The Wolves of the devil BASIC DEMONOLOGY Aaron Hackett | Imfundiso yenkolo | 04/13/2019

Isexwayiso: Lesi sihloko asihloselwe izingane ezingaphansi kweminyaka yokucabanga. Kuvumelana nokuqonda komzali ukuvumela izingane zabo ukuba ziqonde lesi sihloko. Ngenxa yokuthi lesi sihloko sinzima futhi singaphazanyisa, masithandazele kuZiqu-zintathu ZikaNkulunkulu ukuze sivikelwe futhi sigqoke isibopho sikaMama kaMariya.

 
Umthandazo ngokumelene nobubi

Umoya kaNkulunkulu wethu, uBaba, iNdodana noMoya oNgcwele, Iningi Lobungcwele Ongcwele, lihla phezu kwami. Ngicela ungihlanze, ngibumbise, ngigcwalise ngokwakho, bese ungisebenzisa. Gwema konke amandla okubi kimi; ngibabhubhise, ngibanqobe ukuze ngibe nempilo futhi ngenze imisebenzi emihle.

Gwema kimi zonke iziqalekiso, izinkohliso, iziphonso, ukubhula, umlingo omnyama, izabelo zedemoni, isithunzi nesiso elibi; ukuhlukunyezwa okuyisibindi, ukucindezelwa, impahla; konke okubi nokuyisono; umhawu, ukukhohlisa, umona; zonke izifo ezingokwenyama, ezingokwengqondo, ezokuziphatha, ezingokomoya nezesibindi; kanye nayo yonke imimoya ekhohlisayo, izithulu, izimpumputhe, izimpumputhe, iziyimungulu nezimo zokulala, imimoya emisha, imimoya, imimoya, imimoya yokuphikisa, kanye nanoma yimiphi imimoya yokufa nobumnyama.

Ngiyalela futhi ngishaye wonke amandla angihlambalaza-ngamandla kaNkulunkulu uMninimandla onke, egameni likaJesu Kristu uMsindisi wami-ukuba angishiye phakade, futhi angeniswe echibini elingunaphakade lomlilo, ukuze bangabe besangithinta futhi noma yisiphi esinye isidalwa emhlabeni wonke. Amen.

 

Nansi isixhumanisi, kuvidiyo emfushane yokuthi ungamelana kanjani nemimoya emibi

https://www.youtube.com/watch?v=otkTVqLixk0

 

Siqala lesi sihloko egameni likaBaba, iNdodana noMoya oNgcwele.

Bafowethu nodadewethu, njengoba sisondela ekupheleni kwezinsuku zethu zokuzila ukudla kanye nomkhuleko, ake siqaphele isitha esisizungezile. Sizobheka ukubhala komprofethi u-Isaya ngokuphathelene noSathane.Yeka ukuthi uwile kanjani ezulwini, O Star Star, Son of Dawn! Yeka phansi phansi, wena owabeka izizwe phansi! Wathi enhliziyweni yakho: ‘Ngiyakwenyukela ezulwini; ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu ngiyakubeka isihlalo sami sobukhosi phezulu; Ngiyakuhlala entabeni yokuhlangana ngasenyakatho; Ngiyakwenyukela ngaphezu kwamafu, ngizenzele njengoPhezukonke. ‘ Kodwa wehliselwa eShiyoli , ekujuleni kwePi. “   UDeveli ekuqaleni wadalwa njengesithunywa seSeraphim. Uma ukhumbule isakhiwo esiyisisekelo sezingelosi ezivela kubhulogi yami yokugcina, lesi sikhundla sisokuqala sokuqala esiseduze nesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu uMninimandla onke. Wadalwa njengenhle kunazo zonke kuzo zonke izingelosi. Wanikwa amandla nokucabanga. Kunenganekwane yokuthi wayenekhono kakhulu ngomculo, ngoba wayedlala phambi kukaNkulunkulu ngokwakhe. (Le ngxenye ibalulekile, ngoba njengoba umculo manje usetshenziselwa “ithuluzi” lokuthinta intsha ngendlela engafanele.) Lapho uNkulunkulu eqeda ukudala izingelosi zezulu, kwavezwa kubo uhlelo lokudala umuntu emfanekisweni futhi ukufaniswa kukaNkulunkulu, ukuthi uMuntu wesiBili weNgcwelengcwele kaZiqu-zintathu uzakuza ngesimo somuntu nokuthi uzokwakha owesifazane okhethekile, uMariya, umama kaJesu Kristu. Izingelosi zatshelwa ukuthi zizokhonza umuntu, ziyokhuleka iNdodana kaNkulunkulu yenza umuntu, futhi ihloniphe owesifazane othobekile kakhulu. Lucifer, wahlubuka kulo mqondo futhi watshela uNkulunkulu ukuthi “ngeke akhonze”! Ngeke akhonze lokhu kudalwa okubuthakathaka kukaNkulunkulu; ngeke akhonze uJesu Kristu futhi ngeke akhonze lo wesifazane okhethwa ukuba athathe uJesu. Wakwazi ukukhokha ingxenye eyodwa yesithathu yezulu futhi yahlubuka kuNkulunkulu. Ingelosi ephansi evela ezingeni eliphansi, uSimel Michael uphikisana nalokhu ukukhala okuvukelayo futhi wathi, “Ubani onjengoNkulunkulu?” Kusho ukuthini , ungabhekana kanjani nenselelo kuMdali ongapheli wendawo yonke.  Ngemva kokuba baphonswe ezulwini bese bethunyelwa kwalasha, uNkulunkulu wadala umhlaba owaziwayo futhi siqala ukuphila kwethu lapho uNkulunkulu edala u-Adamu no-Eva ensimini.   ” Ngenxa yokukhetha okungalaleli kwabazali bethu bokuqala bahlambalaza izwi, bephikisana noNkulunkulu, okwenza bawele ekufeni. UmBhalo kanye nenkolelo yesonto kubona lokhu kube ingelosi ewile, ebizwa ngokuthi “uSathane” noma “devil”. ISonto lifundisa ukuthi ekuqaleni uSathane wayeyingelosi enhle, eyenziwe nguNkulunkulu: “UDeveli kanye namanye amademoni babemvelo bahlelwe nguNkulunkulu ngokwemvelo, kodwa benza okubi ngokwabo.”

Ngakho-ke, ukuze siqonde okwenzekile, yize uSathane ephonswa ezulwini kanye nezingelosi ezivukelayo, ugcina zonke izipho namandla akhe. Njengoba nje isakhiwo esifanayo sidalwa nguNkulunkulu ukuthi izingelosi ziyosebenza kanjani, ubukhosi obuyisihogo bulandela ngendlela efanayo. Amademoni anamandla kakhulu ama-seraphim awile nezingelosi zamakherubi kanye nesimo esiphansi esisodwa yizingelosi ezincane eziwile. Ngenxa yokuthi uDeveli ufuna “ukulingisa” uNkulunkulu, uzama futhi athinte ukuwa komuntu futhi akhulekele esikhundleni sikaNkulunkulu. “UmBhalo ukhuluma ngesono salezi zingelosi. Lokhu “ukuwa” kuqukethe ukukhetha okukhululekile kwalaba bantu abadalwa imimoya, abaye balahla uNkulunkulu nokubusa kwakhe ngokungapheli. Sithola ukubonakaliswa kwalowo mvukelo emazwini omlingisi kubazali bethu bokuqala: “Uzoba njengoNkulunkulu.” UDeveli “usonile kwasekuqaleni”; “ungumqambimanga nobaba wamanga”. UDeveli wayeyomkhankaso wokuchitha phansi ukudalwa kukaNkulunkulu. Uma ufunda ivesi elivela eNcwadini kaGenesise, sibona lokhu kusebenza okubi ukwenza umsebenzi wokumisa inzalo kaJesu, ngokuzama ukulimaza inzalo yomuntu. Ngalezo zinsuku, amaNefili ayekhona emhlabeni, futhi emva kwalokho, lapho amadodana kaNkulunkulu efika emadodakazini abantu, futhi abeletha abantwana. Lawa kwakungamadoda anamandla ayendulo, amadoda amadumo. UJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, nokuthi yonke imicabango yengqondo yakhe yayibi kuphela njalo. INkosi yazisola ngokuthi yenze umuntu emhlabeni, futhi yamzwisa ubuhlungu enhliziyweni yakhe. Ngalokho iNkosi yathi: “Ngiyakuqeda umuntu engimdalile ebusweni bomhlaba, umuntu nenduna, nezinwabuzelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyaxolisa ukuthi ngibenze.”   Kodwa uNowa wathola umusa emehlweni eNkosi. “   Kukhona incwadi echaza kahle indaba yesidemoni, uDkt. Dennis G Lindsay D.Min wabiza ngokuthi “AmaGiants, Angilosi Awile kanye nokubuya kwamaNefili” Ngincoma kakhulu ukufunda le ncwadi, angikwazi ukwenza ubulungisa blog yami ngokusekelwe ocwaningweni olujulile uDkt. Lindsay uthi ngalesi sihloko. INkosi uNkulunkulu uMninimandla onke kwadingeka ithumele umkhukula ngoba igazi lomuntu lalihlangene nemimoya yamademoni. Ububi busakazeka kakhulu futhi ngokushesha, uNowa wayengowokuphela komndeni owawungekho “owonakele yilobubi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: