Ingabe unguMathewu olandelayo?

Ukubizwa kukaMathewu
Matewu 9: 9-13- Njengoba uJesu ehamba esuka lapho, wabona indoda egama layo linguMathewu ehlezi endlini yomthelisi. Wamtshela, futhi uMathewu wasukuma wamlandela. Ngesikhathi uJesu esedla emzini kaMathewu, abathelisi nezoni eziningi beza badla naye kanye nabafundi bakhe. Lapho abaFarisi bebona lokhu babuza abafundi bakhe ukuthi: ‘Kungani uthisha wakho edla nabathelisi nezoni na?’ Lapho ezwa lokhu, uJesu wathi, ‘Akusiyo enempilo edinga udokotela, kodwa labo abagulayo. Kodwa hamba ufunde ukuthi lokhu kusho ukuthini: “Ngifisa umusa, hhayi umhlatshelo.” Ngoba angizange ngibize abalungileyo, kodwa izoni.
Noma ubani angasho kalula ukuthi, “Uma uJesu engibizile, ngizobe ngikulungele ukuya futhi ngibe ngumfundi wakhe.” Kodwa qiniseka ngokwakho, ungabeka ngempela konke ukulandela uKristu? Ake sidlule ukuyeka izinto ezibonakalayo njengemali noma udumo noma izinto ezibonakalayo. Kunezibonelo eziningi zamadoda nabesifazane abakhethe ububha ukukhonza iNkosi. Into enzima kunazo zonke ukuyeka ukulawula. Singasho yebo, ngithemba eNkosini, Kodwa …. sithanda ukuzwa ukulawula kwesondo. Ngicabanga ukuthi lokhu kuyinto enyanyekayo kunazo zonke okufanele ngiyenze. Kuyinto imvelo yomuntu ukufuna ukulawula okuthile. Lokho okuphuzayo noma okudliwayo. Lokho ohlela ukukwenza nomndeni wakho, isikhathi emsebenzini, njll. Ukuphila kwethu namuhla kuhloswe ngesikhathi nokulawula. Kuba yingxenye yokuphila.
Ngivumele ngiphule le ngxenye ngendwangu. Ngifuna ukugxila ekuphenduleni kukaJesu. Siyazi futhi siyakholwa ukuthi nguye othunywe nguNkulunkulu uBaba. Siyazi ukuthi ngalesi sikhathi uhamba u-Israyeli eshumayela izindaba ezinhle futhi ebiza amadoda ukuba amlandele. Ngesikhathi uJesu ehamba futhi ebona lo muntu osuka kude, ucabanga ukuthi ukusabela kwenkosi kwakuyikuphi? Ingabe ubonakala enengwa ngumuntu onjalo? Abathelisi babengafani kahle nomphakathi, ngoba babonakala beqoqa imali yabaseRoma. Cha, uJesu wayazi kakade enhliziyweni yakhe ukuthi uMathewu uzizwa engakufanelekeli ukulandela uNkulunkulu. UJesu Kristu waqala kulo muntu ngothando nangesihawu. Wahamba waya kuMathewu ngothando futhi wayefuna ukumyisa emkhombeni wakhe. Kungenzeka ukuthi uMathewu wayezizwa enamandla kangaka, engacacile ukuthi wayezokhuluma. Ngingacabanga ukuthi mhlawumbe, ejulile enhliziyweni yakhe wayazi ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma. Amandla kaKristu ayesezoboniswa kulo wesoni. UJesu, wakhuluma futhi wathi, “Ngilandele”. UMathewu akazange abuze uJesu, “ungubani?” “Kungani kufanele silandele umuntu engingazi nakanjani” kungenzeka ukuthi ube nezizathu eziyikhulu ezihlukene zokuphikisa lo muntu. Akazange. Wasukuma washiya isikhundla sakhe walandela ngemuva kwakhe.
UMathewu wammemela uJesu endlini yakhe. Kuye ngokuthi iyiphi i-movie yalesi senzakalo kungenzeka ukuthi ubuke empilweni yakho, usuvele wazi ukuthi abaFarisi sebevele bekhononda ngalokhu. “Lo muntu, ozibiza ngokuthi uRabi, angadla futhi aphuze kanjani nalaba bantu?” Lezi “bantu abangafaneleki, ababi”. Uyazi yini “abaFarisi” empilweni yakho? Uke wahlangana nomuntu owehlulelayo, abantu abalungile abachazwe ngokwabo abangcono kunabo abangekho ezingeni labo? Bangase babe nomona, ngoba uJesu waya eyokudla nezoni, esikhundleni salabo “abaphelele nabalungile”. Uyini uJesu? Uyakuzwa lokhu bese ebasola. UMathewu wazizwa ethobekile kangangokuthi lo mfundisi omkhulu wayezombiza, wanikeza uJesu okuhle kakhulu. Wanikeza ukudla okungcono kakhulu, iziphuzo ezinhle kakhulu, isihlalo esingcono kakhulu endlini. Yeka ukuthi uphakeme kangakanani udumo uJesu abonise.

UJesu wathi akazange eze ukubiza abalungileyo, kodwa izoni ekuphendukeni. Isinyathelo sokuqala ukunikela konke kuNkulunkulu. Udinga ngempela ukuzifela wena, kwezinye ukuvulela izwi likaNkulunkulu. Kumelwe sifunde ukuyeka izinto esizizesaba kakhulu. Singasho ngamazwi athi, “Nginikela impilo yami kuwe”, kodwa uma ungazinikeli ngenhliziyo yakho, khona-ke unamathela. Awukwazi ukuthola inkululeko yangempela. Ngemuva kokuphendula ucingo lweNkosi, umema uJesu enhliziyweni yakho nasekuphileni kwakho, uvumela izithelo ezintsha ezivela ezulwini ukuba ufinyelele inhliziyo yakho futhi ukwazi ukuvumela uMdali ukuba asebenze kuwe. Sonke siyagula. Akudingeki ukuba kube ukugula ngokomzimba, kodwa okungokomoya. Uma sinokugula emiphefumulweni yethu, imizimba yethu nengqondo zethu zihlupheka. Asikwazi ukuvulela izwi loMoya oNgcwele, futhi kwenza kube nzima kakhulu ukuzwa uNkulunkulu ekubiza. “Isihe” uKristu asitshela abaFarisi yiyona inhlalakahle engokomoya yendalo yakhe. Isihe singaboniswa ngezindlela eziningi. Ukusuka ekudleni abalambileyo, ukugqoka ukulala noma ukusiza ngokwezezimali labo abakudingayo, sinethuba lemihla ngemihla lokulingisa uKristu empilweni yethu yansuku zonke.
Ngangizwa lokhu kubiza ngokujulile izinsuku ezintathu ezedlule. UNkulunkulu ungihole kulolu hambo. Njengokubheka i-anyanisi, ubelokhu ehlukumeza yonke impilo yami. Muva nje ngo-2016 kuze kube manje. INkosi yayingikhathaza ngezigqoko. Ngemva kokuchitha izinsuku ezimbili eSigcemeni Esibusisiwe, uNkulunkulu wakwazi ukuphula ingilazi yenhliziyo yami, okwangenza ngimlandele ngempela futhi ngilalele ekubizeni kwakhe ukubiza kwami. Bafowethu nodadewethu, akumelwe sisabambelele ezintweni esingakwazi ukuzilawula. Uma sifuna ngempela ukuphelela, sibophezele kuNkulunkulu futhi uzobonisa ukukhanya kwakhe phezu kwenhliziyo yakho nomphefumulo wakho. Kuphela ngoNkulunkulu, ingabe inkazimulo yakhe iyogcwaliseka? Mnikeze ukuba akusebenzise njengethuluzi elifana noSt. Paul, njengoSt. Mathewu. Sonke singadalwa izidalwa ezingafaneleki, kodwa ngezibusiso zikaKristu, angasisebenzisa ukusakaza umlayezo wevangeli emhlabeni wonke. Ngokuba ukuguqulwa kwemiphefumulo kanye nensindiso yamanye amadoda. Yiba namandla futhi njengoMathewu, phendula ucingo futhi ungabheka emuva abafowethu nodadewabo. Ungabuki emuva!
Kakhulu,
Aaron J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: