Religion Category

இந்தியா-கடவுளின் கையில் அன்பான முத்து

இந்திய மக்கள் மீது கடவுளின் அன்பு ஆரோன் ஜோசப் பால் ஹேக்கெட் (OP) | நல்ல செய்தி | 1 1 / 1 4/2020  இந்தியாவின் பெரிய நாட்டின் எனது சகோதர சகோதரிகள். உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரே, வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவர், அவருடைய நித்திய அன்பை உங்கள் அனைவருக்கும் அனுப்புங்கள்! உங்களில் 1.353 பில்லியன்![i] ஒன்று, உண்மையான கடவுள் இந்திய மக்களை ஆசீர்வதித்தார், நீங்கள் அனைவரும் அவருக்கு சிறப்பு. நீங்கள் என்னிடம் கேட்கலாம், மற்ற எல்லா கடவுள்களையும், நாம் வணங்குவதை விட அவரை வேறுபடுத்துவது எது? சகோதரரே, பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது நித்திய கடவுளுடன் ஒப்பிடக்கூடிய […]

Read More

Hindiston – Xudoning qo’lidagi mehribon marvarid

XUDONING HINDISTON XALQIGA BO’LGAN SEVGISI  Mening buyuk Hindiston mamlakatidagi birodarlarim. Osmon va erni yaratgan Xudoyingiz Rabbim, abadiy sevgisini hammangizga yuboring! 1,353 milliard barchangiz![i] Yagona, Haqiqiy Xudo Hindiston xalqiga baraka berdi va siz hammangiz u uchun alohida ahamiyatga egasiz. Siz mendan so’rashingiz mumkinki, biz uni sig’inadigan boshqa xudolardan nimasi bilan farq qiladi? Birodarlar, Olamda abadiy Xudoga teng keladigan boshqa narsa yo’q. Har […]

Read More

India-La perla amorosa en la Mano de Dios

EL AMOR DE DIOS POR EL PUEBLO DE LA INDIA Aaron Joseph Paul Hackett (OP) | Buenas noticias | 1 1 / 1 4/2020   Mis hermanos y hermanas del gran país de la India. El Señor vuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, os envíe su amor eterno a todos. ¡Todos los 1.353 mil millones de ustedes![i] El Único, Dios Verdadero ha bendecido a […]

Read More

India, et amantes habens in manu Dei

DILECTIO DEI AD HOMINES AB INDIA Paulus, Joseph Aaron Nabu (OP) | Latin | I I / I 4/2020  Fratres magnam Indiae regiones. Dominus Deus tuus, qui fecit caelum et terram, mittere ad vos omnes eius aeternam amor! 1,353 sescenti omnibus vobis[I] est unus, verus Deus est et tu es benedixitque Indos omne speciale sibi. Quod si dixeritis mihi: quid aliud faciunt illi, qui omnes alios deos, […]

Read More

India: la perla amorevole nella mano di Dio

L’AMORE DI DIO PER IL POPOLO INDIANO Aaron Joseph Paul Hackett (OP) | Buone notizie | 1 1 / 1 4/2020    I miei fratelli e sorelle del grande paese dell’India. Il Signore Dio tuo, creatore del Cielo e della terra, manda a tutti il ​​suo amore eterno! Tutti gli 1,353 miliardi di voi![i] L’Unico, il vero Dio ha benedetto il popolo dell’India e voi siete tutti […]

Read More

Ινδία – Το αγαπημένο μαργαριτάρι στο χέρι του Θεού

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ Aaron Joseph Paul Hackett (ΕΠ) | Καλά νέα | 1 1 / 1 4/2020  Αδελφοί και αδελφές μου της μεγάλης χώρας της Ινδίας. Ο Κύριος ο Θεός σας, δημιουργός του Ουρανού και της γης, στέλνει την αιώνια αγάπη του σε όλους! Όλα τα 1,335 δισεκατομμύρια σας![i] Ο Ένας, ο αληθινός Θεός έχει ευλογήσει τον λαό της Ινδίας […]

Read More

Indien – Die liebende Perle in der Hand Gottes

GOTTES LIEBE ZU DEN MENSCHEN IN INDIEN Aaron Joseph Paul Hackett (OP) | Gute Nachrichten | 1 1 / 1 4/2020  Meine Brüder und Schwestern aus dem großen Land Indien. Der Herr, dein Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, sende euch allen seine ewige Liebe! Alle 1,353 Milliarden von Ihnen![i] Der Eine, Wahre Gott hat das indische Volk gesegnet, und Sie sind alle etwas Besonderes […]

Read More

Inde-La perle aimante dans la main de Dieu

L’AMOUR DE DIEU POUR LE PEUPLE INDIEN Aaron Joseph Paul Hackett (OP) | Bonne nouvelle | 1 1 / 1 4/2020   Mes frères et sœurs du grand pays de l’Inde. Le Seigneur votre Dieu, créateur du Ciel et de la terre, envoie son amour éternel à vous tous! Tous les 1,353 milliard d’entre vous![i] Le Seul, Vrai Dieu a béni le peuple de l’Inde et vous […]

Read More

الهند – اللؤلؤة المحبة في يد الله

محبة الله لشعب الهند آرون جوزيف بول هاكيت (OP) | أخبار جيدة | 1 1 / 1 4/2002               إخواني وأخواتي من بلاد الهند العظيمة. الرب إلهكم ، خالق السماء والأرض ، أرسل حبه الأبدي لكم جميعًا! كل 1.353 مليار منكم![i] لقد بارك الله الواحد الحقيقي شعب الهند وأنتم جميعًا مميزون به. قد تسألني ، ما الذي يجعله مختلفًا عن جميع الآلهة الأخرى التي نعبدها؟ أيها الإخوة ، لا […]

Read More

India-Ang mahigugmaon nga perlas sa Kamot sa Dios

ANG GUGMA SA DIYOS ALANG SA MGA TAWO SA INDIA Aaron Joseph Paul Hackett (OP) | Maayong Balita | 1 1 / 1 4/2020 Akong mga kaigsoonan sa bantog nga nasud sa India. Ang Ginoo nga inyong Dios, taghimo sa Langit ug yuta, nagpadala sa iyang walay katapusan nga gugma kaninyong tanan! Tanan nga 1.353 Bilyon nimo![i] Ang Usa, Tinuod nga Diyos nagpanalangin sa mga tawo […]

Read More