Ikaw ba ang sunod nga Mateo?

Ang pagtawag ni Mateo
Mateo 9: 9-13 – Samtang si Jesus mipadayon gikan didto, iyang nakita ang usa ka tawo nga ginganlan Mateo nga naglingkod sa buhatan sa maniningil sa buhis. Nagsunod siya kay Jesus, kag nagsunod siya sa iya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, daghang mga maniningil sa buhis ug mga makasasala ang miduol ug mikaon uban kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Ug sa pagkakita niini sa mga Fariseo, nanag-ingon sila sa mga tinon-an niya: Nganong nagakaon ang inyong Magtutudlo kauban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? Apan sa pagkadungog niini ni Jesus, siya miingon, “Ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton; Apan adtoa ug tun-i ninyo kong unsay kahulogan niini: Ako nagapangita ug kalooy ug dili halad; kay wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala sa paghinulsol.
Si bisan kinsa dali makasulti sa ilang kaugalingon, “kung gitawag ako ni Jesus, andam kong moadto ug mahimo nga iyang tinun-an.” Apan magmatinuoron ka sa imong kaugalingon, mahimo ba nga imong biyaan ang tanan aron mosunod kang Kristo? Hapit na natapos ang paghatag sa pisikal nga mga butang sama sa salapi o kabantog o bisan unsang materyal nga mga butang. Adunay daghang mga panig-ingnan sa mga lalaki ug babaye kinsa mipili sa kakabus aron sa pag-alagad sa Ginoo. Ang labing lisud nga butang nga mohunong mao ang pagpugong. Makasulti kita nga oo, nagasalig ako sa Ginoo, Apan …. kami gusto nga makontrolar ang manibela. Sa akong hunahuna mao kini ang labing makahadlok nga buhaton. Kini tawhanong kinaiya nga gusto makontrolar ang usa ka butang. Unsa ang imong imnon o kaonon. Ang imong plano nga buhaton sa imong pamilya, panahon sa trabaho, ug uban pa. Ang atong mga kinabuhi karon gisentro sa panahon ug pagkontrol. Nahimo kini nga bahin sa kinabuhi.
Tugoti ako sa paglumpag niining piraso sa piraso. Gusto nakong itutok ang reaksiyon ni Jesus. Nahibal-an namon kag nagapati nga sia ang ginpadala sang Dios nga Amay. Nahibal-an namon nga sa sini nga tion nagalibot sia sa Israel nga nagabantala sang Maayong Balita kag nagtawag sa mga tawo nga magsunod sa iya. Samtang nagalakat si Jesus kag nakita niya ini nga tawo gikan sa malayo, ano sa banta mo ang reaksyon sang agalon? Ingon ba siya nga nasuko sa usa ka tawo? Ang mga maniningil sa buhis dili kaayo sama sa komunidad, tungod kay nakita sila nga nangolekta og salapi alang sa mga Romano nga mga nag-okupar. Dili, nahibal-an na ni Jesus sa iyang kasingkasing nga gibati ni Mateo nga dili takus nga mosunod sa Dios. Gisugdan ni Jesu-Kristo kining tawhana uban ang gugma ug kalooy. Siya naglakaw padulong kang Mateo uban ang gugma ug gusto nga dad-on siya ngadto sa iyang panon. Mahimo nga gibati ni Mateo ang usa ka gamhanan, dili matukib nga tawo nga hapit na mosulti. Mahanduraw ko nga tingali, sa kinahiladman sa iyang kasingkasing nasayud siya nga ang Dios hapit na mosulti. Ang gahum ni Cristo hapit na ipakita sa makasasala. Si Jesus, misulti ug miingon, “Sumunod ka kanako”. Si Mateo wala mangutana kang Jesus, “kinsa ka man?” “Nganong kinahanglan mosunod sa usa ka tawo nga wala nako masayud” mahimo nga adunay usa ka gatusan ug usa ka lainlaing mga rason sa paghagit niini nga tawo. Siya wala. Nagtindog siya kag nagbiya sa iya obra kag nagsunod sa iya.
Gidapit ni Mateo si Jesus sa iyang balay. Depende kung unsa nga salida niini nga talan-awon ang imong natan-aw sa imong kinabuhi, nahibal-an na nimo ang mga Pariseo nga nagreklamo na mahitungod niini. “Unsaon man niining tawhana, kinsa nagtawag sa iyang kaugalingon nga usa ka Rabbi, nangaon ug nanginom uban niining mga tawhana?” Kining “dili takus, daotan nga mga tawo”. May kaila ka ba nga “mga Pariseo” sa imong kinabuhi? Nakita ba nimo ang usa ka tawo nga mahukmanon, gihunahuna sa kaugalingon nga matarong nga mga tawo nga mas maayo pa kay niadtong wala sa ilang kahimtang? Sila tingali masina, tungod kay si Jesus miadto sa pagkaon uban sa mga makasasala, inay sa mga “hingpit ug matarung”. Unsay gibuhat ni Jesus? Siya nakadungog niini ug nagbadlong kanila. Si Mateo mibati nga mapainubsanon nga kining dakung magtutudlo motawag kaniya, iyang gitanyag si Hesus sa pinakamaayo. Gitanyag niya ang pinakamaayo nga pagkaon, ang labing maayong mga ilimnon, ang labing maayong lingkuranan sa balay. Pagkataas sa usa ka dungog nga iyang gipakita kang Jesus.

Si Jesus miingon nga wala siya moanhi sa pagtawag sa mga matarung, apan ang mga makasasala sa pagkakabig. Ang unang lakang mao ang pagtugyan sa tanan ngadto sa Dios. Kinahanglan gayud nga ikaw mamatay sa kaugalingon, sa lain nga bukas sa pulong sa Dios. Kinahanglan kita nga magkat-on sa pagbiya sa mga butang nga labing nahadlok kanato. Makasulti kita sa pulong, “Itugyan ko ang akong kinabuhi kanimo”, apan kon dili ka mosurender sa imong kasingkasing, nan ang imong giugbok. Dili nimo masinati ang tinuod nga kagawasan. Human sa pagtubag sa pagtawag sa Ginoo, imong gidapit si Hesus sa imong kasingkasing ug kinabuhi, imong gitugotan ang mga bag-ong grasya gikan sa langit aron matandog ang imong kasing-kasing ug makatugot sa Magbubuhat nga molihok kanimo. Sakit kaming tanan. Kini dili kinahanglan nga usa ka pisikal nga sakit, apan usa ka espirituhanon. Kon kita adunay sakit sa atong mga kalag, ang atong mga lawas ug hunahuna mag-antus. Dili kita mahimong bukas sa tingog sa Balaang Espiritu, ug kini nagpalisud sa pagpaminaw sa Dios nga nagtawag kanimo. Ang “kalooy” nga gisulti ni Kristo sa mga Pariseo mao ang espirituhanong kaayohan sa iyang paglalang. Ang kalooy makita sa daghang mga porma. Gikan sa pagpakaon sa gigutom, pagsul-ob sa hubo o sa pinansyal nga pagtabang sa mga nanginahanglan, matag adlaw adunay higayon nga atong sundogon si Kristo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Gibati nako nga kini nga calling mas lawom tulo ka adlaw ang milabay. Gitultulan ako sa Dios niini nga panaw. Sama sa paglusot sa usa ka sibuyas, siya nagpangilat sa tibuok kong kinabuhi. Bag-o pa lang sa tuig 2016 hangtud karon. Ang Ginoo nagbugalbugal kanako uban sa mga grasya. Human sa paggugol og duha ka adlaw sa Blessed Sacrament, ang Dios nakahimo sa pagputol sa baso sa akong kasingkasing, nga nagtugot kanako sa tinuud nga pagsunod kaniya ug magmasulundon sa iyang tawag alang sa akong personal nga bokasyon. Mga kaigsoonan, kinahanglan nga dili na kita maghupot sa mga butang nga dili nato mapugngan. Kon gusto gyud kitang magmahingpit, ilansang sa krus ang imong kaugalingon ngadto sa Dios ug ipakita niya ang iyang kahayag sa imong kasingkasing ug kalag. Pinaagi lamang sa Dios, matuman ba ang iyang himaya. Tuguti siya nga gamiton ka isip instrumento sama ni San Pablo, sama sa St. Mateo. Kitang tanan dili takus nga mga binuhat, apan uban sa mga grasya ni Kristo, siya makagamit kanato aron ipakaylap ang mensahe sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Tungod sa pagkakabig sa mga kalag ug sa kaluwasan sa ubang mga tawo. Magmalig-on ug sama kang Mateo, tubaga ang tawag ug ayaw paglantaw balik sa akong mga igsoong lalaki ug babaye. Ayaw paghinumdom!
Labing maayo,
Aaron J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: