Ang bililhong halad ni Kristo

Hinaut nga ang Panalangin sa Makagagahum nga Dios ug ang panaghiusa sa Balaang Espiritu moabut sa tanan kong mga magbabasa karon!
Dihang Hunahunaon nato ang atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo, unsay naa sa imong hunahuna? Maluluy-on? Mapuanguron? Bayani? Gusto nakong hunahunaon ang Atong Ginoo ingon nga usa ka Manluluwas, nga kita ingon nga tawhanong tawo makapangabudlay ug maningkamot nga masundog sa atong mga kinabuhi. Ang Hataas nga Saserdote sa mga Hudiyo mao ang pangulo sa klase sa Levihanon, kinsa napili nga magdala sa halad nga walay buling nga karnero atubangan sa Labing Gamhanan nga Dios sa Templo. Si Jesus, nga ginhimo sang Dios nga tawo, amo ang matuod nga Mataas nga Saserdote nga naghalad sang iya kaugalingon, nga wala sing depekto kag walay sala nga halad sa Dios nga Amay. CCC 613 “Si Cristo nga kamatayon usa ka halad pasko, nga nagatuman sa pagtubos sa tawo. Mao kini ang sakripisyo sa usa ka Bag-ong Kasabutan, nga nagpasig-uli sa tawo diha sa kadugtongan sa Dios pinaagi sa kapasayloan sa mga sala. “Sama sa pagsaulog sa mga Judio sa ilang unang Paskuwa, sa dihang ang Dios nag-andam sa pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa pagwisik sa dugo sa ilang atubangan ang mga pultahan nagdilaab sa ilang mga panganay nga mga anak. Si Cristo, kinsa ang dugo nga prefecte, naghalad niini sa dihang gilansang siya aron mahugasan ang mga sala sa nangagi, karon ug alang sa umaabot nga tawhanong kaliwatan.

Ang CCC 1366 “Ang Eukaristiya sa ingon usa ka sakripisyo (nga gipresentar) ang sakripisyo sa krus” Sa dihang ang atong Pari, nga gipili gikan sa sunod nga mga Apostoles, nagsaulog niining taas nga kasaulogan sa pagbag-o sa iglesia, Kalbaryo atubangan sa atong mga mata. Nahibal-an ko nga adunay pipila nga didto nga nagtuo nga si Hesus wala gayud nagpasabut sa pagkaon sa tinuod nga unod ug tinuod nga dugo gikan sa Juan Kapitulo 6, Apan kon imong tan-awon ang Mateo Kapitulo 26:26 Si Hesus nagsugo sa iyang mga disipulo nga “Kuha ug kaon, kini ang akong lawas” o Buhat 20: 7 “unang adlaw sa semana sa dihang kami nagkatigum aron sa pagpikaspikas sa tinapay” Kini dili usa ka “simbolo”, kini usa ka tinuod nga lihok sa pagbalik sa sugo nga gikan sa Dios sa Iyang Kaugalingon. Siya ang matuod nga nating karnero, kinsa mihalad sa iyang kaugalingon atubangan sa Labing Gamhanan nga Dios aron ipahigawas kita gikan sa sala gikan sa walay katapusan. CCC 1366 “Sa katapusan nga panihapon, gibilin ni Cristo ang usa ka makita nga sakripisyo. “Aron ang pari o ang obispo magpatindog kaniya (Host) ug magasulti sa katapusan nga mga pulong sa atubangan sa Amahan nga Amahan, siya nagbanhaw kang Kristo, nga labaw sa tanan nga mga ngalan. Ang tanan nga tuhod kinahanglan nga moyukbo, ang matag dila sa yuta kinahanglan mokumpisal, nga kini mao si Jesus, ang Kordero sa Dios nga magakuha sa kasal-anan sa kalibutan, Malipayon kadtong takus sa panihapon.

Akong gibati nga kon magkahiusa kita isip komunidad sa atong simbahan, una namong paminawon ang gisulat nga pulong. Ang buhing pulong ug ang atong Pastor naghisgot bahin sa pagbasa karon. Ginaamuma kita sa buhing pulong sa Dios. Usa ka pulong nga gipasa gikan sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan. CCC 2099 “Husto ang paghalad sa sakripisyo ngadto sa Dios ingon nga ilhanan sa pagsimba, pasalamat, pangamuyo ug kaambitan.” Kon magtigom kita sa simbahan, kini dili lamang aron pagtuman sa obligasyon. Usa ka “pagsusi sa kahon” ug unya pagabuhaton bisan unsa ang atong buhaton. Dili! Ania kami aron mosimba kang Cristo! Kini atong moral ug espirituhanong katungdanan. Hunahunaa kini sama niini. Ang Dios nga gamhanan ug nahibal-an, nangayo lamang kanimo nga mogahin og usa ka oras … usa ka oras sa imong panahon dinhi sa yuta sa pagdayeg ug pagsimba kaniya. Aduna ka pa’y 23 ka oras sa adlaw nga buhaton ang angay nimong buhaton. Kon maghatag ka sa Ginoo, iyang panalanginan ang imong oras balik. Gitanyag nako kini nga mga paagi aron makatabang kanimo nga mas mahimong “Nasentro ni Cristo” sa imong kinabuhi

• Integridad – Hatagi ang Ginoo ug matinud-anon nga panahon alang sa pagdayeg ug pagsimba
• Kaisug – Daw sayon ​​lang nga paminawon ang imong mga higala ug moingon, Ang Dios anaa bisan asa, nganong kinahanglan kong moadto sa simbahan? Magmaisugon ka ug matul-id aron ang Dios mahimuot kanimo! Adto sa simbahan
• Pagkamabination-Pagpuyo sa usa ka kinabuhi diin ikaw wala lamang magtagad sa mga sakop sa imong pamilya, apan usab kadtong wala nimo mahibaloi. Ipakita ang kalooy kanimo nga gusto nga si Jesus magpakitag kaluoy.
• Pagrespeto – Kung anaa ka sa simbahan, pabilin sa imong telepono ug padayon nga mag-istoryahanay hangtud human sa simbahan. Hinumdomi … ang Dios anaa gayud sa imong atubangan. Gisugyot ko nga imong ihatag
• Pagkamatinud-anon – Ayaw pagdawat sa Lawas ug Dugo ni Kristo sa mortal nga sala. Usa kini ka pagsalikway ug mahimong gasto sa imong kalag kon dili mahinulsulon
• Pasidungog – Kon mosimba ka, ayaw pagsulod sa usa ka t-shirt ug tan-awon nga sama kanimo nga nagkamang gikan sa higdaanan, pag-adto sa imong pinakamaayo ug mahimong presentable sa atubangan sa Agalon
• Pagkamaunongon- Pagmatinud-anon sa walay katapusang pulong sa Dios. Kung atong gihigugma si Kristo, nan kinahanglan usab natong pas-an ang atong krus ingon sa iyang gisugo. Kinahanglan kita magmaya sa atong pag-antus aron sa pagdala kanato ngadto sa labaw nga pagkabalaan.

Kinahanglan kita kanunay magpasalamat sa Ginoo. Kinahanglan kitang magpasalamat kanimo tungod sa gininhawa nga among nakuha. Ang katakos sa pagkaon, pag-inom ug paglihok sa iyang paglalang. Sa batan-on pa ako, wala ako maghunahuna mahitungod sa Dios gawas kung ako anaa sa kasamok. Indi ka magkadto sa Amay sa malain nga mga tion, kundi sa maayo nga mga tion! Girekomendar ko nga ang imong tanyag nga gihatag sa mga Misa. Ngano? Kitang tanan nagkinahanglan sa kalooy sa Dios. Kung walay mga grasya ni Jesu Cristo, dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka Balaang Misa nga ginatanyag alang kanimo sa panahon nga ikaw buhi, mas bililhon sa usa ka libo kung ikaw patay (http://www.philomena.org) CCC 2637 “Ang Pagpasalamat nagpakita sa pag-ampo sa simbahan, sa dihang ang Balaang Eukaristiya gisaulog. Gipakita niini ang pisikal nga buhat sa Kaluwasan isip usa ka buhi nga sakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa kapasayloan sa mga sala. “Kami ang Simbahan, kami ang Lawas ni Kristo sa kalibutan. Pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatoryo, alang sa imong gugma nga nawala. Pag-ampo alang sa pagpang-ayo sa iglesia, nga anaa sa tungatunga sa eskandalo karon dayon. Sila walay katapusan nga katarungan nga mahimo nimong ihalad ang imong panudlanan alang sa masa. Ang Dios usa ka dako nga Dios, siya nahigugma kanato kon kita mag-ampo gikan sa atong mga kasingkasing. Dili kinahanglan nga buhaton nimo ang duha ka oras nga pag-ampo. Buhata ang usa gikan sa kinahiladman sa imong kasingkasing. Paggahin og panahon sa wala pa si Jesus sa Balaan nga Pagsimba. Akong gitapos kini nga pag-ampo.
Langitnong Amahan, nagpasalamat ako sa pulong nga dinasig. Nagpasalamat ako sa mga magtutudlo nga nagtudlo kanako bahin sa imong labing Balaan nga pulong. Nagpasalamat ako tungod sa paghalad sa imong kaugalingon ingon nga usa ka buhi, nagginhawa nga sakripisyo para kanamo atubangan sa imong Amahan, tungod kay dili kami maluwas ubos sa walay lain nga ngalan ikaw Ginoong Jesus. Hinaut nga ang mga Grasya ug kaalam sa Balaang Espiritu nagpadayon sa pag-anhi kanato ug sa Simbahan, atong gipangayo kini pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo, Amen.
Labing maayo,
Aaron J
Mga Tinubdan: Bible Thumper Vol 2 sa Ascension Press c.2004 AscensionPress.com
Compenduim: Catechism of the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana Tenth-print, Hunyo 2016 English translation copyright 2006
Katesismo sa Katoliko nga Chruch, Ikaduhang Edisyon Libreria Editrice Vaticana Kawhaan ug unom nga pag-imprinta, Mayo 2016
http://www.philomena.org/default.asp Para sa mga paghalad sa mga masa alang sa mga buhi o patay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: