Pagpamalandong 12/30/18

Ang pagbasa sa Ebanghelyo karon gikan sa Ebanghelista nga si Lucas, nagsulat siya mahitungod sa Balaan nga Pamilya nga nagatambong sa tradisyonal nga kostumbre nga Judio sa Paskuwa. Pagkahuman sa panahon, sila nagpaingon sa balay, ug nakita nila nga ang ilang anak nga lalaki, si Jesus wala kanila. Human sa tulo ka adlaw nga pagpangita, ilang nakita siya uban sa mga magtutudlo ug mga anciano sa templo. Siya naminaw ug nangutana kanila. Lucas 2: 48-49 “Ug sa ilang pagkakita kaniya nahibulong sila; Ug ang iyang inahan miingon kaniya: Anak, nganong gibuhatan mo kami sa ingon? Ania karon, ang imong amahan ug ako nangita kanimo nga mga masulob-on. Ug siya mitubag kanila, “Nganong gipangita pa man ako ninyo? Wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan magapadayon sa mga butang nga iya sa akong Amahan?” Daw sama sa katingad-an nga tubag nga ihatag ni Jesus sa iyang mga ginikanan, kinsa nabalaka nga masakiton. Ang iyang mga ginikanan nabalaka mahitungod kaniya, ingon nga adunay usa kaninyo nga uban sa inyong mga anak. Si Jesus, bisan tuod siya napulo’g duha ka tuig ang panuigon nasabtan pag-ayo kung unsa ka importante ang usa ka mas suod nga relasyon uban sa Dios.Kitang tanan gusto nga adunay mas lawom nga relasyon uban sa Dios. Sama ni Jesus, kinahanglan kita mangita sa Dios. Ang atong mga kasingkasing nangandoy alang sa Dios. Gusto namon nga higugmaon ug mobati nga espesyal. Gitukod kini nga tinguha nga makabaton og koneksyon sa Dios. Si Jesus, nga mao ang ikaduha nga tawo sa Labing Balaan nga Trinidad, buot nga mogahin nianang panahona sa Dios nga Amahan. Bisag dili nato hingpit nga masabtan kung giunsa ang tulo ka managlahi nga persona Usa ka Dios , nahibal-an nato nga ang Balaang Inahan nga Simbahan nagatudlo nga tungod niining sagradong gugma, mao kung giunsa kita sa paglalang. Si Jesus, kinsa ang Dios nahimong tawo, nga masulundon sa iyang mga ginikanan ug misunod kanila ug naminaw kanila. Gipakita ni Jesu Cristo kanato kon unsaon nga magmasulundon ug mosunod sa maayo nga mga ehemplo sa atong mga ginikanan. Kinahanglan atong sundon ang panig-ingnan ni Kristo. Kinsa ang mas maayo nga makakat-on unsaon nga mahimong balaan kay gikan sa Anak sa Dios mismo. Ang tibuok nga kinabuhi ni Jesus mahitungod sa pagbuhat sa kabubut-on sa Amahan. Nagmasulundon siya sa iyang Amahan, bisan hangtud sa kamatayon sa krus. Ang pagtuman makatabang sa pagbuntog sa atong pangsulod nga gugma. Kini makatabang sa pagtudlo kanato kon unsa ang labing hinungdanon. Ang bugtong butang nga labing hinungdanon sa atong kinabuhi dinhi sa yuta mao ang pagsunod sa mga pamaagi sa Dios. Padayon kitang mamati sa Dios nga Amahan ug magdala kaniya’g pagdayeg ug dungog ug himaya. Sundogon nato si Hesus ug moadto sa atong dapit sa balaan nga pagsimba ug magdayeg sa Dios. Atong tun-an ang mahitungod sa Dios pinaagi sa balaan nga kasulatan ug maghalad sa mga pag-ampo ug pagpasalamat sa Dios. Mas gusto ko nga magtuon gikan sa Dios kay sa bisan kinsa nga tawo. Tungod kay ang Dios hingpit ug gusto ko nga mas duol sa tiglalang kada adlaw sa akong kinabuhi.

 

Gipanalanginan sa Dios,

Aaron JP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: