Ukuzindla # 1 10/21/2018

NgeSonto Lamashumi amabili Nesishiyagalolunye Esikhathi Esivamile
Ukufunda 1: IS 53: 10-11
AmaHubo: IHubo 33: 4-5, 18-19, 20, 22
Ukufunda kwesibili: HEB 4: 14-16
IVangeli: MK 10: 35-45
Kwangathi isibusiso sikaNkulunkulu uYise, isihe seNdodana yakhe kanye nothando oluvuthayo loMoya oNgcwele lube phezu kwakho!
Njengoba siya endaweni yethu yokukhulekela namhlanje, kwangathi singacela uMama wakhe, iNdlovukazi Enhle Yezulu nomhlaba nabo bonke abangcwele ukusisiza ukuba sigxile ekukhulekeleni kukaNkulunkulu. Masihambe ngempilo yethu yansuku zonke njengoba sivula izinhliziyo zethu ukuzwa amazwi akhe angcwele.
Ukufundwa kokuqala kuvela kuMprofethi u-Isaya. Izwi eliNgcwele likaNkulunkulu lilotshwe kuTypology. Okusho ukuthi iTestamente Elidala likaNkulunkulu lixhunywe eTestamente Elisha elithathwe kuKristu kubafundi bakhe. Lapha umprofethi u-Isaya ukhuluma ngoKristu, ozojabulisa uYise ngokuvuma ukufa kwakhe, ukufa kwakhe esiphambanweni. Isisindo sesono sezwe siphezu kwakhe. Ungewundlu elingenasici, elinikezwa nguMpristi oPhakeme wokuhlanza izono zesintu. Lokhu kuyathokozisa kakhulu kuNkulunkulu, ngoba nguye kuphela ongakwazi ukuletha iSivumelwano Esisha sokubuyisa ubuhlobo phakathi kukaNkulunkulu noMuntu. Inzalo yiSonto. Ngegazi eliyigugu likaJesu, iSonto lakhe liyokhula futhi lisakaze emhlabeni jikelele. Abaningi bayokufa ngegama likaJesu. Umhlatshelo wabo uzokufakazela ukholo futhi ulethe imiphefumulo eminingi kuMninimandla onke.
Ekufundeni kwesibili, uSt. Paul utshela amaHeberu ukuthi uJesu, ngubani iNdodana kaNkulunkulu edlula kulokhu kuphila ukuhlala esihlalweni sakhe sobukhosi. Uye wabhekana nesilingo esisodwa esisodwa ngenxa yobuntu bakhe, kodwa, akenzanga. Weza ukuzofela thina. Isihlalo sakhe sikaMercy sivulekile, futhi usekulungele ukwamukela konke. Kumelwe sithembele kuye ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Ngokuba isibindi namandla avela kuye. UNkulunkulu nguyena kuphela onganikeza uMsindisi Ongcwele (http://ccc.usccb.org/flipbooks/catechism/index.html#488) Umcabango weCCC 2023 uyisipho esiyingqayizivele sokuphila kwakhe uNkulunkulu asenza kithi; lifakwe nguMoya oNgcwele emphefumulweni ukuwuphulukisa ngesono nokuwungcwelisa.
Ukufundwa kweVangeli, sifunda ukuthi uJakobe nomfowabo uJohane bazama ukucela uJesu ngesicelo Esikhethekile. Bafuna ukuhlala ohlangothini olungakwesokunxele lukaJesu. Kodwa iNkosi ibabuza, “Awukwazi ukuthi yini oyicelayo. Ungayiphuza yini indebe engiyiphuzayo noma ubhapathizwe ngobhapathizo engibhapathizwa ngalo?” Bobabili baphendula ukuthi singakwazi. UJesu wabe esetshela ukuthi bayothola lokho, kodwa ukukhetha ukuthi ngubani ngakwesobunxele sakhe nangakwesokudla akusikho kuye, ngoba sekulungisiwe kakade. Ingabe ugijime kubantu, abazicabangela bona “Manje ukuthi nginguNgqongqoshe we-Euchariste noma umsizi ohola ebandleni noma ngisebenza ehhovisi likabhishobhi, ukuthi ngifaneleke kakhulu. Nginikele kakhulu eSontweni, ngakho kufanele ngibusiswe? “Cha, bafowethu nodadewethu, kumele sihlale sithobekile. Akufanele sibheke ingcebo yasemhlabeni noma siyakhele lapha. Sidinga ukwakha ingcebo yethu ezulwini. UJesu wathi: “Kepha othanda ukuba mkhulu phakathi kwenu uyakuba yinceku yakho; noma ubani ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu uyoba yisigqila sabo bonke. Ngokuba iNdodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kodwa ukukhonza nokunikela impilo yakhe ibe yisihlengo sabaningi. “UJesu uyiNkosi yamaKhosi, kodwa, ekuthobekeni kwakhe emhlabeni, ufuna ukuba sikhumbule labo abanenhlanhla. ukukhonza eSontweni wena noma kuNkulunkulu? Sonke sinemvelo ewilekile futhi kwabaseRoma 3:23 “ngoba bonke bonile futhi bahluleka enkazimulweni kaNkulunkulu” Kwangathi singahlala sibeka uNkulunkulu kuqala ngaphambi komunye umuntu.
Ake sivale nalo mthandazo,
Nkulunkulu, siyabonga ngokusinika igama lakho eliyigugu kakhulu. Ngaphandle kweVangeli, singaba njengezingane ezilahlekile zihambahamba. Siyabonga ngokusithatha ngesandla bese usinika umama wakho uMariya. Kwangathi uthando lwakhe lwamaMama lusifihla ngothando lwakhe futhi luholele kuwe iNkosi uJesu. USt Stephen, wena owafa ukuvikela ukholo, kwangathi singacela uMoya oNgcwele ukuba nesibindi sokukhuluma iqiniso futhi sikwazi ukulalela izwi likaNkulunkulu uMninimandla onke ezinhliziyweni zethu. NgeRosari ezandleni zethu naseZwini eliPhakade likaNkulunkulu emakhaya ethu, kwangathi singasakaza iVangeli ezindaweni ezikude zomhlaba. Amen!
Ubusiswe njalo,
Aaron J.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: