Ingabe isimo sethu sezombusazwe samanje siyisiqalo se-harbinger ezayo?

Lo nyaka odlule uye waba yisikhathi esivivinyo se-United States of America. Kungabonakala kungakhathaliseki ukuthi umzila wezindaba uvula ithini, kukhona njalo okubi okuqhubekayo. Kusuka ezimpindeni zaseNingizimu Carolina, ukudubula wonke ama-United States, into eyodwa esizoyenza esikhathini esizayo. Ngizwile abantu bathi uMongameli wangaphambili Obama wayeyindoda yobubi, manje nguMongameli wethu we-Trump wamanje. Angikaze ngibone ukuhlukana okunjalo kuqhubeka ezweni lethu manje. Cishe kufana nemigqa yempi ekhishwe. Noma ngabe uyiRepublican noma i-Democrat, i-Conservative noma i-Liberal, ukhetha indlela eyodwa yokuphila noma ukhetha enye indlela yokuphila. Kodwa nangalo lonke lo mdlalo, ingabe kungaba “ukuvota” kokuxwayiswa okuzayo?

Uma unomuzwa ojulile enhliziyweni yakho ukuthi kukhona okubi okuza ezweni lethu. Ungase ulungile. Isigqoko sobumnyama sewile. Lifipha ingqondo yabo bonke abantu, linike umqondo wamanga wokuphepha. Sifihla ngemuva kwemibono yokucindezela iqiniso. Ukucindezela imibono kulabo esingavumelani nabo. Iholela ubuntu ekufeni kwayo. Njengoba uJesu athi kumfundi wakhe, umuntu ngeke akwazi ukukhonza inkosi emibili, sizoyithanda futhi siyizonde enye, sizoyithanda futhi siyidelele enye, awukwazi ukukhonza bobabili uNkulunkulu noMamoni. Matt 6:24 Kodwa ngubani lo “omunye amandla” owenza indlela yawo emhlabeni? Ngumuphi amandla ongavela kulo lonke lobubi futhi alethe ukubhujiswa okwengeziwe?

Sicabanga ukuthi uma silandela umbono othile noma indlela ethile yokuphila, siyojabula. Ungasho kanjani ukuthi uyamthanda uNkulunkulu, kodwa uzonda umakhelwane wakho? Uphi ingxenye yothando Uyisoni, kodwa uyayonda isono? Kubonakala ngathi, njengamaKristu alahlekelwe lokho. Siwile kude nendlela uJesu azama ukusihola ngayo. Abanye bethu baye bavumela inzondo ukungena ezinhliziyweni zethu. Angivumelani nemishado engu-Same -Sex. Kodwa ngumthetho wezwe futhi uma ngifuna lokho kuguqulwe, khona-ke sidinga ukuthandazela izinkathazo zethu kanye nodadewethu abaphila ngaleyo ndlela yokuphila. Thandazela ukuguqulwa kweqiniso. Thandaza ukuthi isihe sikaNkulunkulu sivule izinhliziyo zabo futhi sibone ukuthi uNkulunkulu ongenakuphela uyabathanda. Wabalula njengawe nami.UNkulunkulu akenzi amaphutha. Uma ukukhathazeka kwethu kanye nodadewethu bekhanga ngokobulili obufanayo, kudingeka sibathande kakhulu futhi uJesu abe nabo. Khumbula ukuthi wafela UMNYAKA WONKE!

Kodwa lokhu akusikho ukuthi ngibhala le bhulogi. Ngibhala le bhulogi ngoba uma uthuli luhlala futhi lapho izinhlangothi zombili zenziwa zidlana. Kuzoba kanjani phezulu? Ubani ozobe ephethe? Iqembu lethu lezombangazwe kimi liyizinhloko ezimbili zemali efanayo. Angicabangi ukuthi ekugcineni kubalulekile. Uma kufika izikhathi, kufanele sikhethe ukulandela iqiniso noma ukulandela amanga. Futhi amanga engikhuluma ngawo ngukuthi indoda yenkohliso ifika emhlabeni. Angicabangi ukuthi uzofika enamandla kangangokuthi sonke sizobona ngokushesha. Cha, ngicabanga ukuthi uzofika ngendlela engcono kakhulu. Uma sesiqedile ukuhlukana ngaphandle kwabantu baseMelika, uzofika njengoMuntu oyiNtloko, uzofika njengomuntu wokuthula futhi lapho umhlaba ubumbene, uzokuzibiza ngokuthi unkulunkulu. Wonke umuntu uyomlandela ngokuyimpumputhe. Wonke umuntu ozokwamukela noma azisho lutho uzobe inselele.

Kuthiwani uma umholi wezwe akutshela ukuthi, Isayensi manje “ihlukaniswe”. Akekho ongakwazi ukutadisha ngezinkanyezi nendawo yonke, akekho ongenza umuthi noma ukuthola umuthi womdlavuza, ngaphandle kokuba bathole “imvume” yokulashwa. Kudingeka bahloniphe futhi banikele ngeminikelo ukuze bathole usizo lwezokwelapha. Kuthiwani uma ilandiswa adingekayo, wena ingane kumelwe abulawe ngoba udla kuze ukudla okuningi futhi yonke into ngesilinganiso nsuku zonke yakho? Ngibona abantu baseMelika bevukela futhi behlangana ndawonye baphonsa uhulumeni wesibindi. Kodwa kuthiwani uma abanye bekhohliswa futhi bathola uphawu emzimbeni wabo? Kuthiwani uma ubuchopho bakho buqeda, ukuthi awukwazi ukulwa nokulawula kwezinzwa zakho? Nginikeza lesi seluleko, uma ukhumbule noma yini evela kule bhulogi, khumbula ukuthi ungamukeli noma yikuphi ukumaka, ama-microchips noma noma yini emzimbeni wakho. Thandaza ukuthi ungakhohliswa. Thandazela ukuhlakanipha ukwenza okulungile futhi wenze izinqumo ezifanele. Asikwazi ukuvimba ububi bukhululekile, kepha singathandazela ukuba isihe siphumelele. Singathandaza ukukhuthazela phakathi nezikhathi ezimnyama ezizayo. Singathanda umakhelwane wethu njengathi ngokwethu. Singakhetha ukuphila hhayi ukufa. Singakhetha ukuba yisibonelo esingcono sobuntu ngosizo lukaNkulunkulu onamandla onke.Ukuthanda imibhangqwana engashadile, thanda owenza isisu, thanda labo abenza okubi. Thandaza ukuthi amandla kaJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo ishintshe umhlaba wonke. Thandaza ukuthi uma amacilongo ehlaba, futhi wehla emhlabeni. Ulungele isahlulelo sesibili. Ulungele ukuphendula kuwo wonke amalungelo nokungalungile owenzile ekukholweni kwakho. Yilungele ukuma futhi uDeveli namadodana akhe. USt. Mikayeli ingelosi enkulu uyathandazela. Intombikazi uMariya, thandazela ngathi, uNkulunkulu abe nesihe kithi. Ungasivumeli ukuba sichithane futhi sivumele ukuba sidukiswe. Amen

Kakhulu,

Aaron J

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: