Inceku esekela uNkulunkulu

” UNkulunkulu akabizi ababizi, wenza ababizi ukuba bakwazi ukubizwa.” Ngaphambi kokuba ngiye emhlanganweni oNgcwele weMisa namhlanje, ngakhubeka kule ndima eyayivela ezwini elingcwele likaNkulunkulu. KwabaseKolose 1: 24-28 “   Manje ngiyathokoza ekuhluphekeni kwami ​​ngenxa yenu, nasenyameni yami ngiphelelisa lokho okushodayo ekuhluphekeni kukaKristu ngenxa yomzimba wakhe, okungukuthi ibandla.    engaba yisikhonzi ngokwehhovisi laphezulu enginikezwe lona ngenxa yenu, ukwenza izwi likaNkulunkulu laziwa ngokuphelele,   imfihlakalo efihlwe iminyaka nezizukulwane kepha manje senziwe sabonakala kwabangcwele bakhe.   Kubo uNkulunkulu wakhetha ukwazisa ukuthi bakhulu kangakanani phakathi kwabeZizwe ingcebo yenkazimulo yale mfihlakalo, onguKristu kuwe, ithemba lenkazimulo.   Nguye esimmemezelayo, sixwayisa wonke umuntu futhi sifundisa wonke umuntu kukho konke ukuhlakanipha, ukuze sinikele wonke umuntu ovuthiwe kuKristu . Bengihlale ngisempini yangokomoya eye yaphazamisa inkonzo yami lapha. UDeveli usebenzise kabi imizwa yami engaphakathi. Ungiphuphuthekise ukukhanya okungelona iqiniso futhi uzamile ukungiyekisa ukufunda, ukufunda nokushumayela iZwi Eliphilayo laNkulunkulu. Uyabona, lapho uNkulunkulu ekubizela kokuthile okukhulu kunakho, isitha sikaNkulunkulu sizosebenzisa wonke amathuluzi akhe atholakalayo ukukubhubhisa. Akafuni ukuthi ufeze noma yini uNkulunkulu akwenzele yona. Uzothumela amademoni akhe amakhulu ukuba ‘akukhonkxe kabusha’ ezonweni ezahlulwa ngumusa kaNkulunkulu.Uzosebenzisa abantu bakudala akwenze ucabange ngezikhathi zesono, esikhundleni sesihe sikaNkulunkulu empilweni yakho. Kodwa-ke, ningenzi abafowethu abangamaPhutha, ukusebenzela uNkulunkulu akuwona neze umsebenzi olula. Ukulandela iZwi likaNkulunkulu kuhlupheka futhi.

 

ISonto nguMzimba ophilayo kaKristu emhlabeni. UJesu wenze konke okusemhlabeni angekhe sikwazi ukukwenza. Ngakho-ke, kubuza lo mbuzo, Uma uJesu ehlupheka ngenxa yabantu, pho kungani ngihlupheka ngishumayela iZwi likaNkulunkulu? Lapho sithanda umuntu, sifuna ukuhlanganyela enjabulweni nasezinhlungwini. Lapho sibeka uNkulunkulu kuqala, sisho ngokweqiniso ukuthi “uNkulunkulu uSomandla futhi ophilayo, ngavuma ukuthi ngiyisidalwa sakho esidaliwe. Nginezifiso eziningi zesono. Kepha ngoba ngifuna ukuhlanganyela empilweni entsha elindele labo ukuthi benze okuhle ngenxa yakho emhlabeni, ngivumele ngisetshenziswe ngendlela engcono kakhulu yeNkazimulo yakho. ”   Lesi sifiso sangaphakathi sibizwa ngokuthi “Ukuguqulwa Kwesoni”. Uma ufunda kuKhathidethi weSonto lamaKhatholika iSigaba 1427 (CCC 1427) “ UJesu ubiza ukuguqulwa. Le kholi iyingxenye ebalulekile yokumenyezelwa kombuso: “Isikhathi sesigcwalisiwe, nombuso kaNkulunkulu ususondele; phendukani, nikholwe kuvangeli.”   Ekushumayeleni kweBandla lolu bizo lubhekiswa kuqala kulabo abangakamazi uKrestu neVangeli lakhe. Futhi, ubhapathizo luyindawo eyinhloko yokuguqulwa kokuqala nokwisisekelo. Kungokukholwa kwiVangeli nangobhaptizo   lowo ulahla ububi futhi asindiswe, okusho ukuthi, ukuthethelelwa kwazo zonke izono nesipho sempilo entsha. ” Labo abakholelwa kuNkulunkulu bathole lo mbhapathizo kusukela lapho bezalwa, uma sebekhulile bekholelwa kuNkulunkulu. Labo abaguqukela ekukholweni, bakwamukela kamuva ezimpilweni zabo, lapho bemukela uNkulunkulu ezimpilweni zabo. Kepha ukuguqulwa okujulile yilokho okuvela enhliziyweni. Lokho akuyona, kungumqondo wamanga wokuguqulwa ngoba kwenziwa ngamandla noma ngokwesabisa. Isifiso leso esijulile, sangaphakathi sokuguqula futhi siguqule impilo yakho, ngoba ufuna ukuba uNkulunkulu ahlale enhliziyweni yakho!

 

UNkulunkulu uzokwenza konke nanoma yini ukuletha kuwe. Njengomuntu othanda yena, uzokujaha aze akuphule (imikhuba yesono) ukubona ukuthi umhlaba awunakunikela ngalutho. Ngiye ngalwa namanxeba amaningi ajulile, ukuhlukumezeka komuntu siqu ngumndeni. Izigameko ezimbi eziye zenzeka empilweni yami, Kodwa, ngisho nasebuhlungwini bazo zonke lezi zinxushunxushu empilweni yami, uNkulunkulu usangibiza ukuthi ngizomlandela. Lapho ngihleli ekhaya lami, ngangibuka iTV. Kungazelelwe, ngezwa izwi elikhulu kakhulu nelicacile elizwakalayo egumbini lami lokuhlala.“Paul, Paul kungani ungishushisa?” Ukusho ukuthi angizange ngithuke kungaba amanga. Ngama iqhwa. Ekujuleni kwenhliziyo yami, ngangazi ukuthi ubani izwi. Bengazi ukuthi uvela kubani.Ngaphendula ngangena emqondweni wami (ngoba ngangizwa ngingenakukhuluma) “Ungubani wena Nkosi?” Izwi liphendula lathi, “ Mina nginguJesu, lo omshushisayo;   sukuma ungene emzini, uzotshelwa okufanele ukwenze. ” Manje khumbula, igama lami akusilo uPaul, igama lami ngu-Aaron. Igama lami likhethiwe ngoba, wayengumfowabo woMphrofethi uMose. U-Aroni wayengumpristi wokuqala kaNkulunkulu oPhezukonke. Bengazi ukuthi uNkulunkulu ubekhuluma nami ngombhalo ongcwele ( IZENZO Isahluko 9 ). Ngikugwemile lokhu iminyaka eminingi. Bengingafuni ukuhlupheka ngenxa kaNkulunkulu. Bengifuna impilo elula nokwenza imali enengi. Bengithandaza kepha bekuhlala kungcolisa. Ngaphambi kwalo mcimbi, bengigula kakhulu, ngize ngife. Noma kunjalo, uNkulunkulu ngesihe sakhe wangigcina ngiphile.   CCC 541 “Ukwenza intando kaYise uJesu wamisa umbuso wezulu emhlabeni. Manje intando kaBaba” ukukhulisa abantu ukuba bahlanganyele naye uqobo empilweni yakhe. Ukwenza lokhu ngokuqoqa amadoda azungeze iNdodana yakhe uJesu Kristu. Lo mhlangano yiBandla, “emhlabeni imbewu nokuqala kwaleyo mibuso.” Lapho ufunda umbhalo ongcwele, uyaqonda ukuthi uNkulunkulu nguye owakukhethile. Akusuye njalo umuntu onekhono kakhulu, noma ohlakaniphe kakhulu noma othandwa kakhulu.Ukhetha labo abangabonwa ngumphakathi, mhlawumbe akanaso isimo sezomnotho noma aqhamuka esimweni esiphakeme somndeni.Bazalwane noDadewethu, ngazizwa ngingafaneleki .Ngingubani mina ukuthi ngishumayele iZwi likaNkulunkulu? Phansi kwesilwane, ngenxa yesono sami .Kodwa INkosi ingibizile.

 

Lapho uSathane ekubona ubizwa uNkulunkulu, uzokuhlasela. Ngibe nobusuku obunzima, ngibone amathunzi ezibalo, ngithole izinto ezimbi futhi ngaze ngalahlekelwa yimali, noma isikhathi. Kodwa kukho konke lokhu kuhlupheka, umusa kaNkulunkulu wanele, uma nje ungaziphonsa esivweni sakhe. Mina ngihlupheke uqobo kulezi zinyanga ezine ezedlule. CCC 1430 “Ubizo lukaJesu ekuguqukeni nasekuphendukeni, njengolwabaprofethi ababengaphambi kwakhe, aluhlose kuqala ukwenza imisebenzi yangaphandle,” indwangu yesaka nomlotha, “ukuzila ukudla kanye nokuzilawula, kepha ngokuguqulwa kwenhliziyo, ukuguqulwa kwangaphakathi. Ngaphandle kwalokhu, ukungena okunjalo kuhlala kungcolile futhi kungamanga; kodwa-ke, ukuguqulwa kwangaphakathi kukhuthaza ukubonakaliswa kwezibonakaliso ezibonakalayo, ukushukuma komzimba nemisebenzi yokuziphendulela. ” Izimpilo zethu ziyimpi eqhubekayo yomphefumlo. Kufanele silwe ukulwa okuhle noNkulunkulu nsuku zonke. Akumele sivumele ukubanjwa ngamanetha kaSathane.   Sidinga ukuthi ngaso sonke isikhathi sisebenze ekusindisweni kwethu futhi sethembe isihe sikaNkulunkulu ukuthi senze ukuphumula. I-CCC 1431 “Ukuphenduka kwangaphakathi kungukuphindwa kabusha kwempilo yethu yonke, ukubuya, ukuguqukela kuNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, ukuphela kwesono, ukufulathela ububi, ngokuziphindisela ezenzweni ezimbi esizenzile.”   Noma ngabe ithemba lilahlekile, uNkulunkulu unamandla okwenele okwenza umgwaqo osontekile empilweni yakho uqonde!

 

Asivule ndawonye ngalo mkhuleko. Somandla, siyakubonga ngezithelo zomhlaba nangezithelo zamagama akho angcwele kakhulu embhalweni ongcwele. Siyabonga kulabo obakhethile ukuthi basakaze amazwi akho. NjengoPaul Umphostoli, wamsebenzisa yize wabulala wafaka abafundi bakho ejele. Umsebenzise ukusakaza iVangeli kulo lonke elaseMedithera. Umnikeze umusa wokunqoba isilingo sokona futhi wamnika namandla okubekezelela isikhathi sakhe ejele, kuze kwaba yilapho edala ukusakazwa komyalezo wakho oNgcwele. Kwangathi ngithole isibindi esifanayo nesomfundi wakho okhethiwe wokufundisa iZwi likaNkulunkulu futhi alwethule ngendlela ezosiza ukuguqula abanye ngokweqiniso. Sicela ukucela ukuQondisa kweNkosazana eNobusisiwe, kanye nengilosi enkulu uGabriel, ukuthi asisize ukusabalalisa izimfundiso zikaJesu ukuletha umhlaba wonke kuNkulunkulu. Sicela lokhu egameni lakho, Amen.

 

Unkulunkulu anibusise nonke,

U-Aaron Joseph Paul

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: