Waarom is de rozenkrans zo belangrijk om te bidden?

De Here God geeft ons veel werktuigen in onze strijd tegen de duivel en zijn volgelingen. Ten eerste hebben we het Levende Woord dat ons is gegeven door het Woordgemaakte vlees, Jezus Christus. Hij gaf alle volmacht en kracht door aan zijn discipelen Matt 28: 18-20 “Toen kwam Jezus tot hen en zei:” Alle autoriteit in hemel en op aarde is mij gegeven. Ga daarom en maak discipelen van alle naties, doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leer ze te gehoorzamen aan alles wat Ik je geboden heb. En ik ben zeker altijd bij je, tot het einde van het tijdperk. “Toen Christus de sleutels aan Petrus gaf, werd zijn kerk hier op aarde gevestigd. We krijgen alles wat we nodig hebben om grote discipelen te worden. Nu is de vraag die sommigen misschien hebben, waar in de Bijbel zei Jezus om de Rozenkrans te bidden? Makkelijk antwoord, je kijkt naar Luke 1: 28-31 NBG. “En de engel kwam tot haar binnen en zei: Wees gegroet, gij die zeer begunstigd zijt, de Heer is met u: gezegend zijt gij onder de vrouwen. En toen zij hem zag, was zij verontrust over zijn uitspraak en wierp zij in gedachten welke begroeting dit zou zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En, zie, je zult zwanger worden en een zoon baren, en zijn naam Jezus noemen. “De reden waarom ik de King James-versie van de Schrift heb opgenomen is om aan mijn niet-katholieke broeders en zusters te laten zien dat engelen zijn boodschappers van de almachtige God. De engel Gabriël werd gezonden om het woord van God de Vader over te brengen aan dit Joodse meisje dat was uitgekozen om het “Woordgemaakte vlees” te houden, dat later onder ons woonde. (Johannes 1:14).

De Meditaties van de Rozenkrans, wanneer je alles neerbreekt, is het Nieuwe Testament gegeven over het leven van Christus vanaf zijn geboorte tot de kruisiging en zijn hemelvaart naar de hemel om aan de rechterhand van de Vader gezeten te zijn. De meeste mensen lezen de bijbel niet zo vaak als zou moeten. Dit is een eenvoudige manier om de heilige woorden te begrijpen. Omdat wij als christenen weten dat de Bijbel “levend” is, zal de Heilige Geest ons hart en onze geest openen om de waarheid te zien. Hoe kostbaar het is om tijd te besteden aan het mediteren op het leven van onze Meester met dit liefdevolle gebed. Latria (Grieks) – De manifestatie van onderwerping en erkenning van afhankelijkheid die te danken is aan een ongeschapen wezen (God). Dit betekent dat alles wat we in de wereld hebben alleen te danken is aan God en aan God. Als we bidden, bidden we en offeren we God. Hij is het allerhoogste wezen. Hij is de gever van het leven en onze voeding. We worden niet gered door de engelen, die geschapen wezens zijn, noch worden we gered door de heiligen of zelfs de gezegende maagd Maria. Zij is ook een geschapen wezen. Wat de kerk leert, we kunnen naar diegenen kijken die voorbeelden van ware heiligheid bieden. Voorbeelden die worden herkend. Net zoals je naar je ouders of rolmodellen kijkt die een positieve invloed op je aardse leven kunnen hebben, kijken we naar de Moeder van de Allerhoogste, omdat ze werd verwekt zonder zonde, en een volgeling was van haar Zoon Jezus helemaal tot aan de voet van het kruis, waar ze haar zoon zag, gemarteld, geslagen en ter dood gebracht. Dulia (Grieks) – De manifestatie van onderwerping en eerbied die terecht aan een geschapen wezen wordt gegeven. Dit is iedereen die een voorbeeldig voorbeeld is geweest van het volgen van het leven van Jezus Christus. Van je voorganger tot coördinator van je bijbelstudie. Van martelaren uit de vroege kerk tot Paulus de apostel, we hebben veel mensen die de Heer heeft opgewekt om ons te laten zien hoe we “een levende getuige” van het Woord kunnen zijn. De Aartsengel Gabriël levert opnieuw de gesproken woorden van God en Maria is het beste voorbeeld van hoe “Ja” tegen God te zeggen en “ja” te zeggen tegen Gods goddelijke voorzienigheid!

De duivel haat ons. Hij haat het dat we Jezus volgen en zijn woorden lezen. Hij zal proberen ons te verleiden om van God af te wijken en ons op weg naar de hel te leiden. God heeft ons in zijn oneindige genade al een hulp om te helpen beloofd. Kijk terug naar Genesis 3: 14-15 “De Here God zei tegen de slang:” Omdat u dit hebt gedaan, bent u vervloekt boven al het vee en bovenal de dieren van het veld; op uw buik zult u gaan, en stof zult u eten al de dagen van uw leven. Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht; hij zal je hoofd kneuzen, en je zult zijn hiel vermorzelen. “De vrouw waar God over spreekt is de Nieuwe Eva, de Heilige Maagd Maria. Jezus is de nieuwe Adam die heeft geholpen onze relatie met God terug te brengen, omdat hij het perfecte zondoffer was voor de verlossing van de wereld. De rozenkrans is een wapen, samen met de Bijbel om de duivel te steken. Hij weet dat hij machteloos is als iemand op de weg van de Heer wandelt. Hij heeft geen macht over ons tenzij we ons aan hem overgeven. Wij zijn gelovigen in Christus Jezus en we moeten dagelijks onze bepantsering aantrekken, zoals Paulus zegt in Efeziërs 6: 10-18. “Ten slotte, wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Trek de hele wapenrusting van God aan, opdat u in staat zult zijn om tegen de plannen van de duivel te staan. Want we worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de autoriteiten, tegen de kosmische machten over deze huidige duisternis, tegen de geestelijke krachten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u in de boze dag kunt weerstaan ​​en alles hebt gedaan om standvastig te blijven. Sta daarom, vastgemaakt aan de gordel van de waarheid, en het borstschild van gerechtigheid opgelegd, en als schoenen voor uw voeten, de gereedheid gegeven door het evangelie van vrede geschonken. Neem in alle omstandigheden het schild des geloofs op waarmee je alle vlammende pijlen van de boze kunt doven; en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, wat het woord van God is, altijd biddend in de Geest, met alle gebed en smeking. Blijf daarom waakzaam met al het doorzettingsvermogen en bid voor alle heiligen: “Laten we onze rozenkransen en bijbels ophalen. Elke discipel moet onze wapens plukken en deze strijd bevechten! Tot God de Glorie en moge zijn naam voor altijd en eeuwig gezegend worden, Amen!
Het beste,
Aaron J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: