Ukuvuswa Kothando KaKristu iNkosi

Njengoba sisondela kuKhisimusi, sicela uphumule futhi ungivumele ukuba ngibelane ngendlela uKristu abe ngayo iNyama yinceku yothando evela kuZiqu-zintathu Ongcwele. Kusukela eVangelini likaJohane, umVangeli Othandekayo uJohane 1: 1-4 , “Ekuqaleni kwakukhona iZwi, futhi uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu.   Wayekhona ekuqaleni kukaNkulunkulu; zonke izinto zenziwa ngaye, futhi ngaphandle kwakhe kwakungekho into eyenziwe.   Kuye kwakukuphila, futhi ukuphila kwakuwukukhanya kwabantu “. UJesu wayekhona lapho kudalwa umhlaba. UNkulunkulu uYise wayefuna ukwabelana ngothando lwakhe ngeNdodana yakhe, uJesu. Lolo thando olwesabekayo, okuyinto engqondweni yami engakwazi ukuyiqonda. UMoya oNgcwele wayekhona kulolo thando olwenziwe futhi wadala umhlaba. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayemthanda kakhulu indalo yakhe, watshela uSathane ukuthi ikhanda lakhe liyochotshozwa, futhi uyonqotshwa ( Genesise 2:15 ). SamaKhristu sikholwa ukuthi leso sithembiso sagcwaliseka lapho uMariya ethi “Yebo” kuNkulunkulu noJesu azalwa emhlabeni.

 

ICatechism yeSonto LamaKatolika ithi endimeni 457 ( CCC 457 ) “Leli gama laba yinyama ngathi ukuze asisindise ngokusibuyisana noNkulunkulu,” owasithanda nathi wathumela iNdodana yakhe ukuba ibe yisihlengo sezono zethu “. “UBaba uthumele iNdodana yakhe njengoMsindisi wezwe” futhi “wabonakaliswa ukususa izono”.   UJohane, umShumayeli Othandekayo unikeza ngokuningiliziwe ekulobeni kwakhe kwevangeli, ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kangakanani. UNkulunkulu ufuna ukuletha leyo Mercy kithi. Hhayi ngegazi lezimbuzi nezimvu ezivela eminikelweni yesono yamasiko amaJuda, kodwa egazini leNdodana yakhe, uJesu lapho sizophinde sihlangane khona kuleso sivumelwano esingunaphakade sothando. Johane 3:16 “Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade” Lapho abazali bethu bonile, lokho kuxhumana okukhethekile kwaphulwa.Ukuze aphinde aphinde ahlangane noNkulunkulu, wayazi ukuthi ngeke sikwazi ukukwenza sodwa futhi sidinga usizo lukaNkulunkulu. UJesu Kristu nguYe kuphela   ngubani ongabuyisa ukuxhumana futhi avule amasango asezulwini ukuze sibe noNkulunkulu. USt. Athanasius, uMbhishobhi wase-Alexandria c.297-373 wabhala encwadini yakhe ethi On the Incarnation pg. 69 “Ngoba akazange enze indalo ngokwayo ungathuli, kodwa siyini emangalisayo kakhulu, ngisho ekufeni kwakhe, ngiqonde esiphambanweni, yonke indalo wavuma ukuthi ngubani waziwa futhi wahlupheka emzimbeni kwakungabangelwa nje isidalwa esingumuntu, kodwa INdodana kaNkulunkulu noMsindisi wabo bonke. ” Yisiphi esinye isenzo sothando ongayicela, ukuthi uNkulunkulu, wayezimisele ukwehla esihlalweni sakhe sobukhosi, ethatha inyama yomuntu bese ezinikela njengomhlatshelo wesihlengo sokuhlengwa kwezwe !

 

2 Kor. 5: 14-15 “Futhi-ke, sibona uJesu, okwesikhashana, owenziwe phansi, ingelosi, egqoke umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yesifiso sokufa, ukuthi ngomusa kaNkulunkulu anganambitha ukufa ngenxa yabo bonke “. UNkulunkulu ngokwakhe wathatha uhlobo lwesigqila. Wathatha lo mzimba obuthakathaka. Wathatha lo mzimba, ngokucabanga kwethu okulinganiselwe kwabantu. UJesu wathatha lomzimba ngoba uyasithanda. Wayefuna ukuxhumana lokho. Akuyona “uNkulunkulu Esesulwini” kodwa ukuthi uNkulunkulu onothando, onayo kuzo zonke izinkinga zakho nezidingo zokuphila.Ukuza ngesimo somzimba, angasithinta kuzo zonke izidingo zethu. Johane 1:14 “ULizwi waba yinyama, wahlala phakathi kwethu, egcwele umusa neqiniso; sibonile inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeNdodana ezelwe yodwa evela kuYise. ” UJohane uMvangeli wasazi futhi waqonda kabanzi emva kwezenzakalo zePhentekoste, ukuthi uJesu wayengu” Ukuhlakanipha Okuphelele “. Lokhu kuhlakanipha yilwazi elingapheli ngoNkulunkulu, iZwi eliphilayo elihlala kanye noNkulunkulu kuze kube nini nanini. I-CCC 461 – “Yenzani le ngqondo phakathi kwenu, okungokwakho kuKristu Jesu, owathi, nakuba ebesesimo sikaNkulunkulu, akabalanga ukulingana noNkulunkulu into okufanele abanjwe, kodwa wazidela, ethatha isimo senceku , ezalwa ngokufana nabantu. Futhi ekwakhiwe ngesimo somuntu wazithoba futhi walalela kwaze kwaba sekufeni, ngisho nokufa esiphambanweni. ” UNkulunkulu wayazi ukuthi uzosindisa kanjani umhlaba. Wazi ukuthi uzobuya nini emhlabeni. UNkulunkulu unguMqambi Omkhulu, futhi icebo lakhe lokusindiswa lalungiswa kusukela eTestamenteni Elidala kuze kube manje. Wayelungiselela umhlaba ngokuza kweNdodana yakhe uJesu.

 

Ku-Incarnation pg. 67 “Ngokuba uma ilanga, elenziwe nguye futhi elibonayo ngathi, lijikeleza ezulwini, lingcoliswa yizidumbu ezithinta umhlaba, futhi alibhujiswa ubumnyama, kodwa kunalokho likhanyisa futhi lihlanza, ikakhulukazi bonke -ukuthi uNkulunkulu kaNkulunkulu, umenzi welanga neNkosi, lapho ekwaziswa emzimbeni engangcoliswanga, kodwa kunalokho, engenakonakala, ahlanzeke futhi ahlanze ngisho nomzimba ofayo. 1 Petru 2:22 “Ngokuba akenzanga isono” Isaya 53: 9 “Futhi akukho nkohliso etholakala emlonyeni wakhe” uJesu, ngubani uNkulunkulu futhi uphelele. Wazizwa konke esikuzwayo. Wabhekana nakho konke okuhlangenwe nakho kodwa akoni. Uqonda izinkinga zethu. Angakwazi ukuhambisana nezidingo zethu. Lapho ufunda ngokujulile eVangelini likaJohane, uJesu ubonisa ukuthi uNkulunkulu unesihe. Ukusuka ekuphulukiseni abagulayo nezinyonga, ekukhululeni abantu emademoni nokuvusa uLazaru kwabafileyo. UJesu wasinika isipho esikhulu kunazo zonke eMzimbeni nasegazini lakhe. Isidlo sakhe sePhasika yilokho esiqhubeka sikwamukela nsuku zonke eMhlatshelweni Ongcwele kaMisa.   UJesu unguNkulunkulu futhi Ungumuntu. I-CCC 475 – “Umkhandlu wesithupha wama-ecumenical, I-Church ivumile ukuthi uKristu unezinhloso ezimbili nemisebenzi emibili yemvelo, i-Divine and Human. Intshisekelo yomuntu kaKristu “Akwenqabe noma aphikisana, kodwa kunalokho uyazithoba ekuthanda kukaNkulunkulu noMninimandla onke.” UJesu Kristu ngesimo somuntu, wasebenzisa izandla zakhe ukudala izinto. Ukuthinta kwakhe kwaphulukisa abagulayo, izwi lakhe lomuntu layala amademoni avela kubantu. Wakhala lapho uLazaru efa. Waba nesilingo eNsimini yaseGetsemane, kodwa wathi kusukela kuMathewu 26:42 ” Futhi, okwesibili, wahamba wathandaza,” Baba, uma lokhu kungenakudlula ngaphandle kokuthi ngiyiphuze, intando yakho yenziwe. “

 

Cabanga ukuthi usejele ngenxa yobugebengu owenze. Sizokuthi utshontshe imali ebhange futhi umusho ukuthi ukukhishwa kwesandla sakho. Ijaji inqume ukuthi isigwebo sakho senzeke kusasa. Uma uphapheme, umlindi uyakutshela ukuthi othile uzimisele ukuthatha isijeziso sakho kuwe. Kuthuswe, ubuze abalindi ukuthi kungani? Baphendula ngokuthi “Ngenxa yokuthi uyakuthanda kakhulu, uzimisele ukuthatha isijeziso ngokugcwele koMbuso kuwe. Uyadlula futhi ubona   le ndoda ende. Awazi igama lakhe (uJesu). Uyabheka futhi uyamomotheka. Ukunika isibusiso ngaphambi kokuthi ahambe ukuze athathe isijeziso sakho. Uyazi enhliziyweni yakho ukuthi unecala. Uyazi ukuthi lokho kwakuwubugebengu futhi wakwenza ngokuzithandela. Noma kunjalo, umuntu ongazange akwazi, ongakaze akubone, wayezimisele ukulahlekelwa isandla sakhe kuwe. Bangaki benu ongaya eGehena kumngani wakho? Ngingeke ngikwazi, futhi futhi ngeke ngithi noma ubani onokwesaba okwesahlulelo sikaNkulunkulu.UJesu wayezimisele ukuhlupheka futhi afe ukufa okubuhlungu ngoba uyasithanda. Wayengumuntu onjengoba wena kanye nami, unguZwi elingunaphakade elenziwe inyama. Wafika emhlabeni ngosuku lukaKhisimusi eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule ukusindisa isintu kuye. Wasisindisa emaketangeni kaSathane futhi wasikhulula ekuthunjweni kwethu kwesono.

Ake siphethe ngalomthandazo. OMninimandla onke futhi Okade enguNkulunkulu onesihe, siyabonga ngokukhetha uJohane umfundi othandekayo ukuba anakekele uMariya, umama kaNkulunkulu.Siyabonga ngoMoya oNgcwele ukugqugquzela iVangeli lakhe futhi usifundise ngokusondelana uNkulunkulu afuna ukuba nakho ekuphileni kwethu. Kwangathi ungasithethelela izono zethu futhi usivumele silungiselele ngokomoya nangokomzwelo ukuza kweNkosi yethu uJesu Kristu. Kwangathi singabazisa ukuzalwa kwakhe njengethemba elisha lomhlaba futhi ngelinye ilanga kufanelekile ukuma phambi kukaNkulunkulu futhi wamukeleke njengenceku Enhle nethembekile. Siyakucela lokhu egameni likaBaba, iNdodana noMoya oNgcwele. Amen.

 

Jabulela Ukhisimusi,

 

Aaron JP

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: