Amaketango akho agqashulwa eGameni likaJesu Kristu!

Ukugqashula amaketango kasathane part 1 Aaron Joseph Paul Hackett | Intethelelo/Ukukhululwa | 08/22/2022

Ngikunika igunya elivela Phezulu

Silwa nodeveli namademoni akhe! Amasango amnyama avuliwe, nebutho lakhe lithululiwe emhlabeni. Izono ziyenziwa emhlabeni wonke futhi ojenene bakhe babelwe ukubhubhisa umhlaba. Ubani ozokhulula isintu kulobu bubi bukaSathane? Sikwephula kanjani igunya elingokomthetho lamademoni analo kithi?

Bafowethu noDadewethu, sisesimweni esimnyama ngempela! Iqiniso liwukuthi abaningi babafundi bemibhoshongo emnyama bakhululekile phezu kobubi. Iqiniso lalokho “okuyiqiniso” liyasonteka. Izitha zikaNkulunkulu azisacashile. Likhona ithemba. UJesu Kristu weza enyameni evela ezulwini ukuzoletha umusa kaNkulunkulu esintwini. Johane 1:9-13 “Ukukhanya kweqiniso okukhanyisa wonke umuntu kwakuza ezweni. Wayekhona ezweni, izwe lenziwa ngaye, kepha izwe alimazanga. Weza kwelakubo, abakibo abamamukelanga. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe; abazalwa, kungengagazi, nantando yenyama, nantando yomuntu, kodwa nguNkulunkulu.”[1] Kodwa bangobani laba bantwana bakaNkulunkulu? Impendulo elula, labo ukwamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi wakhe. Umbuzo onzima uwukuthi, labo abangabantwana bakaNkulunkulu, ingabe baningi abakhethelwe injongo ekhethekile? Yebo bazalwane yibo laba abahamba phambili beyolwa nosathane namadimoni akhe mihla namalanga. Asizwa ngabo ngoba iningi lesintu alikholelwa ukuthi sisempini! Ngenxa yalokhu ukungazi, buna uma ukukhetha umphefumulo ngamunye noma njengeqembu emphakathini, basuse uSathane njengoba of yena ihlaya. Okubi kakhulu, akekho!

Kusukela egunyeni lokufundisa lebandla lamaRoma Katolika i- CCC 976 “ISivumo Sokholo SomPhostoli asihlobanisi nje ukholo entethelweni yezono nokholo kuMoya oNgcwele, kodwa futhi nokholo eBandleni nasekuhlanganyeleni kosanta. Kwaba lapho enikeza abaphostoli bakhe uMoya oNgcwele ukuthi uKristu ovusiwe wabanika amandla akhe siqu yobuNkulunkulu okuthethelela izono: “Yamukelani uMoya oNgcwele. Uma nithethelela izono zabanye, zithethelelwe; noma yikuphi, bayagcinwa.”[2]  Lo mugqa Wokulandelana Kwamadoda Angcwele alwe noLusifa uqhubekile iminyaka eyizinkulungwane ezimbili namashumi amabili nambili! Kusukela kuMphostoli kaKristu kuya kumPristi ohlinzeka ngoMhlatshelo oNgcwele weMisa esontweni langakini lamaKhatholika angamasosha aphambili! Wonke umPristi akayena umuntu okhipha umoya osemthethweni, umbhishobhi ophethe lawo ma-diocese unendoda ekhethekile ekhethelwe leyo ndima. Lokho wonke uKhadinali, uMbhishobhi, umPristi anakho kuyigunya lokuthethelela izono! Lokhu kubaluleke kakhulu ukukuqonda ngoba ukuba negunya lokuthethelela izono, yindlela amandla kaNkulunkulu adluliswa ngayo ngala madoda, ukuze “aphule ijoka likaSathane” [3].

Zonke izono esizenzayo kulokhu kuphila, ziyisibopho esingokomthetho esisinikela kudeveli [4]. Kusukela ezifweni ezingokomzimba ezifana nesifo samathambo (imiphumela engokomzimba yokungathetheleli) kuya ezonweni zomuntu siqu njengokuziqhenya , ukukholelwa ezinkolweni zamanga namafilosofi (okungukuthi izinyanga , izinkolo zenkathi entsha), imikhuba eyizinkolelo-ze njenge-ESP, izinkanyezi, ukubikezela ikusasa usebenzisa umlingo omnyama. Izono zocansi ezifana nezithombe zobulili ezingcolile, ubuxhwanguxhwangu bezingane, inkohliso yobulili, ukukhangwa abobulili obufanayo. Imimoya yokwesaba kanye ne-phobia’s konke lokhu kunempande yezono esizenzile ezimpilweni zethu. Kusuka kuCatechism of the Council of Trent izibalo “Emiphefumulweni eqotho esondela kuleli Sakramente ngokuzinikela, ukuthula okujulile nokuthula kukanembeza, kanye nenjabulo yomphefumulo engachazeki, kuhambisana nalokhu kubuyisana. Ngokuba asikho isono, kungakhathaliseki ukuthi sikhulu noma sesabekayo, esingenakuqedwa yiSakramente Lokuphenduka, futhi hhayi nje kanye, kodwa ngokuphindaphindiwe. Kuleliphuzu uNkulunkulu uqobo ukhuluma kanje ngoMprofethi: Uma omubi ephenduka ezonweni zakhe zonke azenzileyo, agcine yonke imiyalo yami, enze ukwahlulela nokulunga, uyakuphila ephila, angafi; akayikukhumbula zonke iziphambeko zakhe azenzileyo. Futhi uJohane oNgcwele uthi: Uma sizivuma izono zethu; uthembekile, ulungile, ukuba asithethelele izono zethu; futhi kamuva, uyanezela: “Uma umuntu ona, akanasono, sinoMmeli kuYise, uJesu Kristu, olungileyo; ngoba yena uyinhlawulo yezono zethu; hhayi ezethu zodwa, kodwa nezono zomhlaba wonke.”[5]

Ake siphethe Ingxenye yokuqala ngoMkhuleko owabhalwa uMfundisi uBaba uGabriel Amorth[6]

Umthandazo Wokukhulula Umuntu

Baba oNgcwele, Nkulunkulu onamandla onke nesihawu, egameni likaJesu Kristu nangokuncenga kweNcasakazi uMariya, thumela uMoya wakho oNgcwele phezu kwami; umoya weNkosi wehlele phezu kwami ungibumbe, ungibumbe, ungigcwalise, ungizwe, ungisebenzise, ngiphilise, khipha kimi zonke izidalwa ezimbi, uzibhubhise, zibhubhise, ukuze ngiphile. futhi wenze okuhle. Khipha kimi zonke iziphonso, ubuthakathi, umlingo, uquqaba olumnyama, iso elibi, izibopho, iziqalekiso, ukuhlaselwe nguSathane, izinto zobudemoni, inkanuko yobudemoni, konke okubi; isono, umona, umhawu, ukukhohlisa, ukungezwani, ukungcola, ukuthatheka; izifo ezingokomzimba, ezengqondo, zokuziphatha, zomoya, nezikaSathane. Bushise bonke lobu bubi esihogweni, ukuze bangaphinde bangithinte nanoma yisiphi esinye isidalwa emhlabeni. Egameni likaJesu Kristu uMsindisi wethu, ngokuncenga kukaMariya Omsulwa, ngiyala futhi ngiyala yonke imimoya engcolile, bonke abakhona abangihlukumezayo, ukuba bangishiye ngokushesha, bangishiye nakanjani, futhi, ngiboshwe nguSt. iNgelosi Enkulu, nguSt. Gabriel, nguSt. Raphael, ngengelosi yami egadayo, echotshoziwe ngaphansi kwesithende seNcasakazi Engcwele Engcwele, ukuba ingene kwalasha waphakade. Ngiphe, Baba, ukholo oluningi, injabulo, impilo, ukuthula, kanye nomusa wonke engiwudingayo. Nkosi Jesu sengathi igazi lakho eliligugu kakhulu libe phezu kwami. Amen.

UNkulunkulu anibusise nonke,

Aaron Joseph Paul Hackett

Dominican Enquiry


[1]Johane 1 RSVCE (Inguqulo Ebuyekeziwe Yenguqulo YamaKatolika

[2]I-CCC-CATECHISM YEBANDLA LEKHATHOLIKA UHLELO LWESIBILI

[3]CCC 977 INkosi yethu yabophela ukuthethelelwa kwezono ekukholweni naseMbhapathizweni: “Hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo, okholwayo abhapathizwe uyakusindiswa. izono ngoba kusihlanganisa noKristu, owafela izono zethu futhi wavuka ngenxa yokulungisiswa kwethu, ukuze “nathi sihambe ekuphileni okusha.

[4] Umkhuleko Wokukhululwa nguFr. Chad Ripperger , PhD Sensus Traditonis Cindezela

[5]http://www.catholicapologetics.info/thechurch/catechism/Holy7Sacraments-Penance.shtml

[6]UFr. UGabriel Amorth – UDeveli Uyangesaba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: