Izingelosi, Izinceku zikaNkulunkulu oPhezukonke angelosigy eziyisisekelo I-Aaron JP Hackett | Imfundiso yenkolo | 04/06/2019

  Abafowethu nodadewethu, ngaphambi kokuba uNkulunkulu adale umhlaba, wadala izingelosi. Wabadala ukuba bamkhonze futhi bamthande. Wabadala ngenhloso yokuhlanganiswa emkhayeni owodwa wokudala. Kunezinqola eziyisishiyagalolunye noma izinhlobo zezingelosi njengoba zikhonjiswe eBhayibhelini nasezinfundeni ezihlukahlukene zemfundiso yenkolo. [1]

* I-Seraphim: kusho “ukushisa”. Abanothando olukhulu kakhulu ngoNkulunkulu futhi bamqonda ngokucacile okukhulu, bamdumisa njalo.

* I-Cherubim: kusho “ukugcwala kokuhlakanipha”. Bazindla ngokuqondiswa kukaNkulunkulu futhi bahlela izidalwa zaKhe.

* Izihlalo zobukhosi: zifanekisela ubulungisa bukaNkulunkulu namandla okwahlulela. Bazindla ngamandla kaNkulunkulu nobulungisa.

Laba abathathu bokuqala babone futhi bamdumise uNkulunkulu ngokuqondile. Ama-choir amathathu alandelayo azalisa uhlelo lukaNkulunkulu endaweni yonke.

* Amakhosi (noma amaDominations): kusho “igunya”. Zilawula izingoma ezincane zezingelosi.

* Amakhompiyutha: igama ngamandla okuphakanyiswa ekuqaleni noma amandla. Basebenzisa imiyalo evela kuDomininion futhi babuse izindikimba zasezulwini.

* Amandla: Balwa futhi balwe nanoma yiziphi izinyathelo ezimbi eziphikisana nohlelo lukaNkulunkulu lokuhlinzekwa.

Ama-choir amathathu okugcina ahileleke ngqo ezindabeni zabantu:

* Izimiso eziyinhloko: ukunakekela ubukhulu bomhlaba, okungukuthi izizwe noma amadolobha

* Izingelosi eziyinhloko: ukuletha imiyalezo kaNkulunkulu ebaluleke kakhulu esintwini

* Izingelosi: sebenzisa njengabagcini ngabanye bethu

U-Augustine oNgcwele, umbhishobhi wemvubu ucashunwe eCatechism yeSonto LamaKatolika [2] ukuthi “i-Angel” yigama lehhovisi labo, hhayi ngemvelo yabo. Uma ufuna igama lemvelo yawo, ‘umoya’;uma ufuna igama lehhovisi labo, kungukuthi ‘ingelosi’: ukuthi yikuphi, ‘umoya’, kulokho abakwenzayo, ‘ingelosi.’ “Ngabo bonke abantu, izingelosi ziyizinceku nezithunywa zikaNkulunkulu ngoba” ngibone njalo ubuso bukaBaba osemazulwini “bayi” abanamandla abenza izwi lakhe, balalela izwi lezwi lakhe. ” Omunye weDume kakhulu kunazo zonke ingelosi enkulu ezintathu nguGabriel. ukuze kuqala kuqala umpristi uZakariya ezindabeni zomlobi uLuka emibhalweni yakhe yeVangeli. “UZakariya wathi engelosini:” Ngingazi kanjani lokhu? Ngokuba ngingumuntu omdala, nomkami usekhulile . “   Ingelosi yamphendula yathi: “NginguGabriyeli, oma phambi kukaNkulunkulu; futhi ngithunyelwe ukukhuluma nawe, futhi ngikulethe lezi zindaba ezinhle.   Futhi-ke, bheka, uzothula futhi ungakwazi ukukhuluma kuze kube yilapho lezi zinto zenzeka, ngoba awuzange ukholwe amazwi ami, azogcwaliseka ngesikhathi sawo. “   Abantu babelindele uZakariya, bamangala ngokulibala kwakhe ethempelini. Lapho ephuma, akakwazanga ukukhuluma nabo, baqonda ukuthi ubonile umbono ethempelini; wabenza izibonakaliso, wahlala eyisimungulu.   Futhi lapho isikhathi sakhe sokukhonza sesiphelile, waya ekhaya. Emva kwalezi zinsuku u-Elisabethe u-Elisabethe wakhulelwa, waqasha izinyanga ezinhlanu, wathi: “INkosi ingenzele ngalezo zinsuku lapho engibhekile khona, ukuba asuse isihlamba sami phakathi kwabantu.” [3] Enye i-akhawunti yilapho i-Gabriel Eyinhloko ivela khona kuMbusi oMbusi uMariya, ememezela ukuzalwa kukaMesiya. “Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriyeli yathunyelwa evela kuNkulunkulu, yaya emzini waseGalile ogama lakhe linguNazaretha, intombazane eyayibizwa ngomuntu ogama lakhe linguJosefa, wendlu kaDavide; futhi igama lensizwa lalinguMariya. Wayesondela kuye wathi: “Woza, ugcwele umusa, iNkosi inani!” Kepha wayekhathazeka kakhulu ngaleli gama, wazindla engqondweni yakhe ukuthi yikuphi ukubingelela lokhu. Ingelosi yathi kuye: “Ungesabi, Mariya, ngokuba uthole umusa kuNkulunkulu.   Bheka, uyakukhulelwa, ubelethe indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu.

Uyoba mkhulu, futhi uyobizwa ngokuthi iNdodana yoPhezukonke;

iNkosi uNkulunkulu izomnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavida,

uyakubusa phezu kwendlu kaJakobe kuze kube phakade;

futhi umbuso wakhe ngeke ube nokuphela. “

UMariya wathi engelosini: “Lokhu kungakwenzeka kanjani, ngokuba ngingenamyeni na?” Ingelosi yathi kuye:

“UMoya oNgcwele uzokwehlela,

futhi amandla oPhezukonke ayokuvimbela;

ngakho-ke umntwana ozozalwa uyobizwa ngokuthi ungcwele,

iNdodana kaNkulunkulu.

Bheka, u-Elisabethe u-Elisabethe indodana yakhe esekhulile uye wakhulelwa indodana; futhi lena inyanga yesithupha naye owayebizwa ngokuthi oyinyumba. Ngoba kuNkulunkulu akukho lutho olungeke lwenzeke. “   UMariya wathi: “Bheka, ngiyincekukazi yeNkosi; makube kimi ngokwezwi lakho. “Ingelosi yasuka kuye.” [4]

 

Ngokomfundisi weSonto LamaMama Ongcwele, “ziyizidalwa ezingokomoya ezihlanzekile, izingelosi zinokuhlakanipha futhi ziyokwenza: ziyizidalwa zabantu ezizimele nezifi” [5] Ngempela lokhu kubonisa amandla aphawulekayo kaNkulunkulu. Izingelosi zihanjiswe emisebenzini eminingi kulo lonke iBhayibheli. Ezingelosini ezimbili ezathunyelwa ukubhubhisa imizi yaseSodoma neGomora [6] , lapho uBhalami ebona ingelosi endleleni [7] . I-akhawunti yami eyintandokazi yilapho ingelosi kaNkulunkulu ibikezela ukuzalwa kukaSamsoni kuHluleli 13: 3-7   “Ingelosi kaJehova yabonakala kowesifazane, yathi kuye:” Bheka, uyinyumba, ungenabantwana; kepha uyakukhulelwa, ubelethe indodana. Ngakho-ke qaphela, ungaphuzi iwayini noma isiphuzo esinamandla, ungadli lutho olungcolile; ngokuba bheka, uyakukhulelwa, ubelethe indodana. Akuyikuba nenhloni phezu kwekhanda lakhe, ngokuba umfana uyakuba ngumNaziri kuNkulunkulu kusukela ekuzalweni kwakhe; futhi uzoqala ukukhulula u-Israyeli esandleni samaFilisti. “   Khona-ke owesifazane weza wathi kumyeni wakhe: “Kwafika umuntu kaNkulunkulu kimi, ubuso bakhe bubunjengobuso bengelosi kaNkulunkulu; Angizange ngimbuze ukuthi uvelaphi, futhi akazange angitshele igama lakhe; kepha wathi kimi: ‘Bheka, uyakukhulelwa, ubelethe indodana; Ngakho-ke ungaphuzi iwayini noma isiphuzo esinamandla, ungadli lutho olungcolile, ngoba umfana uyakuba ngumNaziri kuNkulunkulu kusukela ekuzalweni kuze kube sekufeni kwakhe. ” AbaHluleli 13: 21-23 ” Ingelosi yeNkosi yabonakala UManowa nomkakhe. UManowa wayesazi ukuthi ingelosi kaJehova.   UManowa wathi kumkakhe: “Siyakufa nakanjani, ngokuba sibonile uNkulunkulu.” Kepha umkakhe wathi kuye: “Uma uJehova efuna ukusibulala, wayengeke amukele umnikelo wokushiswa, ukunikela ezandleni zethu, noma ukusikhombisa zonke lezi zinto, noma manje usitshele izinto ezifana nalezi. “

 

Kusukela ku- CCC 332 [8] “Izingelosi ziye zavela kusukela ekudalweni nasemlandweni wensindiso, ezitshengisa insindiso evela kude noma eziseduze futhi zikhonza ukufezwa kwecebo likaNkulunkulu: bavala ipharadesi lasemhlabeni; iLoti evikelwe; wasindisa uHagari nomntanakhe; wahlala isandla sika-Abrahama; baxoxela umthetho ngenkonzo yabo; wahola abantu bakaNkulunkulu;wamemezela ukuzalwa kanye nokubizelwa; futhi basiza abaprofethi, ukuze baxoxe ngezibonelo ezimbalwa. Ekugcineni, ingelosi uGabriyeli yamemezela ukuzalwa kwe-Precursor kanye nekaJesu uqobo. “Sibusisiwe ngempela ukuthi lezizinto zasezulwini zicela ukucela kwabo usizo. Kodwa kumelwe sikhumbule lokhu, izidalwa ezidalwa kuphela ezihlakaniphile ngaphezu kwethu, kodwa ziphendula kuNkulunkulu kuphela. UJesu, iNdodana kaNkulunkulu weza ukuphulukisa abagulayo, ukuphilisa iziqhwaga, ukuletha izimpumputhe ukubona futhi ukuthethelela izono zabantu. Izingelosi zadalwa ukuze zikhulekele futhi zikhonze uJesu futhi zihloniphe uMariya, okuyisisekelo esiyinhloko sokuthi uSathane wayenqaba lokhu (kusukela wadalwa njengengelosi yaseSeraphim), kodwa lesi sihloko sizovezwa kwenye ibhulogi ezayo (idemoni). Ake sivale nalo mthandazo.

UkuZiqu-zintathu okuphakade nokuphakade, Thina, sibiza i-Threeness yakho ephelele njengoNkulunkulu oyedwa, weqiniso futhi siyabonga ngokuhlanganyela nathi izimfihlakalo ezincane zezidalwa zakho zasezulwini. Siyabonga ngokudala abasizi ukuthi basisize endleleni yethu yokuphila. Siyacela izingelosi zethu eziqaphayo nazo zonke izingelosi ezulwini ukuba zisigcine endleleni eqondile futhi emincane, silwe nesitha esibhekene nathi futhi sisisize ukwakha ubuhlobo obuseduze noKristu. Siyakucela ku-Igama lakho eliphelele kunazo zonke uMdali uNkulunkulu, amen. Egameni likaYise, iNdodana noMoya oNgcwele. Amen!

Inkosi ikubusise,

Aaron JP

 

 

 


[1] Imithandazo yePilgrim. www.magnificattours.com nguGary Appleberry

[2] CCC 329

[3] Luka 1: 18-25

[4] Luka 1: 26-38

[5] IKatechism yeSonto LamaKatolika 330

[6] Genesise 19: 15-17

[7] Numeri 22: 31-33

[8] ICatechism yeSonto LamaKatolika lama-332

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: