mar rya n tya, kambhar eat nyait nyuu hcay

denayrarmharaapine 2 nhaint aatuu saatlaat kyawanm aapyitmyarrko ( aatainnaadhamm shoetmahote mimi sand aalyawwat) bhaallout puggolrayy shinnpya par lain maal hkya aasaat winyarin ko saung kyain nhaint youtyarr eat pyethceehkyinn ko aashein myaha int hphoet sharponetaw aatwat shuko aahtoutaakuu kuunye payysai . kyahanya tay yaar noutsone bhalotg k nay ngar k suu sai kambhar luu ko hpaansainn taw shaemhar bhurarr sahkangya s nyya kawngyakangya t m nya ko hpaansainn sawaahkar aararaarrlone tait u aanout rae au jar a mein shihkaekyaungg shinnpya par . hcaittaut hpwalhcaeepone lopell, sain bhwarr myin saw a see a see k lhu hpyitlyetshi hphoet tarwaankyaungg ( upamar tait u aote htein suu kaunggkain tamaan taitparr par lain maal) aellde bhurarrsahkain aarraaneesone ( suu hpyithphoet aasonepyu tuusaw) nhaint aouthkyay shi suuthoet k sainn shisai . kaunggkain tamaan eat sonepone taitpone bhurarrsahkainko ponekaan nhaint aanaat sonesaw twinshoet kaunggkainbhone eat nhainhtote hkanhkaerasaw kyawwng, tait u aanout rae au jar a mein taihtaung hkaeparsai . aardan nae ew ko bhurarrsahkaineat kyaayyjuutaw k nay pyuatkya pyeenout kambharmyay sai mimi domein hpyithkaesai . detot suu k yahku shu koann kyin aararaarrlone a pyi a w mogh ko rwar hcay hkaerasai . aahkyane toetaat nhang luusarr ko myaykyee populating hcatainhkaesai aahpyit suuhar luusarr eat hcatenhalone myarr nyan aatwat aahkyane m hpyuann tee mw kwayee eat raykyeemhu hphoet u saung lampya payysaw nhaint naw e sai sainbhaw ko taisouthkyinn mahote hkae pay . kam bhar uk 5: 32-5 5 htarwarabhurarrsai luusarr myoe nwal eat aapyit sai myay kyee pawmhar hpyit nae lhu hcatenhalone aakyaanaahcai shisamyaha thoetsai a kwan aahkyainya lone sar duhcarite ko pyulotehkae pone ko a kyee a ko myin tawmuueat . sahkain bhurarr ko suu sai myay kyee pawmhar luusarrtway lotesaw, suueat hcatenhalone naat shine hcwar hcatepuu paan hkyinn kyount naungt . dar kyount sahkainbhurarr ” ngarsai myay kyee myetnhar k nay ngar nghaat nhang myay a bhhoet ngar suuthoetko hpaansainn saw kyawwng naungt t shout shwae saw sattawarmyarrtirahcsaran created- suuthoet nhaint aatuu par pwe luusarr myoe nwal sote par lain maal . ” hupyawwsaidarpaymaae naw e sai htarwarabhurarr shae taw myetnhar twaeshihkae partaal . saw kyawwng, bhurarr sahkangya eat karunar eat, naw e ko myaykyee repopulate hphoet shayy hk yyaya saw tirihcsaranmyarr nhaint aatuu suueat misarrhcu nhaint aatuu aasaatshin nayhtine ninemai hpyitsai . s ngya s nyya ko narrlai ramaal, marrnaat nhaint suueat tautmataw aahkyane a hc a u kataeek luusarrtway hcaung kyi hkaekyasai . suuthoet k yahku youtyarr eata say hkan hkyinn saung kyain ၎innthoeteat mhaawin mite sai aashin kuunyehphoet aasonepyusuu thoetko payyhtarr hkae sabharwalwan hcwmrai nhaint kyawmkyinmhu, shisai .

kyanawthoet marrnaat titerite bhurarr sahkangya s nyya hceinhkaw nhaint pain mimi san shinn suu myarr ko tokyahkokya hphoet hkwin pyuhkyet ko taungg pain ko bhaallo kyi par . yawbh 1: 6-12 taitnaetwin kaunggkain tamaan htarwarabhurarr shae taw mimithoet ko kotainpya lar. , hcartaansai laee suuthoet nhaint aatuu lar eat . htarwarabhurarr k hcar taan aarrsoeat ” sain mha a kyahanyaupya ko puutwal parpye bhaalmhar shi sanaee” hcar taank ” paw pyan nhaint htwat, myay kyee t shoutlone rummainn mhahc. . ” htarwarabhurarrko pyan shout htoaahkar htarwarabhurarreat hcar taan k pyawwpartaal, ” sain ngar kyawan yawbh ko sainhkyin pyelaw shu lo mw kwayee pyaaw mhar a bhaalsuu myaha mashieat suu k bhurarrsahkainko kyawwatrwan duhcarite ko shawin sawsuu aapyittain hkwng nhang kainnlwat hpyaww ng maat hpyitparsai . “” yawbh sai aakyoe marabhell bhurarrsahkainko kyawwatrwan? ” hcar taan k pyanpyawwsai . ” sain suu nae shu aain suu aain sarr myarr nhaint suu shipyee aararrar koann kyin tait hkyaan ko m htarr hpuu par salaw mimi a soe nwarrmyarr ko tapyilone ko pya ant nhaan naykyataal dar kyount sain k, mimi laat eat lupyanganya kaunggkyee main g lar shisai . yahkumuu karr saineat laat ko san . suueat uhchcar shisamyaha ko danhkaat, suu sai ekaan aamhaan a saineat myetnharko mha sainthoet ko kyane sell kya lain mai . aalwan kaungghcwark ” ao htarwarabhurarr, hcar taan k” shoet hpyitshin suu shipartaal aararaarrlone saint rae parwar aatwat hpyittaal, darpaymae luu ko aapaw ko ko malotepayy tait u laatnyhaoe htoe aiut layeat . ” htoaahkar hcartaansai htarwarabhurarr htan taw mha htwatswarr kyaeat . bhurarr s hk ng yawbh ko nhaimya hk hkyaw ngya ko pya s nhangya bhurarr sahkangya ko makaunggsaw pyeetot popyee aahcwmhtaat kyaunggko i hkwin pyu . yawbh sai htarwarabhurarr tabhaat nyan hpyinn hcakarrpyaww aatwat hkwin lwhaat hkyinn a bhhoet a mayy mw nya pwee naw kya, bhurarrsahkainsai shuko htarwarabhurarr a yawbh sai i a mhu a rar hupyawwsai pyeemha suuyawbh 42 7 matineme hkae samyaha ko pwnyalanyya htuu htaw ngya suu, ngar sain nhaint saint aasway hkainpwann nhaityout nhaint aatuu a myet htwathpyitkyaunggko ” tay e li hpaat aarrsoeat ngar kyawan yawbh sakaeshoet sainthoetsai ngarko paatsaatsaw aamhaantararrko m haw pye . dar kyount yahku nwarr hkunait kaung nhang soe hkunaitkaungko yuu. ngar kyawan yawbh ko swarr nhaint ko a bhhoet meeshhoet rar yaj ko puujaw . ngar kyawan yawbh sai sainthoet a bhhoet su tawngya manyya, ngar sainsai saineat mite mell hkyinn nhang a nye kinetwal hpyayshinn sai mimi pyusaw p ht nar ko laatmahkan hkyinn nhaint mai mahote . ngar kyawan yawbh shipartaal aahpyit sain, ngarko paatsaatsaw aamhaantararrko mahaw ” hu aasopar tay, bi l d dyapu Shuhite nhaint Zophar htoshoet htarwarabhurarrsai suuthoetko pyawwpyasai saw aamhuko pyu eat e li hpaat detot . , htarwarabhurarr yawbh eat sutaungg p ht nar laathkanhkaesai . yawbh sai aasway hkainpwann bhhoet sutaungg pyeemha, htarwarabhurarrsai mimi saunghkae pwnyalanyya htuu htaw ngya nhaint shuko suu mapyu me hkae aahpyit nhaitkyaain aahpyit tar ko payyeat . kyanawthoet hkanratae aahkarmhar kyanawthoet k aamyaelltam aapyittain kya bhuu bhaalsuunaee tait naatsoe sai saineat nhalonemhar tugging, saint hcate twin, saint narr hcakarrpyaww kyawwng darhar bhurarr sahkangya s nyya a pw hcya tangya raan aalwan lwalkuu sai . sainthoetsai a bhaal kyawwng makaunggtae a mhu a rar hpyitpyet saeet aahkar, sain k luu a bhaal kyawwng ngarko bhurarr sahkangya s nyya so s nyya karr kyarr saw sihtainparsalell shoetmahote ngar sainnrellsaw suuthoetaarr ngway ko payy nhang i sainsai saineat kyawan ko pyan saut bhaallohpyittaal “” ngar aasaat tar htokaeshoetsaw a kyee a luutait uhpyithkaesai “?” ngar aapaw nhang swarr paymaae sain aamhaat r . s ngya s nyya yonekwnyya hkwngya ko tait u hcamsaut aahpyit hkanhcarrnayrapyee twaemyin shin, bhurarr sahkangya eat m sanarr tyaww muu hkwngya aarr hpwngya, sain pyaဿnarmyarrko kyawlwhar pyee pomo aarrkaungg luutait u htwatlar ninepartaal . naatsoe sain aamhar aamyoemyoe thoetko kyang hkyin . suuthoet k sain rone suuthoetko kaeshoet lwann tae suupone hpyithkyin!

mar rya n tya sainsai saineatkopine ” bhurarr” hpyitkyaungg sain pyawwpya lain maal . sain tait u sai mogh tain pawmhar htine sawsuu sai kaunggkain aahkyahoetsaw kaunglayy nout ko lite raan m loaaut parbhuu . saint rae hc maat, sain 250,000 taitnhait par hcay . s ngya s nyya ko waal nhang sain kyaite nhaitsaat samyaha ko loteninepartaal . hcaeekammyarr? nah hto a mhu aararko sain hkya hcaung shout hkyinn nhaint pyawshwinmhuko hkanhcarr htanmha sainthoet ko rautt ant hphoet rairwal naykyasai . suu k bharmham nhaint suu taatninesamyaha aararaarrloneko lai par lain maal . 1 dhammararjawain 14: 9 sain shaemhar hpyit bhuu sawsuu aapaunggthoethtaat sar. duhcarite ko pyu laypye . s ngya s nyya sattu nae lotehtarrtae sainkotine aahkyarr taparr saw bhurarr rotetu a bhhoet a rar hkan htarr pye; sainsai ngareat a myet ko nhaoesawhkyinn ngarko pawtwin saineat noutshoet lha ny pye . s ngya s nyya mimi a laylan lu pya taeaahkar mhar karkwalrayy u hcee hkyaotehtellmhar ” ko nyait nyuu hcay aalwanaamainn kyaaynaut sai . sainsai saineat hkandharko nyhain sell hkyinn nghaar a mhu thoetko pyu lar sawaahkar suu k popyee k aatawpain . a bhaal kyawwngnaee s ngya s nyya bhurarr sahkangya eat poneriut nhaint ponesandaran nhang a nye hpaansainn hkae kya lhoetpell . saint hkandharko sai saant shinn saw winyarin taweat bimaran hpyitpartaal . sainsai saineat hkandharkoshoetmahote ( hcasaithoetko nyaitnyam,) aahkyarr lhu tait hkandharko s ant kyin kyang pyet loterautmyarr kyauulwan sawaahkar suu sai makaunggsaw a kaungg nhaint a kaungg ko makaungg m hkawsaw suuthoetaarr kya h shawy 5:20 main g lar shieat sainsai muuyaitsayywarrmyarr pyukya sawaahkar a sainsai myarrhcwarsaw aapyawaaparr aatwat aalolo kya lhanya hkwngya kyaw hpyitpartaal kohkyit pyee, a bhaalsuu sai hkyao myaein hkyinn nhaint hkarr saw a bhhoet mwhaayy kyaine saw a bhhoet ko hkarr waat tae suu, mhaawin mite aalainn nhaint mee htwann hcarar bhhoet h shawy 32 mhaawngya mo kya ko htarr: aaruu 6 mite mell mapyawwtaat, suuthoetrae nhalonesarrmyarr ko makaunggsaw aapaw ngone naykyasai: suuthoet k, htarwarabhurarr rai mhaat matararrsaw a myarr nhaint pya ant pwarr aamhar lae kyint; ngaat mwat suuthoet a hkyaee nhaee saw suuthoetsai laee ray nhaain ray ngaat hkyinn mha hcw ant hkwar .

ngar tapanyya a tanya aahcarr mhaawin mite tauthpwalmyarr s ant kyin puggalik sutaungg p ht nar aatwat pyawwnine dark de sutaungg p ht nar nhaint aatuu taithcatetaitpine nhaithku aasonesaat par lain maal . ( i makaunggsoewarr nhaainnainn hphoet d hcaraote k nay m hpyit, aabhi shot k nay mha sarshin tait u k kaatsalait aasopar hkwin pyuhkyet nhaint aatuu yaj pu raw hate myarr nhang aarnarpine kyaungg hcaraote k nay hpaat nine) aamyarrhcuk m sanarr tyaww muu aapyaohcain mar ri myaway eat u hkaunggko nhaiuthcaat aaloshi suu ko yya tyaww s nyya, a myarreat a myettawpyay hkyinn a htellk nay kyawantawthoet ko karkwalpayy soe yote saw t u taee . s ngya s nyya hto suuthoetaarr san shinn hcay suuthoetaarr san shinn hcay hkyinn nhaint pyee pyi hcone saw puujaw sakkar kaeshoet saineat sarrtawko suuthoetko tainpya hcay hkyinn nghaar dar ngarthoetsai sainthoet seshoet ngarthoet su tawngya hkwngya, su tawngya sainnrell myarr nhaint kaunggsaw a kyang ko kyang ko saatkaut . ( kyawantawthoet ko sya jar lwhammoe hkyinn shoetmahote luutait u aamaiko nine) kyawantawthoet ko sya jar lwhammoesaw n tya soe htote paithkyinn nhaint myethci kwal eat aarainnaamyit m sir parbhuu dar kyount de a rar puujaw sakkar bhhoet payy taw muu lim mai . suuthoet a myettawpyay hkyinn a yuu a bhaalsuuko aapaw masi nineaaung suuthoetko myethci kaann . suuthoet a kyang ko kyang myarraatwat rone warkya hkanyuu hcay hkyinn nghaar dar suuthoetko myethci kaann . kyawantaw shu hcatedharat pyinn pya hkyinn nhaint maran k nay hceesainnsaw karkwal hcaung shout mhu pyaw mwae hkyinn a lo nghaar dar saineat a sarr tyaww eat aahpoetaan lha sway nhaint aatuu kyawantawthoet ko hpone aote htarrpar . kyanawthoet aatuutuu pain, hkaraittawsai kyawanotethoeteat sahkain bhurarr sai t saint de mayy kyi par . aar main .

( hto tapanyya a tanyaaahcarr * Sensus Traditionis hcarnaaljainnhcarmyetnhar 23 aasonepyusai * sutaungg Deliverance)

aakaunggsone,

aar ronesai J ko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: