Pagpamalandong 02/03/2019

Ang pagbasa sa ebanghelyo karon usa ka talagsaon kaayo! Human mabasa ni Jesus gikan sa propeta nga si Isaias ug miingon nga natuman ang pagbasa sa kasulatan, ang tanan malipayon ug naghinam-hinam sa sinugdanan, apan daw ang garbo sa tawo misugod sa pagdumala sa mga tawo. Ang uban nangutana kaniya. “Dili ba anak siya sa usa ka karpentero?” Wala ba kita mahibalo kinsa ang iyang pamilya? Sa dihang motungha ang mga pangutana nga sama niini, kini nagpasabot nga nakita nila ang ilang kaugalingon nga mas maayo kay sa iyang gibuhat. Apan sa imong pagtan-aw sa tanan nga nahitabo sa daang tugon, ang mga Judio dili hinay nga motuo sa mga butang ug kung sila motalikod gikan sa Dios, kana kung ang Dios magpadala sa usa ka butang ngadto kanila aron sila motalikod gikan sa pagkamakasasala. Si Jesus nagsulti kanila nga “walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingon nga lumad nga dapit.” Pila ka mga higayon nga ang Dios nagpadala sa usa ka tawo sa imong kinabuhi karon aron ikaw mapahilayo gikan sa imong kaugalingon nga hilo?   Buot sa Dios nga ikaw mahimong didto sa langit uban Kaniya Kung ikaw usa ka dako nga makasasala, mahimo pa niyang ipadala ang sakit o lisud nga mga panahon sa imong agianan aron ikaw maghinulsol ug mobalik ngadto kaniya. Hunonga ang pagpugong sa imong kahakog. Ang Dios alang sa tanan! Dili lamang ang mga Judio, mga Kristiyano ug Muslim, apan alang sa tanan niyang lalang. Apan sa pagkatinuod nagaingon ako kaninyo nga may daghan nga mga babayeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias, sa nasirhan ang langit sa tolo ka tuig ug unom ka bulan, sa pagkaagi nga miabut ang usa ka dakung gutom sa tibook yuta, ug si Elias gipadala ngadto kang bisan kinsa kanila apan sa Zarepat lamang, sa yuta sa Sidon, ngadto sa usa ka babaye nga balo. Ug daghan ang mga sanlahon sa Israel sa panahon ni Eliseo nga manalagna; ug wala’y usa kanila nga gihinloan, apan si Naaman lamang ang Siryanhon. “Ang Dios adunay katungod sa pagpili kon kinsa ang gusto niyang tabangan ug kinsa ang gusto niyang luwason. Si Naaman nga taga-Siria dili gusto nga maligo sa suba sa Jordan. Apan ang iyang sulugoon mihangyo kaniya ug gibuhat niya ang gisulti kaniya sa propeta, ug ang iyang panit nahinloan ug nahimo nga humok sama sa bag-ong natawo nga bata. Indi naton mapaathag kon ngaa ang Dios nagapakita sang kaluoy sa iban kag sa iban nga daw wala sia nagapamati sa ila. Ang kinahanglan natong paningkamutan ingon nga mga indibidwal mao ang pag-focus sa atong personal nga pagsulbad ug pagtrabaho ngadto sa mas taas nga ang-ang sa kabalaan. Gusto nila nga batoon siya ug dad-on ngadto sa daplin sa lungsod, apan tungod kay dili pa niya panahon, miagi siya sa mga panon sa katawhan ug mibiya sa lungsod. Buot ba namong batoon si Jesus? Kon siya nagpakita karon ug gisultian ang matag usa nga ang ang-ang sa daotan sobra ra ug kinahanglan kitang motalikod sa mga sala sa dili pa ang Katapusang Paghukom, motalikod ka ba gikan sa imong mga sala? Ang Dios nagpadayon sa paggamit sa mga tawo ug nagpadala pa gani sa iyang Inahan ngadto sa yuta nga nagtawag kanato sa pagkakabig. Si San Agustin sa Hippo nagsangyaw nga ang mga pamaagi sa kalibutan nagasunod sa binuang sa yawa. Siya usab sa usa ka higayon gipalayo gikan sa Dios ug miduyog sa kulto. Apan tungod kay ang iyang kabus nga Inahan nag-ampo alang kaniya sulod sa napulog pito ka mga tuig, natandog siya sa grasya sa Dios ug nahimong usa sa mga Amahan sa Simbahan. Oh, giunsa niya sa pagkaamgo kon giunsa niya pag-antos ang iyang inahan. Karon siya usa ka tawo lamang. Wala ka ba maghunahuna nga ang imong kaugalingong sala nakasala sa hingpit nga Dios? Gihigugma ka sa Dios apan dili siya kuhaon. Kon imong isalikway ang Dios, ikaw mahimong mahimulag sa walay kataposan gikan kaniya ug ikaw mag-antus sa pagsakit ug pagsilot alang sa tanan nga kahangturan. Hunong sa pagbutang sa Dios sa imong kaugalingon nga dagway   ug pagbasa sa Biblia, pagkat-on sa leksyon gikan sa mga Amahan sa Simbahan, pagbasa sa daan nga mga tugon nga mga propeta ug imong makita nga ang Dios usa ka Dios sa kalooy, apan usa usab ka Dios sa hingpit nga hustisya. Dili nato ibutang ang Dios alang sa atong kaugalingon diha sa atong personal nga kahon apan tugoti siya nga magtrabaho kanato ug sa kalibutan.

 

Amen,

 

Aaron JP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: