UMariya, Umama weSonto

I-Virgin Mary, iNdlovukazi yaseZulwini noMhlaba. Umama wethu Obusisiwe unamagama amaningi anikezwa wona. Ngokufanelekile, ngenxa yokuthi “Yebo” wakhe ebizwa nguNkulunkulu uBaba, ubonise lokho okuyoba umfundi weqiniso kaKristu. Kusukela ekuzalweni kwendodana yakhe ekubethelwa kweKalvari, iNdlovukazi yethu yayinaye zonke izinyathelo zendlela yakhe yasemhlabeni. Kusukela eCatechism weSonto LamaKatolika noMBhalo Ongcwele, ngizoveza isizathu, uMariya unguMama weSonto.
Uma sibheka i-CCC 963, ithi “iNdodana kaMariya ivunyelwe futhi ihlonishwa njengokuba unguMama kaNkulunkulu noMkhululi, ngokusobala uyinina lamalungu kaKristu”. Bangobani lamalungu? Amalungu wena, mina nomKristu okholwayo izwi likaNkulunkulu. Nakulokhu, njengoba ethi “yebo” kuNkulunkulu, isipho sakhe esasivela esibelethweni sakhe, uJesu, kwakuyisiqalo sokholo lwethu. Uyinhloko yesonto lakhe futhi thina, siyilungu lomzimba wayo. UPetru kungenzeka ukuthi wanikezwa izihluthulelo zombuso, kodwa unina unikezwe udumo oluphakeme kakhulu. UMariya, ongu unina kaKristu, ngokulungile ungoMama weSonto. “Eqinisweni, lowo owakhulelwa njengomuntu ngoMoya oNgcwele, owaba yindodana yakhe ngokwenyama, kwakungeyona enye ngaphandle kweNdodana kaYise-phakade, umuntu wesibili woZiqu-zintathu Ongcwele. Ngakho isonto liyavuma ukuthi uMariya ngempela ungu “Umama kaNkulunkulu”. UJesu Kristu ngokwakhe wamnika kithi kusukela ezinyaweni zesiphambano. Johane 19: 26-27. Lapho enza lokhu, waba uMama wesintu sonke. Ngokuba uMama Wobuntu, unabo bonke abantwana bakaNkulunkulu emithandazweni yethu, lapho sithi rosary futhi lapho sicela khona ukuncenga kwakhe. CCC 507 “Ngaso leso sikhathi Virgin noMama, uMariya uyisibonakaliso futhi ukufezeka okuphelele kwesonto” Inkosikazi yethu isitshengisa indlela yokuthobeka ekulandeleni intando kaNkulunkulu. Luka 1: 43-44 “Kungani lokhu kunginike khona, ukuba unina weNkosi yami eze kimi? Ngoba bhekani, lapho izwi lokubingelela lakho lifika ezindlebeni zami, umntwana esesibelethweni sami wagxuma ngenjabulo “UMoya oNgcwele wamembulela ukuthi ungubani uMama kaNkulunkulu, nokho njengendodana yakhe uJesu, uMariya ukhetha ukuba inceku yomuntu wayenesidingo. Wahlala nomzala wakhe kwaze kwazalwa uJohn, uMbhapathizi wabe esebuyela ekhaya. ISonto liyisandiso soMthando kaNkulunkulu emhlabeni. Sonke sibizwa ukuba sibe yizinceku futhi sibe yisibonelo esikhanyayo emhlabeni wonke.
I-CCC 968 “Ngendlela engavamile eyabambisana ngokulalela kwakhe, ukholo, ithemba futhi kuletha uthando emisebenzini yomsindisi wokubuyisela impilo engaphezu kwemvelo emiphefumulweni. Ngenxa yalesi sizathu, ungumama kithi ngomyalelo womusa. “Umusa wanikezwa ngaphambi kokuba azalwe. Siyakhumbula ukubingelela kweGabriyeli omkhulu. Wakhuluma umyalezo kaNkulunkulu uBaba kuye. Angikwazi ukuveza okwanele kuye uYebo kuNkulunkulu. Wayengumuntu onamandla othanda uMdali wakhe kakhulu. Isifiso sakhe enhliziyweni yakhe kwakuwukuba ngumntwana ongumJuda othembekile kunazo zonke kuNkulunkulu. “Ukufisa intando eyifunayo ngenjongo yokusindiswa ngenhliziyo yonke, ngaphandle kwesono sokumvimbela, wazinikela ngokuphelele kumuntu nangomsebenzi weNdodana yakhe; wakwenza ukuze akhonze imfihlakalo yokuhlengwa naye futhi encike kuye, ngomusa kaNkulunkulu “CCC 494. Kumele sizimisele njalo ukunikela intando kaNkulunkulu. Sinokwesaba ukuyeka izinto. Sifuna ukulawula konke. Sifuna ukuzizwa sibhekene nakho konke …. NGOKUKHO !!! Singakwazi yini ukuletha insindiso kithi? Singakwazi yini ukwenza noma yini ukukhokha isono sethu sokuqala lapho sizalwa? Singabantu abangaphelele. Asikwazi ukukhokha imali enjalo. Singaphila impilo yonke futhi singasafanelekeli amandla okusindisa kaNkulunkulu. UNkulunkulu kwakudingeka athumele indodana yakhe uJesu. Nguye kuphela owayehlanzekile ngokwanele ukuzinikela ngokwakhe njengomhlatshelo ophelele kuNkulunkulu uBaba, kwelinye ukumjabulisa futhi ukuletha ukuhlengwa kukaNkulunkulu kubantu. Endleleni eya ekuphileni, uNkulunkulu ukhethe amadoda nabesifazane ukuba babe yizibonelo zothando okumele zilandelwe kuleli zwe. Abanayo amandla ngokwabo. Kungukuhlinzekwa kukaNkulunkulu okukhethwa nguNkulunkulu okhetha ukuthi ngubani ozoyisebenzisa njengesikebhe ukuletha izwi lakhe kubantu. UNkulunkulu uphakamisa okhethiwe ngezimangaliso, ukuze abonise umusa wakhe nothando ngomuntu. UMariya, iNdlovukazi enesiqhelekile iyisiphambanisi esihle kakhulu. Lapho ekhona edilini lomshado eKana, She, weza endodaneni yakhe bamtshela ukuthi bephuzile ewayini. Watshela izinceku ukuthi, “yenza konke akutshela khona”. Kuwo wonke umlando, lapho evele kubantwana abathathu eFatima, wanikeza umyalelo kumntanakhe, ukuthi uzobuyisela kanjani izwe kusukela emgodini wokubhujiswa. Wanika iSt. Dominic i-rosary ukuthandazela ukuguqulwa kwezwe futhi uye waqhubeka nokuletha imiphefumulo eminingi embusweni wezulu.

“Ukhuphukele ezulwini akazange abeke eceleni lelihhovisi lokusindisa kodwa ngokuncenga kwakhe okuqhubekayo kuqhubeka kusiletha isipho sokusindiswa okuphakade”. Uthanda ngamunye wethu njengabantwana bakhe. Uyakuthanda uma ungumJuda, uMuslin, uBuddhist noma ungakholwa. Ufuna ukukhombisa wonke umuntu emhlabeni wonke, ukuthi angamthanda kanjani iNdodana yakhe njengoba nje enza. INdlovukazi yaseZulwini noMhlaba, isifisa sonke ukuba sibe etafuleni elikhulu ledili ezulwini. Wayenabo nabaphostoli bakaKristu ngosuku lwePhentekoste Wayelungele kakhulu kunabakhethiweyo bakaJesu abakhethiweyo ukuba amukele uMoya oNgcwele, ngoba wayevele embozwe nguye. Wayeqonda ukuthunywa kwendodana yakhe uJesu ngaphambi kokuba akhethe abayishumi nambili. Wayengxenye yecebo likaMninimandla onke kusukela kuGenesise 3:15. Lapho uSt. Peter eqala ukushumayela izwi likaNkulunkulu futhi wabhapathiza amakholwa amasha, wanezela imiphefumulo eyizinkulungwane ezintathu esontweni elisha. Enhliziyweni yami, uMama uMariya wayengekho ngemuva kokuhlanganyela uthando lendodana yakhe uJesu kulaba bantwana abasha beLizwi Eliphilayo. “Umama wethu obusisiwe wabiza isihloko soMmeli, uMsizi, Umsizi wezeMpilo kanye noMphakathi.” I-CCC 1370 “E-Ekarisini isonto lifana naso ngaphansi kwesiphambano noMariya, ehlangene nokunikela nokuncenga kukaKristu.” UMariya, uMama oNgcwele kaNkulunkulu usezulwini, ehlanganyela eMisa neZiqu Zintathu Ezingcwele futhi zonke izingelosi nabaNgcwele ezulwini. Ubuye ezwe emhlabeni eMiseni ngayinye. USt Padre Pio uthe kuxoxwa ukuthi lapho iMisa igubha, zonke izingelosi zidumisa e-altare kanti uMama Obusisiwe unabo. Luka 22: 15-20 Umuntu wesibili woNgcwelengcwele oNgcwele uqala uMthendeleko. Yeka isipho esinamandla esinikezwayo. Lapho izandla ezigcotshiwe zompristi zibamba isinkwa nesitsha sewayini, ubiza amagama afanayo uJesu athi kubo abafundi bakhe ukuba baphinde bawakhumbule. Kwangathi iNdlovukazi yethu uMholi wethu singamlandela indodana yakhe uJesu ezulwini.
Vumelani nalo mthandazo. Jesu, sikubonga ngokuza phansi ezulwini futhi ube ngumuntu, uzinikele ngokwakho njengomhlatshelo ophelele kuNkulunkulu wokuhlengwa kwethu. Siyabonga uNkulunkulu uMninimandla onke ngokukhetha uMariya nokumenza agcwale umusa, ukuba uhlale kuye. Kwangathi simlandele “yebo” endleleni yethu, siziphike ekuthathe isiphambano sethu. Kwangathi nge-intercession yakhe enamandla kunazo zonke, kanye nomlingani wakhe uSt. Joseph, uvikele iSonto lendodana yakho uJesu, kuzo zonke izinto ezibonakalayo ezingabonakali. Kwangathi ungaba nathi eHhovisi lokufa kwethu, ngakho-ke singathokozela isidlo sasezulwini kanye nawe Oh Nkosi, Nkulunkulu wami. Ngokuba lokhu sithandaza ngoKristu iNkosi yethu, Amen!
UNkulunkulu akubusise konke,
U-Aaron J-P

IZITHOMBE

[1] Luka 1:38

[2] Luka 1:35

[3] Marku 15: 40-41

[4] IKhathekizimu yeSonto LamaKatolika Isigaba 963

[5] I-CCC 495

[7] Luka 1:38

[8] Johane 2: 3-5

[9] I-CCC 969

[10] IZENZO 2: 1-4

[11] IZENZO 2: 37-42

[12] I-CCC 969

Izinkomba
Edition, I. B. (2001). I-Diadache Bible. I-San Francisco: Midwest Theological Forum / Ignatius Press.

Vaticana, L. E. (May 2016). Catechism weSonto LamaKatolika. I-Vatican City: Libreria i-Editrice Vaticana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: