Ukuzindla 03-10-2019

Ukufunda eVangelini ngokusho kukaLevangelist Luke (Luka 4: 1-13 ), kuyi-akhawunti yamandla okuhle nokubi.   UJesu waya enkangala ukuba asondele kuNkulunkulu uBaba. Waholwa nguMoya oNgcwele (umuntu wesithathu kaZiqu-zintathu) waya ehlane futhi wazila izinsuku ezingamashumi amane.   Inombolo engamashumi amane ibaluleke kakhulu lapha, ngoba eTestamente Elidala Numeri 32:13″Intukuthelo kaJehova yavuthela u-Israyeli, wabaxosha ehlane iminyaka engamashumi amane, kwaze kwaba yilapho sonke isizukulwane esenze okubi emehlweni “UJehova wabulawa.” Abantu bakwa-Israyeli bengamlaleli uJehova uNkulunkulu wabo futhi benza okubi emehlweni akhe, lapho bakha futhi bakhulekela ithole legolide, kuyilapho uMose esethola iMiyalo Eyishumi evela kuNkulunkulu uMninimandla onke. UJesu, owafika njengeZwi Lamazibulo, kwakudingeka avuselele abantu bakwa-Israyeli. Njengoba nje u-Adamu wehla emseni futhi engamlaleli uNkulunkulu, uKristu ongu-Adamu omusha, weza ukuhlenga bonke abantu. Isilingo sokuqala sikaSathane kwakuwukuhlasela umzimba kaJesu. Ngenxa yokuthi uzila ukudla ekudleni izinsuku ezingamashumi amane, uyamcindezela ngokuqondile ngokucela ukuba “leli tshe libe yisinkwa”. UKristu, okungukuthi iLizwi Eliphilayo LikaNkulunkulu, wamkhuza ngokuthi “umuntu akahlali ngesinkwa sodwa, kodwa ngamazwi onke avela emlonyeni kaNkulunkulu.” UKristu uyisinkwa esinika ukuphila. UnguMthombo wokuPhila njengoba athi kuJohane 6:35 ” NginguSinkwa sokuphila; Lowo oza kimi angeke alambe, futhi okholwa kimi ngeke aphinde ame. ” USathane wabe esama ukuhlasela amandla kaJesu ngokumnika izwe, uma ekhothama futhi emkhulekele. UJesu uyamsola uSathane, ” uyakukhuleka eNkosini, uNkulunkulu wakho, futhi nguye oyedwa ozokhonza ” UNkulunkulu unguMdali wendawo yonke. Ngubani oyedwa ongaba njengoNkulunkulu? UNkulunkulu ungaphandle kwesikhathi futhi unamandla okunika impilo namandla okukhipha. Singasenza kanjani njengezidalwa eziwile, sicabanga ngalutho oluncane ngoNkulunkulu? Ungumthombo wokuphila, nguye ukudla okudla umzimba wethu nezingqondo zethu nsuku zonke. Isilingo sokugcina sikaDeveli ukuphikisana namakhono kaKristu. Uthi kuJesu “Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonsa phansi lapha; ngokuba kulotshiwe ukuthi: ‘Uyakuyala izingelosi zakhe ukuba zikulondoloze, zibeke phezu kwezandla zazo, funa unyawo lwakho lukhishwe etsheni.’ USathane uzama ukusebenzisa umbhalo ngokumelene noJesu, kepha wamkhuza futhi wathi: “Ungayifaki iNkosi uNkulunkulu wakho ekuvivinyweni.”Wayezama ukulinga uJesu ngezwi elifanayo elivukelayo lokuthi yena nezingelosi zakhe eziwile. UNkulunkulu ulawula konke nokunye. Sinobunzima bokuvumela ukuhamba nokuvumela uNkulunkulu enze lokho okudingeka akwenze kithi. Kulukhuni kakhulu ukuzinikela kuNkulunkulu kule ndawo, kodwa bazalwane, uma senza kanjalo, sikhululekile kunanoma ubani.   Sithola ukuthula okuvela kuKristu uqobo.Usanda kusinikeza isibonelo sokulandela. Masingacabangi ngezono ezedlule. Hebheru 10:17 ” Ngokuba ngiyakuhawukela ezonweni zabo, futhi angisayikukhumbula izono zabo .” UDeveli uzama njalo ukusiletha phansi. Uzohlasela umzimba ngendlela yezinjabulo zomhlaba. Uzohlasela ingqondo futhi azame ukushintsha izindlela zakho zokucabanga futhi uzokuhlasela emoyeni, okwenze ukuba ulahlekelwe ukugxila futhi uwele ithemba.   Akumele sihlale singenzi lutho. Kumelwe simelane naye futhi silwe. Insindiso yethu yaphakade incike ekukhethweni kwethu. Asikwazi ukusola uDeveli ngosuku lwethu lokwahlulelwa, lapho thina sasizinikela ngokuzithandela esilingweni futhi sakhetha ukwenza isono. Masifanise uJesu lapha futhi sithathe isiphambano sethu bese simlandela.

 

Inkosi ikubusise

 

Aaron JP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: