Pagpamalandong 2-17-2019

Sa pagbasa sa Ebanghelyo karong adlawa, si Jesus mikunsad uban sa iyang napulo’g duha ka tinun-an ug misugod sa paghatag sa usa ka sermon ngadto sa usa ka dakung panon sa katawhan.

 

“Bulahan kamong mga kabus, kay ang gingharian sa Dios inyo man.”

 

Si Jesus wala maghisgot mahitungod sa pisikal nga kakabus, apan ang kakabus sa atong mga kasingkasing, kini usa ka pagsurender sa sulod sa mga butang sa kalibutan, ug ang tinguha sa pagsunod sa Dios.Kay kon kita nagtinguha sa Dios, ang tanan nga nahitabo sa palibot dili igsapayan tungod kay kita nagtinguha sa mas taas nga tumong, tumong nga makauban ang Dios ug paghigugma kaniya sa walay katapusan.

 

“Bulahan kamo nga mga gigutom karon, kay pagabusgon kamo.”

 

Sa wala pa mahulog ang tawo, ang atong mga kalag nahiusa uban sa atong mga lawas sa panag-uyon ug kita adunay hingpit nga panag-uyon uban sa Dios. Human sa pagkapukan, nawala kami sa maong relasyon uban sa Dios ug gikan nianang panahona sa unahan, aduna kami niining internal nga tinguha o “kagutom” nga mapuno sa labing hingpit nga kalinaw. Kanang hingpit nga panaghiusa sa Dios. Kini nagtukod gikan sa atong tinguha sa pagsunod sa Dios. Gipuno namon kini sa mga walay sulod nga mga butang nga among gitan-aw sa sayup nga mga dapit. Buot sa Dios nga mapuno ang maong kahaw-ang.Siya lamang adunay gahum sa pagtagbaw nianang halalum nga tinguha nga anaa kanimo sa imong kinabuhi, nga hingpit nga panaghiusa uban kaniya.

 

“Bulahan ikaw nga naghilak karon, kay mangatawa ka.”

 

Naghisgot si Jesus mahitungod sa pag-antus nga atong nasinati. Nag-antus kami sa mga butang nga usahay daw dili sa tawhanong kalig-on. Kana nga kasakit mahimong usa ka bata, nga nahulog gikan sa iglesia o usa ka tawo nga naadik sa droga. Mahimo nga kita mobati nga sama kang Job, kinsa naningkamot sa pagpuyo sa usa ka balaan nga kinabuhi, ug ang tanan daw sayup. Kini sa diha nga kita anaa sa atong labing huyang, nga ang gahum sa Dios mao ang labing kusgan. Sama sa giingon ni San Pablo, kinahanglan kita magpadayon sa pagdagan aron tapuson ang lumba. Padayon nga mag-focus tungod kay kini nga panahon mubo ra, mao nga kon kita mogunit sa Dios hangtud sa katapusan, makasalig kita nga ang Dios magabayaw kanato, kon kita naningkamot sa pagpuyo sa kinabuhi nga labing balaan.

 

“Bulahan kamo sa diha nga pagadumtan kamo sa mga tawo ug pagaayran kamo ug panamastamasan kamo, ug igasalikway ang inyong ngalan ingon nga dautan, tungod sa Anak sa Tawo!  Managmaya kamo niadtong adlawa ug managlukso kamo sa kalipay: kay ania karon, ang balus kaninyo daku didto sa langit; kay ingon niini ang gibuhat sa ilang mga ginikanan alang sa mga manalagna.

 

Si Jesus nasayod nga nagpuyo ka sa kalibutan, apan dili ka bahin sa kalibutan. Kini nga yuta usa ka panggubatan. Kung ikaw nagabuhat alang sa imong kaluwasan, ang kalibutan dili gusto nga ikaw nahigugma sa Dios. Gusto nila nga ikaw mag-focus sa imong kaugalingon nga kalipay ug himoon ang imong kaugalingon nga usa ka “dios”. Kon ikaw dili kabahin sa panon sa katawhan, ikaw pagalutoson ug mag-antus sa dagkong mga butang. Sila magasumbong kanimo sa tanan nga pagkadautan nga nagalibut kanimo. Sila mangangkon pa gani sa imong kinabuhi. Apan kon ikaw mobarug sa imong yuta ug ipahayag si Jesus ingon nga imong Ginoo ug manluluwas. Ikaw makadawat sa mga grasya gikan sa Balaang Espiritu aron magpamatuod atubangan sa mga hari ug mga punoan. Karon ang panahon sa paghangyo sa mga grasya nga mahimong takus nga mamatay sa kahimtang sa grasya. Aron magmalig-on sa pagtoo sa usa, tinuod nga Dios. Ang Dios ug ang tanang langit naghulat kanimo. Adunay usa ka dapit alang kanimo kon ikaw mopili sa Dios.

 

“Apan alaut kamong mga dato, kay nahuptan ninyo ang inyong kahupayan. Alaut ikaw nga mapuno karong adlawa, kay ikaw pagagutomon; Kaluluoy kamo nga nagakadlaw karon, kay magahibi kamo kag maghibi. Alaut ikaw, kong ang tanang mga tawo managsulti sa maayo tungod kanimo; kay ingon niini ang gibuhat sa ilang mga ginikanan alang sa mga bakakong manalagna.

 

Si Jesus nagpasidaan niadtong mipili sa kalibutan ibabaw kaniya. Ang usa nga wala magsunod sa mga sugo, kadtong naghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa mga bisyo ug mga sala. Kadtong nagsunod sa bakak nga mga tinuohan ug kadtong nag-aghat sa ilang isigkatawo sa pag-angkon sa pinakamaayo alang sa ilang kaugalingon. Ang walay kasingkasing ug ang dautan mag-antus sa usa ka makalilisang nga kamatayon, kon kini mahulog sa impyerno. Ang tawo mapahinumduman sa hangtud sa kahangturan, nganong natapos sila didto. Sila mag-antus sa dili mahunahuna nga pagsakit. Sila pagasakiton sa mga yawa ug dili na mahibal-an pag-usab ang kalinaw. Kadtong nag-awhag kanimo sa imong kinabuhi ug nagsulti kanimo nga ikaw nagbuhat sa husto nga butang ug kinahanglan lamang nga magpakabana sa imong kaugalingon ug wala’y lain, naggiya kanimo ngadto sa mga ganghaan sa impyerno.   Gipadala sa Dios ang iyang tabang, gipadala niya ang mga tawo sa pagpabalik kanimo. Iya pa gani ipadala ang usa ka sakit sa imong kinabuhi aron mausab ang imong mga pamaagi sa dili pa ikaw mamatay. Apan sa katapusan, kinahanglan ka nga mohukom kon imong pilion ang Dios o dili.

 

Mag-ampo kita,

 

Dios nga labing maloloy-on, nangaliyupo ako kanimo alang sa grasya nga pasayloon tungod sa akong pagkamakasasala. Bungkaga ang mga kadena sa dautan sa akong kinabuhi aron ako mobalik ug magluwas sa akong kalag. Tabangi ako nga mas makatabang sa akong silingan. Hatagi ako sa mga kabus, tabangi ang mga maluya, panalipdi ang inosente ug tabangi ako sa kahayag. Gihangyo ko ang Pagpangamuyo sa among Lady of Guadalupe, Mary Queen of Heaven ug Earth, aron sa paggiya kanako sa makitid nga agianan sa kinabuhi, sa pag-abot sa mga ganghaan sa langit ug adunay malinawon ug malipayon nga kamatayon. Gipangayo namon kini sa imong gamhanang ngalan, Amen!

 

Gipanalanginan sa Dios,

 

Aaron JP

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: