I-Novena yosuku lesishiyagalolunye noSt. Anthony weDangeni Usuku Lwesibili

“Manje siyaniyala, bazalwane, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu,

ukuthi ubalekele kunoma yimuphi umzalwane ohlala ekuziphatheni futhi cha

ngokuvumelana nesiko owawuthola kithi. “

 

2 Thesalonika 3: 6

 

 

“Kepha uJesu wathi kubo:” Umprofethi akadingi udumo, ngaphandle kwezwe lakubo, naphakathi kwabafowabo, nasendlini yakhe. “

Futhi wayengenakwenza umsebenzi onamandla lapho, ngaphandle kokuthi wabeka izandla phezu kwabantu abagulayo abancane wabaphulukisa.

Wamangala ngenxa yokungakholwa kwabo. “

 

Marku 6: 4-6

 

Ukuzindla Namuhla

 

Ezweni lanamuhla, baningi abathi bangamaKristu ngamagama, kodwa hhayi ezenzweni zabo . Njengomfarisi nabalobi, zikhazimulisa zona hhayi uNkulunkulu. USt. Paul wanikela umlandeli wakhe isifundo abadinga ukuthembela ekufundiseni esontweni hhayi ukulandela lowo ongahambi ekukhanyeni. UJesu ungukukhanya kwezwe. Masingamlahli uJesu njengoba esitshela ezingeni eliphezulu lezingcwele.Khumbula isithembiso uJesu asitshela uSt. Peter ukuthi “Kulo dwala, ngizokwakha ibandla lami, futhi amasango esihogo ngeke asinqobe” .

 

(Thandazela isifiso sakho somuntu lapha)

Yisho Oyedwa uBaba Wethu, Abathathu Bayamdumise uMariya Nenkazimulo Yodwa Yiba , Ukuhlonipha OZiqu- zintathu Ocwengileko futhi ucele uNkulunkulu ukuba akulethe noma yini okukuvimbela ukuba uhlale ezingeni eliphakeme lezingcwele.

 

 

Umthandazo

 

UMninimandla onke noNkulunkulu ohlala njalo, nginike umusa wokuqeda ubunzima benhliziyo yami. Ngisize ekuhluphekeni kwami ​​kokholo. Nginike isihe ukukholelwa ngempela ukuthi uJesu unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo. Ngingamlahli uJesu empilweni yami, kodwa njengejuba elihle esiphambanweni , “Jesu ngikhumbule, lapho ungena embusweni wakho”.

 

USt. Anthony, umfundi onothando kaKristu Jesu, ngithandazele!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: