Monthly Archives: December 2018

As dores do tormento eterno parte 1

Vamos começar com uma passagem do Livro de Apocalipse 14:11 “E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e eles não têm descanso, dia e noite, esses adoradores da besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome “Meus irmãos e irmãs da raça humana, não se enganem sobre isso. Para […]

Read More

Bolest věčného týrání část 1

Začneme se pasáží z Knihy Zjevení 14:11 “A dým z jejich mučení jde na věky věků; a oni nemají žádný odpočinek, den nebo noc, tito věřící z šelmy a to je obraz, a kdo přijme známku svého jména “Moji bratři a sestry lidské rasy, nedělej si žádnou chybu. Ať už znáte Boha osobně ve svém životě, nebo nevěříte v nic, všichni […]

Read More

Bolest večného krvácania časť 1

Začnime s pasážou z Knihy Zjavenia 14:11 “A dym ich mučenia stúpa na veky vekov; a oni nemajú žiadny odpočinok, deň alebo noc, títo veriaci zo šelmy a to je obraz a ktokoľvek prijíma značku svojho mena ” Moji bratia a sestry ľudskej rasy, nedopúšťaj si to. Či už poznáte Boha osobne vo svojom živote alebo či neveríte v niečo, budeme všetci […]

Read More

Bolovi vječnog mučenja dio 1

Počnimo s odlaskom iz Knjige Otkrivenja 14:11 “I dim njihovih muka stiže u vijeke vjekova; i oni nemaju odmora, danju ili noću, ti obožavatelji Zvijeri i njezina slika, a tko prima znak njegove naziva ” Moja braća i sestre ljudske rase, ne griješite o tome. Bez obzira jeste li osobno poznavali Boga u vašem životu ili ne vjerujete li u ništa, svi […]

Read More

永恒折磨的痛苦第1部分

让我们从 启示录14:11 的一段开头开始 “他们的痛苦烟雾永远地升起; 和他们没有休息,白天或晚上,兽和兽 像,谁接收其名之印记 的这些崇拜者 “我的兄弟和人类的姐妹们,请不要误会。 无论你是否在生活中亲自认识上帝,或者你是否不相信任何事物,我们都会在我们死后站在上帝面前。 没有逃脱的死亡。 我们都承认我们会死。 这不是你死的时候,重要的是你最后一次呼吸中的状态。 你是怎么过自己的生活的? 我是否竭尽全力在我的生命中做正确的事情? 我接受了耶稣基督在我生命中的教导吗? 我将从教会博士,圣教学进入教学 罗伯特贝拉明(1542-1621)。 他于1574年在比利时鲁汶大学和其他四个人就这一主题发表了讲道。   天主教会的教理问答 (CCC)1033个州 – “在没有悔改和接受上帝怜悯之爱的情况下死在致死的罪恶意味着通过我们自由的选择永远地与他分离。 这种与上帝和受祝福的人交往的最终自我排斥状态被称为“地狱”。 我们倾向于被我们的行为带走。 我们经历了生活中的起起落落,只是为了我们的一天。 我们有没有想过今天如何选择采取行动? 你是否有时间思考我的行为如何影响我的下一生? 在所有现实中,我们没有。 这是我们需要自学的东西。 世界,肉体和魔鬼让我们非常忙碌。 如果不是我们的同事,我们有时喜欢或不喜欢,我们的配偶有时会认为是有帮助的,也可能是他们忽略了你的需要。 也许你希望你没有在街上看到那个总是要钱的无家可归者。 你自己想,“他只会用它来吸毒”。 从我们醒来到睡觉的 那一天, 我们 每天 都做出选择。 我们的自由意志全天候工作。 然而,在没有我们意识到的情况下,我们都在口袋里(Soul)随身携带一张票。 当时机成熟时 , 我们 会向 上帝 询问这张票 。 它可以在你睡觉时进入,它可以在餐桌上,当你在健身房时,当 你在 高速公路上开车时。 就像耶稣说的那样, “我们不知道白天或小时”。   我们生活中没有想到最细微的细节,这不是让你感到惊讶吗? “首先,有些人被拒绝接受我们最神圣的信仰。 第二,那些接受了这种信仰的人敢于犯罪。“ 地狱 及其折磨pg。 1    圣 贝拉明的说法非常真实。 从耶稣基督自己走到地上直到他死在十字架上,从死里复活,坐在父的右边。 当许多上帝的男人和女人四处传教关于教会以及如何过一种圣洁和正义的生活,直到2018年的今天,许多人拒绝相信上帝。 许多人会说,他不存在。 更糟糕的是,那些说“我已经接受了耶稣作为我的主和救主”而又仍然犯罪的人,仍然违背了 所有十诫 ,甚至通过接受社会告诉他们的方式来扼杀自己的良心。 希伯来书9:27 “正如指定人类死一次,然后判断”。 圣 贝拉明表示,我们在这三点上作为基督徒失败了。   “ 一,缺乏考虑。 二,无知和三由于自爱“ 地狱及其折磨pg。 3 当我们决定犯罪时,我们不会考虑我们行为的后果。 正如他们所说,我们陷入了“当下的热度”。 我们忽视了这样一个事实,即我们的罪不仅仅是一种“个人的罪”,但如果我们有一个家庭,它就会影响我们。 防爆。 母亲,父亲兄弟姐妹,妻子等。   它影响我们作为一个人类,因为我们都是在上帝的形象和形象中创造的。 我们的罪有多米诺骨牌效应,每当我们犯罪时,我们真的会把某人撞倒。 诗篇21:9-10 “当你出现时,你会把它们变成一个炽热的烤箱。 主会在他的愤怒中吞灭他们; 火将消耗它们。 你将从地上摧毁他们的后代,并从人子中摧毁他们的孩子。“ 旧约中的父神多次警告他的人民他们犯下个人罪行的行为。 由于人性的堕落本性,他派圣人警告以色列人民要远离罪恶。 我们对我们所采取的行动一无所知。 也许我们的父母没有告诉我们,通过过某种生活方式,我们不仅伤害自己,还伤害我们周围的其他人。 或者说我们不知道我们的罪孽价格。 骄傲是魔鬼最喜欢的罪。 我们总是想要掌控和掌控。 他和他的恶魔非常努力地推动这种罪恶。 为什么呢? 因为这是将他们赶出天堂的罪(骄傲,自爱)。 当我们犯罪时,我们在自己内心深处激情。 举个例子,饮酒并不是一种罪恶,但是当你喝得太多并且喝醉时它会成为一种罪恶。 当你喝醉的时候,你无法直接思考,然后亚里士多德谈到的动物激情就会占据感官。 然后我们想找个人回家。 你不在乎他们是否有男朋友/女朋友/配偶。 你想做的就是实现你的欲望。 所以,你要求你的朋友说服他们你是一个伟大的人。 也许他们也喝醉了。 你们都同意有一点乐趣,然后离开俱乐部。   在你 进入 汽车旅馆房间后,你会发现你做错了什么,然后你得到了你的衣服并离开了。 你尽力忘记一切。 你的配偶在打电话给你,想知道你在哪里。 这听起来不像你认识的任何人吗? 我们不会尝试做出这么愚蠢的事情。 然而,它发生在我们最好的人身上。 我们都以这种或那种方式陷入诱惑。 我们的目标是尽我们所能避免未来的诱惑,并在基督里过一种生活。   “当然,为了我的缘故,上帝永远不会以如此巨大的代价赎回我并在地球上忍受如此多的事情,如果由于一次亵渎或其他罪行,他会考虑将我绑在永恒的身上地牢?“ 地狱 及其折磨pg。 7    是的,即使上帝是一位仁慈的上帝,他仍然是一位需要对我们的行为负责的上帝。 他把天使们的天使转向了天堂,将天使变成了天堂。   你不认为如果你死于一个致命的罪,他也不会送你? 凡人的罪是一种心甘情愿的罪,知道这违背了上帝的诫命,你仍然继续前进,无论如何都要去实现你自己的激情。   如果我犯了一个致命的罪,我有机会 悔改而且我拒绝了 ,那么是的,我也将前往那里。   CCC 1034- “耶稣庄严地宣称他”将派遣他的天使,他们将聚集所有邪恶的行为者,并将他们扔进火炉,他将发出谴责; “离开我,你被诅咒,进入永恒的火焰中” 耶稣基督在圣经中多次警告说,地狱是非常真实的,你可以并且将被送到那里, 你 不要背离你的罪! “即使上帝以强大的爱心爱着我们,并将他的儿子送给我们,并希望他为我们的解放而忍受和忍受这么多事情,但尽管如此,如果我们离开营地,他仍将以永恒的折磨惩罚我们敌人的背叛并将我们灵魂的城堡背叛为恶魔。“   地狱 及其折磨pg。 8    当我们犯罪时,我们允许恶魔抓住我们。 它是将我们与邪恶行为联系在一起的锁链。 只有 通过 忏悔圣事,赦免来自牧师的手,才能打破罪恶的枷锁 并赐给 我们使 圣灵 再次 住在 我们心中 的 美德 。   CCC 1037- “上帝决定不让任何人下地狱,因为这样,一个故意背离上帝(一个致命的罪恶)是必要的,并坚持到最后。”  

Read More

Ang mga Kasakit sa Walay Katapusan nga Pagpaantus nga bahin 1

Magsugod kita uban sa usa ka tudling gikan sa Basahon sa Pinadayag 14:11 “Ug ang aso sa ilang pagpaantus nagsaka hangtud sa kahangturan; ug sila walay pahulay, adlaw o gabii, kining mga magsisimba sa mananap ug kini larawan, ug bisan kinsa nga makadawat sa marka sa iyang ngalan ” Akong mga igsoong lalaki ug babaye sa tawhanong kaliwat, dili masayop niini. Nahibaluan […]

Read More

Maumivu ya Mateso ya Milele sehemu ya 1

Hebu kuanza mbali na kifungu kutoka Kitabu cha Ufunuo 14:11 “Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele; na hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduo huyo mnyama na ni picha, na kutiwa alama ya jina lake “ndugu na dada wa jamii ya binadamu My, kufanya makosa kuhusu hilo. Kwa wakati tunapokufa. Hakuna kifo cha kukimbia. Sisi sote […]

Read More

অনন্তকাল যন্ত্রণা অংশ 1

চলুন শুরু করি প্রকাশিত বাক্য 14:11 বই থেকে একটি উত্তরণ দিয়ে শুরু করি “এবং তাদের যন্ত্রণা ধোঁয়া চিরকালের জন্য যায়; এবং তাদের কোনও বিশ্রাম, দিন বা রাতে, পশুদের এই উপাসকদের এবংএর চিত্র, এবং যে কেউ তার নামের চিহ্ন চিহ্নিত করে ” আমার ভাইবোনেরা এবং মানব জাতির বোনেরা এতে কোন ভুল করে না। আপনি আপনার জীবনে ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে জানেন নাকি আপনি কোনও কিছুতেই […]

Read More

Болю вечнай Torment часткі 1

Давайце пачнем з ўрыўка з кнігі Адкрыцці 14:11 «І дым цярпеньняў іхніх будзе ўзыходзіць ва векі вечныя; і яны не будуць мець спакою ні днём , ні ноччу пакланяюцца зьверу і вобразуягонаму і той , хто атрымлівае кляймо імя ягонага «Мае браты і сёстры чалавечай расы, не памыліцца пра гэта. Будзь ці не ведаеце , што Бог асабіста ў вашым жыцці ці рабіць ці вы ў што не верыць, што мы ўсе будзем стаяць перад Богам , калі мы […]

Read More

Հավիտենական ցավերի ցավերը մաս 1

Սկսենք « Հայտնություն » գրքի 14- ից 11-րդ հատվածով. «Եվ նրանց տանջանքի ծուխը յաւիտեանս յաւիտեանս յաւիտենից է. եւ նրանք հանգիստ, ցերեկ ու գիշեր չունեն գազանի երկրպագուներ, եւ դա պատկեր է, եւ ով ստանում է իր անվան նշանը, « Մարդկանցից իմ եղբայրներ եւ քույրեր, նրանք չեն սխալվում: Անկախ նրանից, թե արդյոք դուք գիտեք, որ Աստված անձամբ է ձեր կյանքում, թե արդյոք չեք հավատում որեւէ բան, մենք […]

Read More