。我们该怎么办?啊!我们将在永恒的爱的痛苦中为那位神圣的爱人而活。但是你呢?以为我说的够多了?不;如果我知道怎么做,我会说得更多。你知道是什么让我感到安慰吗?要知道我们伟大的上帝是无限的善,没有人能像他一样爱他和赞美他应得的。” 我们张开双臂欢迎每一个人,但我们不能改变教会的规则。就算全世界都说月亮真的是太阳,太阳真的是月亮,我们也不能让自然规律自相矛盾。罗马天主教会的教义是从我们的主耶稣基督到第一任教皇圣彼得传给我们的,并在几个世纪以来得到了加强。从特伦特大公会议到梵蒂冈第二大公会议,我们必须遵守通过圣典和传统传承下来的神圣教义!来自天使医生圣托马斯·阿奎那(St. Thomas Aquinas OP)在他的圣行神学著作中指出:“这个教义是智慧高于人类智慧;不仅以任何一种顺序,而且绝对如此。因为安排和判断是智者的职责,而且由于较小的事情应该根据某种更高的原则来判断,所以在任何一个等级中,只要考虑到该等级中的最高原则,就可以说他是明智的:因此,在建筑的秩序中,计划房屋形式的人被称为聪明的建筑师,与修剪木材和准备石头的低级工人相反:“作为一个聪明的建筑师,我已经奠定了基础”( 1 哥林多前书 3:10)。同样,在所有人类生活的秩序中,谨慎的人被称为智慧,因为他将自己的行为导向适当的目的:“智慧对人来说是明智的”(箴言 10:23)。因此,绝对认为整个宇宙的最高原因,即上帝的人,最被称为智者。因此,正如奥古斯丁所说,智慧被认为是对神圣事物的知识(De Trin . xii, […]

Read More