Pagpamalandong 12/16/2018

Nagtan-aw sa Ebanghelyo gikan sa Lucas nga Ebanghelista ( Lucas 3: 10-18 ), gipaambit niya ang Sugilanon kon pila ka mga tawo ang miadto kang Juan Bautista alang sa tambag. Gisultihan ni Juan ang mga tawo nga “ipaambit ang ilang mga kupo kon sila adunay duha, kauban sa bisan unsang dugang nga pagkaon.” Ngadto sa mga maniningil sa buhis, gisultihan niya sila nga “hunong na ang pagkolekta kung unsa ang gireseta”. Alang sa mga sundalo, “ayaw pagpugong sa pagpangilkil, ayaw pagbutangbutang bisan kinsa ug pagkatagbaw sa imong suhol”.   Si Juan Bautista wala nagasulti kang bisan kinsa nga buhaton sa bisan unsang butang nga hilabihan. Usa ka buotan, kasingkasing nga tawo. Ang Biblia gisulat sa estilo sa typology. Kini nagpasabot nga ang usa ka sugilanon usa ka pasiuna sa Bag-ong Tugon.Dinhi si Juan nag-andam sa dalan alang sa pag-abot sa Mesiyas. Gitultulan niya ang mga tawo sa pagbag-o aron mabuksan sa mga pulong sa Manluluwas. Sama sa mga propeta sa Karaan, siya nanawagan sa pagkakabig ug bukas sa buhi nga mga pulong sa Dios nga Labing Gamhanan.

 

Si Juan Bautista mitubag sa mga tawo nga naghunahuna ug nangutana sa ilang mga kaugalingon kung siya ang Mesiyas, ang Manluluwas sa kalibutan. “Ako nagabautiso sa inyo sa tubig, apang sia nga labi pa ka gamhanan sang sa akon nagakari, ang higot sang iya mga sandalyas ako indi takus sa pagbadbad. Siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Ug ang iyang nigo nga paliran anaa sa iyang kamot, ug iyang ginahinloan ang sulod sa iyang balay, ug aron sa pagkuha sa trigo ngadto sa iyang dapa, apan ang mga uhot iyang pagasunogon sa kalayo nga dili arang mapalong. ” Siya nagsulti sa mga tawo nga siya mao ang tawo nga sama kanila. Siya, sama kanila kinahanglan usab ang kaluwasan. Gihimo lamang niya ang kabubut-on sa Dios nga nagpadala kaniya. Siya nagsulti kanila nga siya “dili takus sa pagbadbad sa iyang mga sandalyas”. Ang Anak sa Dios hilabihan ka dako, nga bisan kung siya suod sa iyang presensya, siya dili pa takus nga linalang nga mahimong sunod sa Magbubuhat.Ang Anak sa Dios magpadala sa Espiritu Santo ( Lucas 24:49 ) ug sila makadawat sa gasa nga ilang gikinahanglan sa ulahi aron ipakaylap ang iyang pagtudlo sa tibuok kalibutan. Siya usab moanhi aron sa paglimpyo sa balay. Siya moanhi aron sa paglaglag sa gahum sa yawa ug sa kamatayon ug iyang tigumon kadtong naa sa palibot kaniya nga takus ug dad-on uban kaniya sa paraiso. Ang mga nakasala ug mosalikway kaniya, siya magahukom ug ipadala ngadto sa impyerno.

 

Samtang nangandam kita alang sa pag-abot sa adlaw sa Pasko, atong hinumdoman ang pag-andam sa atong kasingkasing ingon nga gisulti ni Juan ang tanan nga buhaton. Dili kita mag-usik sa usa ka adlaw sa walay pulos nga mga butang, apan sa pagpaningkamot nga buhaton ang buhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ang atong mga kasingkasing kinahanglan nga bukas alang kang Hesus. Wala kita masayud kon kanus-a siya mobalik. Wala kita mahibalo kon kanus-a matapos ang atong panahon dinhi sa yuta. Maminaw kita sa Inahan ni Maria ug sa tambag sa Santo ug kanunay magpunting sa atong pagtagad ngadto kang Kristo. Sa diha nga kita adunay sentro ni Kristo sa atong mga kinabuhi. Kita, uban sa iyang grasya ug kalooy, nakabuntog sa walay pulos nga mga butang ug nagdala sa atong mga igsoong lalaki ug babaye balik sa kalibutan aron sa pagsimba kaniya.

 

Amen,

 

Aaron JP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: