Pagpamalandong 03/03/2019

Tugoti kami nga mga kaigsoonan nga Tan-awa ang Lucas 6: 39-45 gikan sa Ebanghelista nga si Lucas. Kanunay si Jesus naggamit sa mga sambingay tungod kay, gusto niya nga mosulod ka nianang hunahuna-usa ka lawom nga pag-ampo ug pamalandong. Sa diha nga si Jesus nag-ingon, ” Makahimo ba ang usa ka buta nga magagiya sa usa ka buta?” Siya wala maghisgot mahitungod sa pisikal nga pagkabuta, naghisgot siya mahitungod sa espirituhanong pagkabuta. Kini labaw pa sa paghisgot sa mga relihiyoso nga klero.   Kung ikaw usa ka Espirituhanong direktor, pastor, deacon, ministro, rabbi ug uban pa ug wala mosunod sa balaod sa Dios, nan ikaw napakyas sa imong personal nga bokasyon. Unsaon nimo pagdala ang mga tawo ngadto sa Dios, kung ang imong kinabuhi dili pamalandong sa Balaang Pulong sa Dios? Ang mga tawo nagasunod kanimo ingon nga panig-ingnan. Nagsalig sila kanimo tungod sa imong edukasyon, imong pagbansay ug trabaho nga gihatag kanimo. “Buhata ang akong gisulti ug dili sama sa akong gibuhat” usa ka makalilisang nga paagi nga mahimo nga usa ka pangulo alang sa Dios. Bisan ikaw gipasalig sa Pulong sa Dios o ikaw dili. “Walay tinun-an nga labaw sa magtutudlo” nag-ingon ang Ginoo, apan sa dihang imong gipakaon ang imong mga panon sa kahayopan, nan ang imong panon adunay mga himan ug sustansya nga gikinahanglan nga mobarug batok sa kalibutan, sa unod ug sa yawa. Ang pagkat-on sa Balaang Kasulatan mahinungdanon kaayo. Sila dili “walay pulos nga mga pulong” nga gihugpong sa kusog, apan kini naghatag sa gikinahanglan nga pagkaon alang sa Eternal nga Kalag.   Si Jesus nagpasidaan nga dili magpakaaron-ingnon. Dili nimo masulti sa imong igsoon nga lalake ug babaye nga layo sila sa Dios, kung ikaw ang labing layo. Unsaon nimo, pagtul-id sa usa ka tawo sa ilang mga sala, kon imong pilion ang imong mga sala. Hatagig Pagtagad! Naghunahuna ka ba nga ang Dios usa ka buta nga kabog nga dili makakita sa imong mga sala? Siya nga Makagagahum makakita sa tanan sa wala pa kini mahitabo. Siya anaa sa gawas sa panahon ug dili lamang sa mga lagda sa unsay atong nasayran sa atong uniberso. Ang Dios nga nagbuhat kanimo ug kanako, mas nakaila sa among mga kasingkasing kay sa among pagkaila sa among kaugalingon. “Husto ang matarung, bisan kon walay usa nga sa pagbuhat niini, sayop ang sayop, bisan pa kon ang tanan nagbuhat niini.” St. Si Augustine sa Hippo miingon.Kini nga kinabuhi usa ka pakiggubat. Gikan sa panahon sa imong pagpanamkon ngadto sa panahon nga ang Dios modesisyon kon ang imong kinabuhi matapos, usa ka dapit sa gubat alang sa imong mga kalag nga dili mamatay. Si Jesus wala mosaad nga ang kinabuhi sayon ​​ra, apan siya misaad nga kadtong nagbuhat sa kabubut-on sa Dios sama ni Pablo nga Apostol “Ako nakig-away sa maayong away, nahuman ko ang lumba, akong gibantayan ang pagtoo .” 2 Timoteo 4: 7 nga paraiso nga saad ngadto sa mga nakaangkon niini. Ang usa ka tawo nga matinud-anon nagsunod sa Kabubut-on sa Dios ug nagatuman sa iyang mga kasugoan, daghan ang maayo. Bisag kana nga tawo nagaatubang sa mga pagsulay ug kagul-anan, ang Dios magadihog sa iyang kamot ug daghang mga panalangin ang mahitabo. Pero ang tawo nga nagahimo sing malain, nagahimo sang dalagku nga mga sala kag nagapahisalaag sang mga tawo, magainum sang kopa sang hilo nga ila gindala sa ila kaugalingon.   Ang Gingharian sa Dios pagasirhan sa kanila ug sila mag-antus sa kalayo nga dili mamatay ug ang ulod nga kanunayng nagkawkaw. Ang Makagagahum nga Dios nagbasa sa mga kasingkasing, nahibal-an niya kung unsa ang naglihok sulod kanimo. Mateo 15:19 “Kay gikan sa kasingkasing nagagula ang mga dautang hunahuna, pagbuno, panapaw, pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog .” Busa, mga pastor, mga diakono, mga anciano, mga lider, maayong mga disipulo sa Ginoo nga Labing Halangdon ug maayo ang inyong mga panon. Kay sa Adlaw sa Paghukom, ang tanan pagatagdon, ang tanan.

 

Hinaut nga ang Panalangin sa Labing Gamhanan nga Dios moabot kanimo niining adlawa, Amen

 

Aaron JP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: