Ukuzindla 11/04/2018

EmaVangelini yanamuhla efunda kuMarku 12: 28-34, sibona umbhali ebuza iNkosi yethu, yimiphi imiyalo enkulu kunazo zonke? UJesu uyaphendula wathi: “Owokuqala uthi:” Yizwani, Israyeli: iNkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi ingomunye, futhi uyothanda iNkosi uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nazo zonke izikhwepha zakho. “Okwesibili yilokhu,” uzothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena “. Lokhu kulandela ukufundwa kokuqala okuvela eNcwadini kaDuteronomi 6: 2-6, uMose unikela abantu imfundo yokuthi kufanele baphile kanjani ngokuvumelana noMthetho. Ucindezela kubantu bakwa-Israyeli, ukuthi kubaluleke kangakanani ukukhonza uNkulunkulu oyedwa weqiniso. Uyabatshela, ukuthi badinga ukuba nomaphi lapho behamba khona.

Uma siya esontweni, kudingeka silungiselele izingqondo zethu ukuze kube nomhlatshelo oNgcwele weMiseni. Kudingeka sikhiphe amafoni ethu, akudingeki sihlakulele i-gum noma sihlanganyele ekukhulumeni okungenalutho. Kudingeka siqaphele uNkulunkulu ngesikhathi esisodwa kuya kwesigamu sehora lokukhulekela. (Amalungelo aseMpumalanga kanye nohlobo olungavamile lweMisa cishe ngehora nengxenye). UNkulunkulu ucela kuphela kithi ukuthi simnike imizuzu engamashumi ayisithupha. Imizuzu engamashumi ayisithupha yokukhulekela okungaphazamiseki. Kodwa-ke, sinabantu abaza esontweni amaminithi ama-10 kuya ku-30 ​​kuya kwesikhathi noma ngemuva kokufunda kweVangeli futhi ubaba wethu ubaba wenza umndeni wakhe. Unamahora angu-23 kulo lonke usuku ukuze uhlanganyele eminye imisebenzi. Mhlawumbe uzibuza wena, uma kuziwa emsebenzini wakho, wakhotheke kangaka ukuba uphapheme futhi uqaphele futhi wenze okusemandleni akho kumqashi wakho ilungelo? Hhayi, kungani ungenzani kuLowo oyedwa, Weqiniso noMninimandla onke? Ubaba wethu osezulwini akasifanele yini isikhathi sethu nendawo yokuzinikela kuye?

Uma sibheka omunye umuntu, ingabe sibheka ukuthi ngamehlo kaKristu? Uma sibona uKristu kwabanye abantu, singamthanda lowo muntu ngokugcwele. Ngenxa yokuthi uyithando elungile, singathandaza kuMuntu Wesibili weNgcwelengcwele Engcwele kakhulu ukuba asinike umusa wokuthanda okuningi ngendlela akwenzayo. Wonke umuntu lapha uzwile mayelana nomthetho wegolide. Kumelwe siziphike nsuku zonke, sithathe isiphambano sethu bese simlandela. Kumele sibonise isihawu hhayi nje labo abasithandayo, kodwa nalabo abathokozelayo futhi basisondeza. Thina, njengesonto lonke kumele njalo sithandazele ukuguqulwa emhlabeni. Akufanele nje sikhulume ngothando lukaKristu, kodwa futhi sihambe endleleni kaKristu kubo bonke esihlangana nabo. Masibuze uMama wethu Obusisiwe lapho sithandaza i-rosary ngokuncenga kwakhe komama nesiqondiso sendlela yokuthandana ngokujulile njengoba ayemthanda indodana yakhe uJesu.
Kwangathi Uthando lukaNkulunkulu uBaba lungabonakalisa ngaphakathi kwengxenye yethu yangaphakathi yemiphefumulo yethu. Kwangathi iNdodana yakhe, uJesu isifundisa ukuthethelela nokwamukelana nokuthi uNkulunkulu uMoya oNgcwele ulethe injabulo nokugcwaliseka kuhambo lwethu lwansuku zonke empilweni. Amen!
Ubusiswe njalo,

Aaron JP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: