Pagpamalandong # 1 10/21/2018

Ikaduha ang ikasiyam nga Domingo sa Ordinaryong Panahon
1st Reading: IS 53: 10-11
Salmo 33: 4-5, 18-19, 20, 22
Ikaduhang Pagbasa: HEB 4: 14-16
Ebanghelyo: MK 10: 35-45
Hinaut nga ang Panalangin sa Dios Amahan, ang Kalooy sa iyang Anak ug ang nagdilaab nga Gugma sa Balaang Espiritu maana kanimo!
Samtang kita moadto sa atong dapit sa pagsimba karon, mahimo unta kita mangutana sa iyang Inahan, ang Dalaygon nga Rayna sa Langit ug yuta ug ang tanang mga santos aron pagtabang kanato nga mag-focus sa pagsimba sa Dios. Biyaan nato ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi samtang atong ablihan ang atong Kasingkasing aron madungog ang sagradong mga pulong.
Ang una nga pagbasa gikan sa Propeta Isaias. Ang Balaang Pulong sa Dios gisulat sa Typology. Nagpasabot nga ang Daang Tugon sa Dios nalambigit sa Bag-ong Tugon nga gipasa gikan ni Cristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Dinhi si Propeta Isaias naghisgot mahitungod sa Kristo, kinsa makapahimuot sa iyang Amahan pinaagi sa pagdawat sa iyang kamatayon, ang iyang kamatayon didto sa Krus. Ang kabug-at sa sala sa kalibutan anaa kaniya. Siya ang walay buling nga nating karnero, kinsa gitanyag sa Labawng Sacerdote sa paghugas sa mga sala sa katawhan. Kini labaw nga makapahimuot sa Dios, tungod kay siya lamang ang makadala sa Bag-ong Pakigsaad sa pagpasig-uli sa relasyon tali sa Dios ug Tawo. Ang mga kaliwat mao ang Simbahan. Pinaagi sa Precious Blood ni Jesus, ang iyang Simbahan motubo ug mokatap sa tibuok kalibutan. Daghan ang mamatay alang sa Ngalan ni Jesus. Ang ilang sakripisyo mosaksi sa pagtuo ug magdala og daghang mga kalag ngadto sa Makagagahum nga Dios.
Sa ikaduha nga pagbasa, si San Pablo nagsulti sa mga Hebreohanon nga si Jesus, nga mao ang Anak sa Dios milabay gikan niini nga kinabuhi aron molingkod sa iyang Trono. Nasinati niya ang matag tintasyon tungod sa iyang tawhanong kinaiya, hinoon, siya wala makasala. Mianhi siya aron mamatay alang kanato. Ang iyang lingkoranan sa Kalooy bukas, ug siya andam nga modawat sa tanan. Kita kinahanglan nga mosalig kaniya sa atong adlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Kay ang kaisug ug ang kusog nagagikan kaniya. Ang Dios lamang ang makahatag sa Sanctifying Grace (http://ccc.usccb.org/flipbooks/catechism/index.html#488) CCC 2023 Ang grasya nga balaan mao ang walay bayad nga gasa sa iyang kinabuhi nga gihimo sa Dios kanato; kini madala sa Espiritu Santo ngadto sa kalag aron sa pag-ayo niini sa sala ug sa pagbalaan niini.
Ang pagbasa sa Ebanghelyo, atong mabasa nga si Santiago ug ang iyang igsoon nga si Juan naningkamot sa pagpangayo kang Jesus alang sa Espesyal nga hangyo. Gusto nila nga molingkod sa tuo ug wala nga bahin ni Jesus. Apan ang Hari nangutana kanila, “Wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kopa nga akong imnon o sa pagpabautismo sa bautismo nga ako gibautismohan?” Sila mitubag nga mahimo nato. Dayon gisultihan sila ni Jesus nga sila makasinati niana, apan sa pagpili kinsa ang sa iyang wala ug tuo dili makaangkon kaniya, kay andam na kini. Nakasulay ka ba sa mga tawo, kinsa naghunahuna sa ilang kaugalingon “Karon nga ako usa ka Eucharistic Minister o usa ka lead helper sa simbahan o ako nagtrabaho sa opisina sa obispo, nga ako angayan sa pinakamaayo. Daghan kaayo kong gihatag sa Simbahan, busa kinahanglan kong gantihan? “Dili, akong mga kaigsoonan, kinahanglang magpabilin kitang mapainubsanon. Kinahanglan nga dili kita mangita sa yutan-ong mga bahandi o tukuron kini dinhi. Kinahanglan naton tukuron ang aton bahandi sa langit. Si Jesus miingon, Hinonoa, bisan kinsa nga buot mahimong daku taliwala kaninyo mahimo nga inyong sulugoon; Bisan kinsa nga buot mahauna kaninyo kinahanglan maulipon sa tanan. Kay ang Anak sa Tawo wala moanhi aron alagaran apan sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga usa ka lukat alang sa kadaghanan. “Si Hesus mao ang Hari sa mga Hari, apan, sa iyang pagpaubos sa kalibutan gusto niya nga atong hinumduman kadtong mga kabus. nga nag-alagad sa Simbahan alang sa imong kaugalingon o alang sa Dios? Kitang tanan adunay pagkapukan nga kinaiya ug Mga Taga Roma 3:23 “kay ang tanan nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Dios” Hinaut nga kanunay natong unahon ang Dios atubangan sa tanan.
Atong tapuson kining pag-ampo,
Dios, kami nagpasalamat kanimo tungod sa paghatag kanamo sa imong labing bililhong pulong. Kung wala ang Ebanghelyo, mahisama kita sa mga nawala nga mga bata nga naglakaw. Salamat sa imong pagdala kanamo ug paghatag kanamo sa imong Inahan nga si Maria. Hinaut nga ang iyang Inahan nga gugma motabon kanato uban sa iyang kainit ug dad-on kami kanimo nga Ginoong Jesus. Si San Esteban, ikaw nga namatay nga nagdepensa sa pagtoo, hinaut nga kita mangayo sa Espiritu Santo alang sa kaisug sa pagsulti sa kamatuoran ug makahimo sa pagpamati sa tingog sa Makagagahum nga Dios sa atong mga kasingkasing. Uban sa Rosaryo sa atong mga kamot ug ang Mahangturong Pulong sa Dios sa atong mga panimalay, hinaut nga atong ipakaylap ang Ebanghelyo ngadto sa halayo nga bahin sa yuta. Amen!
Pagdayeg kanunay,
Aaron J.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: