ਮਿਤੀ 11/04/2018

ਮਰਕੁਸ 12: 28-34 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਣੋ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣੋ! ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ. ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ. ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ, ਪੂਰੇ ਦਿਮਾਗ, ਪੂਰੀ ਰੂਹ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ. “ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ,” ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ “. ਇਹ ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 2-6 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਢੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਪੂਰਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੈ). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ sixty ਮਿੰਟ ਦੇਈਏ. 60 ਮਿੰਟ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-30 ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟੇ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ. ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਾਸ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ. ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ.
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚਮਕਣਗੇ. ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਣਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਮੀਨ!
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ

ਹਾਰੂਨ ਜੇ.ਪੀ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: