Ukuzindla 2-17-2019

Kufundwa kweVangeli namhlanje, uJesu wehla nabo bonke abafundi bakhe abayishumi nambili futhi uqala ukunikeza intshumayelo isixuku esikhulu sabantu.

 

“Babusisiwe nina abampofu, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowakho.”

 

UJesu akakhulumi ngokuhlupheka komzimba, kepha ububha ezinhliziyweni zethu, ukuzinikela kwangaphakathi ezintweni zomhlaba, nesifiso sokulandela uNkulunkulu. Ngokuba uma sifisa uNkulunkulu, konke okwenzekayo nxazonke akudingekile ngoba sifuna umgomo ophakeme kakhulu, umgomo wokuba noNkulunkulu nokumthanda kuze kube phakade.

 

“Ubusisiwe nina enilambayo manje, ngokuba niyakukwaneliseka.”

 

Ngaphambi kokuwa komuntu, imiphefumulo yethu yayihlangene nemizimba yethu ngokuvumelana futhi sasivumelana ngokugcwele noNkulunkulu. Ngemuva kokuwa, sasilahlekelwa ukuxhumana okunjalo noNkulunkulu futhi kusukela ngaleso sikhathi phambili, sinesifiso sangaphakathi noma “ukulamba” ukugcwala ukuthula okuphelele kakhulu. Lowo nobunye obuphelele noNkulunkulu. Yakha isifiso sethu sokulandela uNkulunkulu. Sikugcwalisa ngezinto ezingenalutho esivame ukubheka ezindaweni ezingalungile. UNkulunkulu ufuna ukugcwalisa ukungabi nalutho. Nguye kuphela onamandla okwanelisa leso sifiso esijulile esinaso ekuphileni kwakho, okuyinto ubunye obuphelele naye.

 

“Babusisiwe nina abakhala manje, ngokuba niyakuhleka.”

 

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka esikuzwayo. Sibhekene nezinto ezingase zibonakale ngaphandle kwamandla abantu. Lobuhlungu bungase bube yingane, oweke esontweni noma othile ophuza izidakamizwa.Singase sibe nomuzwa njengoJobe, ozama ukuphila impilo engcwele, futhi konke kubonakala kungalungile. Kuyinto lapho sisebuthakathaka bethu, ukuthi amandla kaNkulunkulu anamandla kakhulu.Njengoba uSt. Paul uthi, kufanele siqhubeke sigijima ukuze siqede umncintiswano. Hlala ugxile ngoba lesi sikhathi sifushane, ngakho uma sinamathela kuNkulunkulu kuze kube sekupheleni, singathemba ukuthi uNkulunkulu uzosiphakamisa, uma sizama ukuhlala ukuphila okungcwelengcwele.

 

“Niyajabula lapho abantu beyanizonda, benikushiya futhi bekuhlambalaza, bexosha igama lakho njengokubi, ngenxa yeNdodana yomuntu!   Jabulani ngalolo suku, nijabule ngenjabulo, ngokuba bhekani, umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngokuba oyihlo benza abaprofethi. “

 

UJesu uyazi ukuthi uhlala emhlabeni, kodwa awuyona ingxenye yezwe. Lo mhlaba uyindawo yokulwa. Uma usebenza ukuze usindise, umhlaba awufuni ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Bafuna ukuthi ugxile enjabulweni yakho bese uzenza “unkulunkulu”. Uma ungesiyona ingxenye yesixuku, uzoshushiswa futhi uhlupheke kakhulu. Bazokuphikisa zonke izinhlobo zobubi nokuhlambalaza. Bayoze bathi impilo yakho. Kodwa uma umisa umhlabathi wakho futhi umemezele uJesu njengeNkosi yakho nomsindisi. Uzothola umusa kuMoya oNgcwele ukufakaza phambi kwamakhosi nabaphathi. Manje yisikhathi sokucela ukuthi izibusiso zifanelwe ukufa esifundeni somusa. Ukuqina ngokukholwa nguNkulunkulu oyedwa, weqiniso. UNkulunkulu nezulu lonke ulindele wena. Kukhona indawo kuwe uma ukhetha uNkulunkulu.

 

“Kepha maye kini abacebileyo, ngokuba namukele induduzo yenu. Maye kini anigcwele manje, ngoba nizolamba. Maye kini enihleka manje, ngokuba niyakulila nokukhala. Maye kuwe, lapho bonke abantu bekhuluma kahle ngawe, ngoba oyise benza abaprofethi bamanga. “

 

UJesu uxwayisa labo abakhetha umhlaba phezu kwakhe. Lowo ongahambisani nemiyalo, labo abazinikele ngokwabo ezintweni ezimbi nezono. Labo abalandela izinkolelo zamanga nalabo abahamba phambili kumuntu wakubo ukuze bazenzele okungcono kakhulu. Abangenangqondo nababi bayobhekana nokufa okubi, uma bephela esihogweni. Lo muntu uzokhunjuzwa konke okungapheli, ukuthi kungani baphele khona. Bazobhekana nokuhlushwa okungenakucatshangelwa. Bayohlushwa amademoni futhi ngeke baphinde bazi ukuthula. Labo abakhuthaza empilweni yakho futhi bakutshela ukuthi wenza into efanele futhi kufanele uzinakekele wena kuphela futhi akekho omunye umuntu, bakuqondisa emasangweni esihogo.   UNkulunkulu uthumela usizo lwakhe, uthumela abantu ukuthi bakwazi ukuphenduka.Uyothumela ngisho nokugula empilweni yakho ukuze ushintshe izindlela zakho ngaphambi kokufa. Kodwa ekugcineni, kufanele unqume ukuthi uzokhetha uNkulunkulu noma cha.

 

Masithandaze,

 

UNkulunkulu onesihe kakhulu, ngiyanincenga ngomusa wokuba uzwela ngesono sami. Vula iminyango yobubi empilweni yami ukuze ngiphenduke futhi ngisindise umphefumulo wami. Ngisize ukuba ngisize kakhulu kumakhelwane wami. Ngivumele nginike abampofu, sisize ababuthakathaka, bavikele abangenacala futhi bangisize ekukhanyeni. Ngiyacela Ukuncenga kukaMama wethu waseGuadalupe, uMariya iNdlovukazi yaseZulwini noMhlaba, ukuba angiqondise endleleni emincane yokuphila, ukuze ngifinyelele emasangweni asezulwini futhi ngibe nokuthula nokujabula ngokufa. Siyakucela lokhu egameni lakho elinamandla, Amen!

 

Inkosi ikubusise,

 

Aaron JP

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: