Ingabe udinga Udokotela? UNKULUNKULU UPHULUKISA UKUGULA KWETHU U-Aaron Joseph Hackett | Ukucatshangelwa kweTestamente eNtsha | 02/07/2020

Lapho sigula, asizizwa sincono kakhulu. Silwa nemisebenzi yethu yansuku zonke futhi kuba nzima impela ukuphatha izinto. Lapho sigula, wonke umsebenzi uba umzabalazo omkhulu. Sibe sesilahlekelwa yisikhathi; siphelelwa ngumqondo futhi siphuma ngomkhondo. Siya kumuntu okwazi kahle okuhlangenwe nakho komhlaba, siya kumuntu ongasiza ukulungisa ukuwohloka kwethu. Siya kudokotela. Simethemba lo muntu ngenxa yocwaningo olunzulu nolwazi lomhlaba. Kepha kwenzekani uma sinokugula isayensi engenakukulungisa? Ngoba sinomuntu oPhezukonke ongaphandle kwesikhathi namaqiniso, uNkulunkulu nguye owasibumbayo futhi osaziyo. Uyazi lapho izinto zingaphandle kweqiniso lethu futhi angalungisa ukuphazamiseka ezimpilweni zethu.

 

UMathewu Isahluko 8: 29-34 “Bheka, bamemeza bathi:“ Unamsebenzi muni nawe, Ndodana kaNkulunkulu? Ngabe uze lapha ukuzosizwisa ubuhlungu ngaphambi kwesikhathi na? ” Manje umhlambi wezingulube eziningi zazidla kude kubo. Futhi Amademoni amncenga kuye: “Uma usikhipha, sithume ukuba singene emhlambini wezingulube.” Wathi kuwo: “Hambani.” Ngakho baphuma baya aya ezingulubeni; bheka, umhlambi wonke wagijimela phansi ogwini ulwandle, washabalala emanzini. Abelusi babaleka, bangena emzini babika konke, nokuthi kwenzekeni kumademoni. Bheka, wonke umzi waphuma ukuyohlangana noJesu; kwathi lapho bembona, bamncenga ukuba ashiye indawo yangakubo. ” Unkulunkulu wenza isimangaliso esikhulu lapha futhi uzocabanga ukuthi idolobhana lingajabula ukuthi uNkulunkulu ubakhombisa isihawu kulaba bantu ababephethwe ngamademoni. Kepha kwenzekani esikhundleni salokho? Bacela uJesu ukuthi ahambe. Ngani? Okokuqala, sizobheka la madoda esemathuneni. Akuvezwanga kithi ukuthi la madoda ahlangane kanjani nalamademoni, kodwa siyazi ukuthi ayewahlukumeza. Amademoni angangena ngezindlela eziningi. Indlela enkulu abanayo umuntu ngesimemo. Isimemo siqhamuka ngokuzibandakanya emasikweni (ibhodi ye-Ouija, ubuthakathi, abafundi bamakhadi we-tarot, abathengisi bezinhlanhla, njll.) Amademoni abameli. Uma ubavulela umnyango, bazongena. Futhi lapho unesono sokufa, bathi kuNkulunkulu… ”Bheka uMuntu usimeme, futhi sinelungelo lokuba lapha”. Uma ulalele izinkulumo zikaFr. Isixhumanisi seChad Ripperger FSSP kuvidiyo lapha, https://www.youtube.com/watch?v=Tq-ppsQ9zkA bafuna amandla amabi ukuze bondle futhi baqhubeke. Amademoni ayemazi ukuthi ungubani uJesu futhi aqala ukukhala, ngoba uJesu wayevele esewakhipha. Amademoni ayazi ukuthi ekugcineni, azolahleka lapho uJesu ebuya emhlabeni ekupheleni kwesikhathi, kepha kuze kube yileso sikhathi, afuna ukuhlala nemizimba yabantu ngoba efisa ukudala ukulimala okukhulu esintwini.

 

Ukuthi amademoni angena emhlanjini wezingulube yinto exhumene nokungcola okwaziwa ngamaJuda nakumaMuslim. Izingulube yizilwane ngokwemvelo, izilwane ezingcolile ezidla noma yini. Bayizidalwa ezingakhathali futhi abazenzeli lutho kodwa balala bezungeza futhi bembozwe ukungcola okungaka. Lapho siphila impilo yesono, singathandazi kuNkulunkulu, siphathe abanye kabi, siba njengezidalwa ezingcolile. Sibonisa ‘ukungcola’ kwethu phambi kwamehlo kaNkulunkulu. UJesu angasamukela kanjani, uma ngabe simbozwe emgodini wesono nokungcola? Akunandaba ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani, ngeke akwazi ukusondela kithina, ngoba kunesithiyo phakathi kwethu neNkosi. Zonke izono zingukwephula imithetho kaNkulunkulu. Ngakho-ke, kuze kwenziwe impindiselo, uNkulunkulu ovumela zonke izinto ukuba zenzeke, angavumela idemoni likuphathe. Akukhona ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukuhlupha noma akwenze uhlupheke, kodwa ngenxa yobulungiswa bakhe baphezulu, uthola ngempela lokho okucelayo. Lapho izingulube ziwela onqenqemeni bese ziminza, abantu bendawo abasensimini bangena edolobheni batshele wonke umuntu ukuthi kwenzekani. Umbono wami wokuthi kungani babefuna ukuba uJesu ahambe, yingoba bona uqobo babephila izimpilo “ezingcolile”. Mhlawumbe bayisisulu sobubi. (Ubufebe, ukudakwa, ukukhonzwa kwezithombe, njll. Futhi ngoba uJesu esephutheni labo, ububi abukwazanga ukukhanya. Ngoba ungukukhanya kukaNkulunkulu emhlabeni, imiphefumulo yabo iba nobunzima obukhulu kangangokuba iba nzima ukubekezelela Ubukhona bukaNkulunkulu. Akukho lutho olungcolile olungaba khona ebukhoneni bukaNkulunkulu, akulutho neze.

 

Kusuka kufundiso lwe- Catechism of the Catholic Church, CCC 1503 ithi “ububele bukaKristu kwabagulayo nokuphulukiswa kwakhe okunhlobonhlobo lobuthakathaka kuwuphawu olukhanyayo lokuthi” uNkulunkulu uhambele abantu bakhe “nokuthi uMbuso kaNkulunkulu useduze isandla. UJesu unamandla hhayi wokuphilisa kuphela, kodwa futhi nokuthethelela izono; uzele ukuzokwelapha wonke umuntu, umphefumulo nomzimba; nguye udokotela abagulayo baye badinga ka. Isihawu sakhe kubo bonke abahluphekayo size sazise ukuthi unabo: ” Bengigula futhi ungivakashele.” Uthando bakhetha bakhetha ngalo abaguli aluphelanga phakathi namakhulu eminyaka ukudonsela ukunakwa okukhethekile kwamaKristu kubo bonke abahlupheka emzimbeni nasemphefumulweni. Kungumthombo wemizamo engapheli yokuziduduza. ” Kuthunyelwa uJesu emhlabeni ukuba alethe izindaba ezinhle. Kepha kanye nezindaba ezinhle, ukhombisa nesihe somdali uNkulunkulu. Lapho umuntu elambile futhi ecela isinkwa bese ubatshela ukuthi ngizokuthandazela, asigcini isidingo somuntu. Kuhle ukubathandazela, kepha akususi indlala. UNkulunkulu, ongumthombo wokuphila, uyazi izidingo zomuntu ngamunye. Uthatha indima yakhe uqobo futhi alethe okudingayo kuwe. UNkulunkulu wasidala ngomfanekiso wakhe njengoba kuchaziwe encwadini kaGenesise. Ngakho-ke, ngoJesu enza zonke lezi zimangaliso, kungumusa kaNkulunkulu okhonjiswa endalweni ayithandayo.

 

UNkulunkulu unomsizi oqokiwe osizayo ekuthunyelweni kwakhe emhlabeni. UNkulunkulu akadingi omunye umuntu ngaphandle kwakhe ukuze aphulukise abantu. Kodwa ngoba ufuna ukuba ufunde mayelana isibonelo “ukulalelwa ngokuphelele” nethi “Thembela izindlela zakhe,” Lo Ubusisiwe eNcasakazini uMariya nguye uNkulunkulu ezimiselwe “uyochoboza ikhanda lenyoka” Genesise Isahluko 3 Ivesi 15. Mina ubengambheka njenge-RN (Umhlengikazi Obhalisiwe). Unikezwa lezi zipho ezikhethekile ezivela kuSomandla uNkulunkulu uqobo, unosizo kulabo abadinga ukwelashwa. Kusukela lapho kufundwa “Imfihlo Ngerosari ” ngu -St Louis De Montfort inikeza ubufakazi ngokubhala kwakhe phezu 33 rd Rose mayelana Ubaba Ezingokomoya Order yami, St Dominic De Guzman kokwenza i yokuxosha amademoni i Yama-Albigenses Wayeyisihlubuki. Lo muntu wayenamademoni ayizinkulungwane eziyishumi nanhlanu, ngoba wahlasela zonke izimfihlakalo eziyishumi nanhlanu zeRosary. Batshele uSt, uDominic ukuthi ukushumayela iRosary eNgcwele kubeka “ukwesaba nethuswa” ekujuleni kwesihogo futhi bamzonda ngenxa yemiphefumulo ethathwe kubo ngenxa yalokhu kuzinikela. “Ufaka kumaKatolika entanyeni yendoda le wabuza dimoni ukumtshela, ngubani yabangcwele bonke ezulwini, nguye babesaba kakhulu, futhi ubani-ke kufanele lo omthandayo kakhulu futhi ohlonishwa ngabantu.” Bathi Wamemeza futhi wamemeza wenqaba ukumtshela lutho. AbakwaSt. Dominic bathandaze lomkhuleko “O, umama ofanele ukuhlakanipha, ngithandazela abantu abahlangene lapha abafunde ukusho kahle iSilo sengilosi. Ngiyacela, ngicela uphoqe izitha zakho ukuthi zimemezele lonke iqiniso futhi lutho iqiniso ngaphandle kwalokhu, lapha naphambi kwesixuku. ” Ngaphambi kokuba iSt. Dominic iqede lo mthandazo, yabona iNdlovukazi enguMfazi OBusisekile, izungezwe inqwaba yezingelosi. Umama uBusisiwe washaya lendoda enenduku yegolide ayiphethe wathi: “Phendula inceku yami uDominic ngaso leso sikhathi” Amademoni aqala ukumemeza athi “Hhawu uyisitha sethu, ukwehla kwethu nokubhujiswa kwethu, kungani usuka ezulwini nje? usihlukumeza kabuhlungu kangaka? O Mmeli wezoni, wena ozihlwitha emihlathini yesihogo, wena oyindlela eqinisekile eya ezulwini, kufanele, ngaphandle kwethu, sikhulume iqiniso lonke futhi sivume phambi kwabo bonke abantu ukuthi ngubani oyimbangela ihlazo lethu nokucekelwa phansi kwethu? “Simesaba ukwedlula bonke abanye abangcwele ezulwini ndawonye futhi asiphumeleli nezinceku zakhe ezithembekile. AmaKhristu amanengi amvakatsheleyo lapho esekushonile isikhathi sokufa futhi okufanele alahlwe ngokwezindinganiso zethu ezijwayelekile asindiswa ukunxusa kwakhe. ” AbakwaSt. Dominic babuze isixuku ukuthi basho iRosary kancane nangokuzinikela okukhulu. Amademoni axoshwa kanti okhohlisayo wayekhululekile kubo bonke. Umama uBusisiwe wabusisa inkampani ebuthene lapho futhi bonke bagcwala uNjabulo. ISt Dominic yayingumPristi. Ngakho-ke, wayeneGunya likaJesu elisebenza kuye ngenxa yemiThetho eNgcwele anikezwa yona nguMbhishobhi.

 

Esinye isibonelo sikaNkulunkulu ukusebenzisa umuntu ukwenza intando yakhe ukuphulukisa umuntu nguSt, Anthony waseGibhithe. Ngo isahluko 12, PG 59 kusukela encwadini “St U-Anthony wase-Desert , ”ebhalwe ngu-Bishop St Athanasius. Ukaputeni weMartiniaus weza ehlane ezofuna iSt Anthony. Indodakazi yakhe yabekwa yidemoni. Wagibela emnyango wakhe wamcela ukuthi eze azothandaza kuNkulunkulu enganeni. U-Anthony akazange awuvule umnyango, kodwa wasondelana wathi: “Ndoda, ukhalelani kimi? Nami ngingumuntu onjengawe. Kepha uma uthembela ku-Kristu engimkhonzayo, hamba, futhi uthembele kuye, ngakho-ke thandaza kuNkulunkulu, futhi kuyokwenziwa. ” Wayesekholwa futhi ebiza u-Kristu, wahamba nendodakazi yakhe ihlanjululwe kuDemoni. Ngubani owapholisa ndodakazi? KwakunguNkulunkulu owapholisa indodakazi. Lapho indoda “ikholwa” kuNkulunkulu ukukhombisa isihe kuyo, yayiyokholo olwanele lokupholisa le ntombazane eyayinayo. U-Anthony, ngikholwe ukuthi thandazela le ndoda ukuthi ibe nomusa wokumethemba Isihe sikaNkulunkulu. U-Anthony akanamandla. NguNkulunkulu osisebenzisa “njengezinsimbi” ukwenza intando yakhe futhi akhombise ukuthi uNkulunkulu akavinjelwe kanjani ngesikhathi nasendaweni. Ubengangisebenzisa uma efuna, uma ngithandazela ilunga lomndeni lengane futhi naye udinga ukwelashwa ngokomzimba. UNkulunkulu uyaphilisa ngokusekelwa Kwakhe Okuphakeme, uma kuhambisana nentando yakhe futhi uma kuzosiza umphefumulo osweleyo ukwakha ukholo lwabo. Kufanele sikhumbule njalo ukuthi kumele sithembele kuNkulunkulu futhi sicele “ukholo lwembewu yesinaphi”. Kuyothi kuphela lapho, uNkulunkulu ethanda, azolalela izicelo zethu kulabo abagulayo futhi abaphilise. I-CCC 549 “Ngokukhulula abantu abathile ebubini basemhlabeni bendlala, ukungalungi, ukugula nokufa, uJesu wenza izibonakaliso zikaMesiya. Noma kunjalo akazange eze aqede bonke ububi lapha ngezansi, kepha ezokhulula abantu ebugqilini obugcwele, isono, esibavimbela emsebenzini wabo njengamadodana kaNkulunkulu futhi sibangele zonke izinhlobo zobugqila babantu. ” Isono siyimbangela eyinhloko yethu“ yokugula ” ”. UZimu uyazi okungcono kithina. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ngeke aphulukise izinto ezithile. Ukwenza lokhu ngoba, uma sikhetha ukuhambisana nentando yakhe, singasebenzisa ukugula kwethu ukusisiza ukuthi sisondele kakhulu kuNkulunkulu, angasebenzisa ukuhlupheka kwethu ukusiza omunye umuntu ohluphekayo. Ukuguqulwa kwesoni esenziwe lukhuni. Izinselele ezinkulu kakhulu zivela ukuthembela kuNkulunkulu. Ngokwemvelo sifuna indlela yethu. Kepha uma sifuna ngempela ukwenza intando kaNkulunkulu, khona-ke kufanele ‘sizifele thina’ futhi sinikele intando yethu kuNkulunkulu. Ungakuphelelisa ukudabuka kwethu futhi inhloso yakhe eyinhloko ukuphulukisa umphefumulo. Uma ephulukisa umzimba, khona-ke lokho kungukuzitholela okungamnika yena kuphela. Akukho okufanele. Masiqede lokhu kuzindla ngomkhuleko.

 

Somandla nophila njalo, usikhombisile ukuthi uyithanda kakhulu indalo yakho, wathumela iNdodana yakho, uJesu emhlabeni ukuthi izosifundisa intando yakho eNgcwele. Phulukisa ukona kwethu kuqala futhi usenze sihlanzeke phambi kwakho, ukuze ngesihe sakho, siphilise ukungcola kwethu usenze sibe mhlophe njengeqhwa. Ubusisiwe Umama, usinike ithuluzi esilidingida ukuzindla ngokuPhila, ukuFa nokuvuka kweNdodana yakho uJesu eSt Dominic de Guzman. Kwangathi singakunxusa futhi uma kuvumelana neNdodana yakho, siphulukise futhi isilethele empilweni ephelele. Siyabonga ngokubonisa isibonelo sikaSt. Anthony waseGibhithe, ukuthi ngokuzila ukudla nangokukhuleka, singacela uNkulunkulu ngomusa weNkolo futhi nangayo i-Holy yakho iphelele futhi ihlanzeke. Sengathi ungasilapha ukugula kwethu futhi usilethele empilweni egcwele, sicela lokhu kuKristu iNkosi yethu. Amen!

 

Inkosi ikubusise,

 

U-Aaron Joseph Hackett

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: