Kungani iRosari ibaluleke kangaka ukuthandaza?

INkosi uNkulunkulu isinika amathuluzi amaningi ekulwa kwethu noDeveli namadodakazi akhe. Okokuqala, sinalo iZwi eliphilayo, elinikezwe iZwi elenziwe iNyama, uJesu Kristu. Wadlula bonke amandla negunya kubafundi bakhe Matt 28: 18-20 “Khona-ke uJesu weza kubo wathi:” Nginikezwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Ngakho-ke hambani niyokwenza izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya oNgcwele, nibafundise ukulalela konke enginiyale ngakho. Futhi ngokuqinisekile nginawe njalo, kuze kube sekupheleni kwalesikhathi. “Lapho uKristu enikeza amaKhitshi kuPetru, iBandla lakhe lasungulwa lapha emhlabeni. Sinikwe konke esikudingayo ukusisiza sibe abafundi abakhulu. Manje umbuzo abanye abangase babe nawo, lapho uJesu athi khona ukuthandaza iRosari? Impendulo elula, ubheka uLuka 1: 28-31 I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli Umtapo: Izincwadi ZesiZulu (2000-2014) Umtapo Okuthandwa Nguwe Imibandela Yokusebenzisa Le Ngosi Imithetho Evikela Imininingwane Yakho Umakhalekhukhwini Okuthandwa Nguwe Izimpawu Zezikhombo (+ *) Futhi lapho embona, wayekhathazeka ngezwi lakhe, futhi wagxila engqondweni yakhe ukuthi lokhu kufanele kube nini. Ingelosi yathi kuye: “Ungesabi, Mariya, ngokuba uthole umusa kuNkulunkulu.” “Bheka, uzakukhulelwa, ubelethe indodana, uyiqambe ngokuthi uJesu.” Isizathu sokuthi ngihlanganisa i-King James Version yombhalo ukubonisa abafowethu nodadewethu abangewona amaKatolika ukuthi izingelosi izithunywa zikaNkulunkulu uMninimandla onke. Ingelosi uGabriyeli yathunyelwa ukuletha izwi likaNkulunkulu uYise kule ntombazane yamaJuda eyakhethwa ukuba ibambe “iZwi Lenziwa Ngenyama, okwakuhlala phakathi kwethu kamuva. (Johane 1:14).

Ukuzindla kweRosari, uma uphula konke phansi, iTestamente Elisha inikelwe empilweni kaKrestu kusukela ekuzalweni kwakhe kuya ekubetheni kanye nokuphakama kwakhe ezulwini ukuba ihlezi ngakwesokunene sikaBaba. Iningi labantu alifundeli iBhayibheli njengoba kufanele. Lena indlela elula yokuqonda amagama angcwele. Ngoba thina njengamaKristu sazi ukuthi iBhayibheli “Liyaphila”, uMoya oNgcwele uzovula izinhliziyo zethu nezingqondo zethu ukubona iqiniso. Yeka ukuthi kuyigugu kangakanani ukuchitha isikhathi ukuzindla ngoMpilo weNkosi yethu usebenzisa lo mthandazo wothando. I-Latria (isiGreki) -Ukubonakaliswa kokungeniswa nokuvuma ukuxhomeka okubangelwa ukungaveli (uNkulunkulu). Lokhu kusho ukuthi konke esinakho emhlabeni kubangelwa uNkulunkulu noNkulunkulu yedwa. Lapho sithandaza, sithandaza futhi sinikela ngomhlatshelo kuNkulunkulu. Ungumuntu ophakeme kakhulu. Ungumniki wokuphila nokudla kwethu. Asisindiswa yizingelosi, ezidalwayo, futhi asisindiswa ngabangcwele noma ngisho neThe Blessed Virgin Mary. Naye ungumuntu odalwe. Lokho okufundiswa yiSonto, singabheka kulabo, abanikeza izibonelo zeBungcwele beqiniso. Izibonelo ezaziwa. Njengoba nje ubheka abazali bakho noma izibonelo zakho ezisiza ukuba wenze umthelela omuhle empilweni yakho yasemhlabeni, sibheka kuMama woPhezukonke, ngoba wakhulelwa ngaphandle kwesono, futhi wayengumlandeli weNdodana yakhe uJesu yonke indlela eya unyawo lwesiphambano, lapho ebona khona indodana yakhe, ehlushwa, eshaywe futhi ebulawa. I-Dulia (isiGreki) – Ukubonakaliswa kokuzithoba nokuhlonipha okunikezwa kahle ekudalweni okudalwa. Lona wonke umuntu oye waba yisibonelo esihle ekulandeleni uMpilo kaJesu Kristu. Kusukela kumfundisi wakho ukuya kumqondisi wakho wezincwadi zeBhayibheli. Kusukela e-Church of Early Mart to Paul the Apostle, sinabantu abaningi iNkosi eye yavusa ukuze sibonise ukuthi singaba kanjani “ubufakazi obuphilayo” eZwini. Ingelosi enkulu uGabriyeli iphinde ikhulume amazwi awakhulunywa nguNkulunkulu noMariya yisibonelo esihle kakhulu sokuthi ungasho kanjani ukuthi “Yebo” kuNkulunkulu futhi uthi “yebo” ekuhlinzekeni kukaNkulunkulu!

UDeveli uyasizonda. Uyabuzonda ukuthi silandela uJesu futhi sifunda amazwi akhe. Uzozama ukusilingela ukuba sihlukane noNkulunkulu futhi asihole endleleni eya eHayeleni. UNkulunkulu, ngesihe sakhe esingenamkhawulo, usevele wasethembisa usizo ngosizo. Buyela emuva kuGenesise 3: 14-15 “INKOSI uNkulunkulu yathi enyoka:” Ngenxa yokuthi wenze lokhu, uqalekisiwe ngaphezu kwazo zonke izilwane, nangaphezu kwazo zonke izilwane zasendle; uzakuhamba ngesisu sakho, udle uthuli zonke izinsuku zokuphila kwakho. Ngiyakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe; uzakulimaza ikhanda lakho, futhi uzakulimaza isithende sakhe. “Owesifazane uNkulunkulu akhuluma ngaye ngu-Eva omusha, iNdodanakazi Ebusisiwe uMariya. UJesu ungu-Adamu omusha owasiza ukuletha ubuhlobo bethu noNkulunkulu, ngoba wayengumnikelo ophelele wesono wokuhlengwa kwezwe. I-Rosary yisikhali, kanye neBhayibheli ukugwaza uSathane. Uyazi ukuthi akanamandla lapho umuntu ehamba endleleni yeNkosi. Akanayo amandla phezu kwethu ngaphandle kokuba sizinikele kuye. Sikholwa kuKristu Jesu futhi sidinga ukugqoka izikhali zethu nsuku zonke njengoba uSt. Paul uthi ku-Efesu 6: 10-18 “Ekugcineni, qinani eNkosini nangamandla amakhulu. Gqoka izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze ukwazi ukuma ngokumelene namacebo kaSathane. Ngokuba asimelani nenyama negazi, kepha sibambene namabusi, nabasemagunyeni, namandla emvelo phezu kwalesi simnyama samanje, nasemandleni okubi asezindaweni zasezulwini. Ngakho-ke thathani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nikwazi ukulwa ngosuku olubi, nenze konke, nime nime. Ngakho-ke, yimani, nibambelele ebhande leqiniso, nifake isifuba sesifuba sokulunga, nanjengezicathulo ezinyaweni zenu, nilungele ukulungiswa kwevangeli lokuthula. Kuzo zonke izimo zithatha isihlangu sokukholwa, ongasikhipha kuzo zonke izintambo ezivuthayo zomubi; futhi uthathe isigqoko sokusindiswa, nenkemba kaMoya, okuyinto izwi likaNkulunkulu, ukuthandaza ngaso sonke isikhathi ngoMoya, ngayo yonke imithandazo nokukhuleka. Ukuze kufezeke lokho, qhubeka uqaphele ngokubekezela konke, wenze ukunxusa kubo bonke abangcwele, “Masithathe i-Rosaries namaBhayibheli ethu. Wonke umfundi udinga ukukhetha izikhali zethu futhi alwe le mpi! KuNkulunkulu inkazimulo futhi igama lakhe malingabusiswa kuze kube phakade naphakade, Amen!
Kakhulu,
Aaron J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: